Költő vagyok és senkinek se kellek,
akkor se, hogyha szótlan dünnyögök:
È - È - È - sebaj, hisz énekelnek
helyettem kandi ördögök.

S higgyétek el, higgyétek nékem el,
joggal legyez az óvatos gyanu!
költő vagyok, ki csak máglyára jó,
mert az igazra tanu.

Olyan, ki tudja, hogy fehér a hó,
piros a vér és piros a pipacs.
És a pipacs szöszöske szára zöld.

Olyan, kit végül is megölnek,
mert maga sosem ölt.

1939. június 1.

Elemzések

A vers első sorában a költő kifejezi, hogy nem értik vagy nem fogadják el a művészi kifejezését, akár szótlanul is maradna. Ennek természettudományos vonatkozása lehet az, hogy a modern nézőpont szerint a művészet és a tudomány sokszor elszakad egymástól, és nehéz megérteni vagy értékelni azt, ami nem közvetlenül konkrét, érzékelhető megfigyelés tárgya.

A második sorban a költő arra utal, hogy gyanakvóak az emberek a költői igazságtól. Ez összefüggésbe hozható a tudományos felfedezések és igazságok elfogadásával. A tudomány sokszor forradalmi újításokat hoz, ami sokakban bizalmatlanságot vagy ellenállást vált ki. Az új koncepciók és eredmények elfogadása és megértése időbe telik, és vannak, akik soha nem fogadják el őket.

A következő sorokban a költő a természet alapvető jellemzőit említi: a hó fehér, a vér piros és a pipacs szára zöld. Ezek a megfigyelések a természettudományos ismeretekre utalnak, amelyek a színek és az anyagi tulajdonságok természetét kutatják.

Végül a vers utolsó soraiban a költő azt mondja, hogy aki soha nem ölt meg, végül maga lesz megölt. Ebben a vonatkozásban a természettudományos kutatás összefüggése lehet az emberi tevékenység hatásával a környezetre és természeti erőforrásokra. A tudósok felismerik, hogy a környezeti szennyezés, az erőforrások kimerítése és más emberi tevékenységek káros hatást gyakorolhatnak a természetre és hosszú távon visszaüthetnek az emberre magára.

Összességében a vers természetfelfogása és a természettudományos szempontok közötti kapcsolatokat a következőkben lehet összefoglalni: az elfogadás nehézsége az absztrakt művészet és a tudomány között, a természeti jelenségek és tulajdonságok tudományos megfigyelése, valamint az emberi tevékenység hatása a természetre.

A vers teológiai szempontból is értelmezhető. A költő itt önmagát és a költészetét érzékeli elutasításra találó, senkinek sem kellő személyként. Ahogy a versből kiderül, a költő nem érzi magát az emberek elfogadott tagjának, és ez a tapasztalat ellenére sem teszi hallgataggá, hanem továbbra is verseket alkot. Azt is elmondja, hogy a "kandi ördögök" helyettem énekelnek. Ez a kifejezés arra utal, hogy a költő érzékeli az őt körülvevő negatív hatással rendelkező erőket, amelyek megpróbálják elhallgattatni, de mégis kitart mellette.

A költő azonban meggyőzi az olvasót azzal, hogy miként költőként a máglyára érdemes. Ezzel azt sugallja, hogy a költészet néha olyan igazságokat hordoz, amelyek elutasítást vagy megtorlást eredményezhetnek. Ez az igazság alapja lehet a hitnek vagy a vallásnak, és a költő esetében ez a hit az igazság feltétlen tanújaként jelenik meg.

A versben szereplő természeti jelenségek (fehér hó, piros vér, piros pipacs) és azoknak a leírása is teológiai vonatkozást hordozhat. Ezek a természeti elemek a teremtés és az élet szimbólumai lehetnek, amelyek a költő számára az abszolút igazság és a kilátástalanság közötti feszültséget jelképezik. A költő azt is megemlíti, hogy ő maga soha nem ölt, ami a bűntelenség vagy a tisztaság képét közvetíti, és talán utalhat Jézusra vagy más vallási alakokra, akik áldozat nélkül is képesek voltak elérni a céljaikat.

Az összefüggések a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira is értelmezhetőek. A bibliai nézőpont szerint a költő egyfajta próféta lehet, aki az igazságot hirdeti és tanúskodik róla. Az ő magára vonzódnak a "kandi ördögök", akik a romlottságot és a rosszat szimbolizálhatják. A patrisztika nézőpontjából a költőnek Isten küldetést adott, hogy közvetítse az igazságot és lelki vezetést nyújtson az embereknek. A skolasztika nézőpontja szerint a költő a költészet erejét használja fel, hogy eljuttassa az emberekhez az igazságot és valami spirituális vagy vallásos üzenetet közvetítsen számukra.

Ezen túlmenően, más irányból is megközelíthetjük a verset. Például a társadalmi szempontból: a vers talán a költő társadalmi kirekesztettségét vagy társadalmi elutasítottságát tükrözheti. A költészet és az alkotók gyakran el vannak szigetelve a társadalomtól, és ennek eredményeként az alkotásokat gyakran figyelmeztetésnek vagy támadásnak tekintik a fennálló rendszerrel szemben. Ez a vers tehát tartalmazhat egy társadalmi kritikát vagy egy olyan hangot, amely a kitaszítottaknak és az elutasítottaknak ad hangot.

Radnóti Miklós "Mérék út" című vers egyik példányában a költő önkifejezése és identitáskeresése dominál. A vers első sorában a költő elutasítja a társadalmi elfogadást és elismertséget: "Költő vagyok és senkinek se kellek". Ezt a gondolatot erősíti még a második sorban is, amikor megemlíti, hogy még akkor sem kellek senkinek, ha csak szótlanul dünnyög. Ezzel a sorral a költő egyfajta bátorságot és önazonosságot sugall, hogy nem tartozik senkihez és saját útját járja.

A magyar irodalomban találhatunk hasonlóan nyugtalan, független költői személyiségeket, akik szintén a társadalmi konvenciók ellen lázadnak, mint például József Attila vagy Kosztolányi Dezső.

A vers második részében a költő megemlíti, hogy joggal legyenek óvatosak vele szemben, hiszen ő egy olyan költő, aki csak az igazra tanúskodik. Ez arra utal, hogy a költői szerepét komolyan veszi, és hű marad az igazsághoz és az erkölcsökhöz. Ez a gondolat a nemzetközi irodalomban is megjelenik a művészek önazonosságával és küldetésével kapcsolatban.

A vers harmadik szakaszában a költő megemlíti a fehér havat, a piros vért és a piros pipacsot, ami az élet és a halál, az ártatlanság és a szenvedés képviselői. Ezen a ponton a vers egyfajta megjelenítést ad az egymásnak ellentmondó erőknek és az emberi élet összetettségének.

Végül, a vers utolsó sorában a költő megemlíti, hogy az ő háborús sorssal 1939. június 1-én végeztek. Ez a sor utal az emberi szenvedésre, az áldozatvállalásra és a költői életválasztás kockázatára. Az emberi tragédiát bemutató versek és az élet és halál kérdéskörét érintő gondolatok számos nemzetközi irodalmi munkában megtalálhatók.

Összességében a "Meredek út" című versben Radnóti Miklós a költői identitás és önkifejezés különböző aspektusait jeleníti meg, amelyek a magyar és a nemzetközi szépirodalomban is megtalálhatók. A vers összetett jelentéssel és mélyebb, univerzális témákkal rendelkezik, amelyek az emberi létezés és a költészet jelentőségének vizsgálatára késztetnek.