Ó, alkonyoknak könnyű vétkei:
semmittevés és pillanatnyi csönd;
az álmos hegyek fejére lassan
az este ringató folyókat önt.

A nap zaja elúszik messzire,
lépek s mintha suttogásban járnék,
fut macskatalpain a tompa fény,
halvány árnyat szűl a vastag árnyék.

Régi halottaimnak húsa fű,
fű és virág s mindenhol meglelem;
vékony illatukkal álldogálok,
s oly megszokott immár a félelem.

Fodrozó füst az ákácok sora,
a hallgató sötét rájukhajolt,
előgurul és tétován megáll
föltartott ujjamon a lomha hold.

Esti béke, téged köszöntelek,
az úton nehéz napom pora száll;
lassú szívemben ilyenkor lágyan
szenderg a folyton készülő halál.

1936

Stílusok

Ó, alkonyoknak bűnös árnyai:
semmi cselekvés és pillanatnyi csend;
az álmos hegyekre lassan letelepszik,
az estén ringatózó folyókat önt.

A nap zaja messzire elszáll,
lépteimet, mintha susogás kísérné,
macskatalpain át a tompa fény fut,
a vastag árnyékban halvány árny születhet.

Régi halottaim testében fű sarjad,
fű és virág, mindenhol megtalálom;
vékony illatukkal állva kísérlek,
s a félelem már szinte megszokottá vált.

Az akácok között zendül a füst,
a hallgató sötét rájuk hajol,
a tompa hold lassan feljön és megáll,
ujjaimon tartva lomha mozdulatát.

Esti béke, téged üdvözlök,
az út pora nehéz napommal száll;
lassú szívemben ilyenkor lágyan
az állandóan készülő halál szenderg.

1936


Elemzések

A vers egy alkonyi hangulatot idéz elő, amelyben a természet és az emberi élet közti szoros kapcsolatot mutatja meg. A költő leírja, hogy az alkonyok könnyű bűnei közé tartozik a semmittevés és a pillanatnyi csönd, ami arra utal, hogy ilyenkor a természet is nyugovóra tér.

A versben szereplő álmos hegyek és ringató folyók a földre megnyugvó estét és a természet átalakulását jelzik. Ez a folyamat a nap zaja elúszásával jár, amely lehet, hogy a mai természettudományban is megtalálható adatokra utal. Továbbá, a tompa fény és a vastag árnyék megjelenése a naplementével és az azonnali átmenettel az éjszakába hozható összefüggésbe.

Radnóti Miklós a versben említi a régi halottakat, akiknek a húsát fűnek és virágnak őrzi. Az emberi testnek a természetbe való visszaforgása, az újjászületés és az anyag körforgása a legfrissebb ökológiai kutatások tárgyköre, amelyek a halott anyagokat tápanyaggá alakítják és felhasználják az élő organizmusok számára.

A versben megjelenik az ákácok fölötti fodrozó füst, illetve a lomha hold. Ezek az elemek lehetnek utalások a levegőszennyezésre és a természetformák megváltozására az iparosodás és technikai fejlődés hatására. A hangulatkép tökéletesen illeszkedik az aktuális környezeti kihívásokhoz és az emberiség felelősségéhez a természet megóvásában.

A vers befejezése a költő reflektál az alkonyi béke és a halál közötti kapcsolatra. Az alkonyi béke teljes ellentéte a közelgő halálnak, amely mindig jelen van életünkben és mindig készülődik az idő múlásával. Ez a téma a halandóságról és az emberi élet véges mivoltáról szól, amely az emberiség természetismeretének és az idő múlásával való foglalkozásának állandó része.

Radnóti Miklós "Alkonyi elégia" című verse az irodalomtudomány szempontjából is érdekes elemzést tesz lehetővé. Mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén számos összefüggést lehet felfedezni a versben.

Először is fontos megjegyezni, hogy Radnóti Miklós a 20. századi magyar líra egyik legkiemelkedőbb alakja. Versében gyakran megjelennek a halál, az idő múlása, a természet és az emberi lét mélységeit kiváltó érzelmek. Ez az alkonyi elégia is ezeket az elemeket foglalja magában.

A vers kezdete az ó alkonyok könnyű vétkeiről beszél. Ez a motívum a magyar lírában is ismert, hiszen sok szerző alkonyi hangulatot fest le műveiben. Ez a vétkezés vonatkozhat az emberi lét elbújására, passzivitására, a pillanatnyi csendre és a semmittevésre. Ezek az egyszerű, hétköznapi jelenségek az emberek közötti kommunikáció zökkenőinek mutatói lehetnek.

A versben szintén megjelenik a természet, ami a magyar irodalomban gyakran fontos elem. Az álmos hegyek, az este ringató folyók és az ákácok sorai mind a természet nyugalmas, de egyben fenyegető erejét tükrözik. A természet ereje és varázsa a magyar és a nemzetközi szépirodalomban is fontos szerepet játszik.

Radnóti versében jelen van a múlt és az emlékezet motívuma is. A régi halottak fűvé válása, a vékony illatuk és a megszokott félelem mind a múlt és a halál jelenlétét idézik meg. Ez a motívum összekapcsolható a nemzetközi szépirodalomban megjelenő halál és idő motívumaival, amelyek gyakran témái a lírikának.

Az alkonyi elégia végén megjelenik az esti béke és a halál motívuma is. Az esti béke - ahogy a sorokban is olvashatjuk - lassú szívben lágyan szendergő halállal kapcsolódik össze. A halál vágya és jelenléte az irodalomban sokszor megjelenő téma, és Radnóti is ezt dolgozza fel a művében.

A vers 1936-ban íródott, ami az adatként fontos lehet, hiszen ez az időszak számos változást hozott Magyarországon és a világban. Ez a történelmi kontextus is összekapcsolható a műben megjelenő idő múlásával és a múlt megidézésével.

Összességében tehát a "Alkonyi elégia" vers igen gazdag elemzést tesz lehetővé mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén. A verselemzés során a halál, az idő múlása, a természet és az emlékezet motívumaira, valamint a magyar irodalomban is gyakran megjelenő alkonyi hangulatra érdemes koncentrálni.

Radnóti Miklós "Alkonyi Elegia" című versében több teológiai szempontot is felfedezhetünk. Az alkonyokat könnyű vétkeknek nevezi, ami arra utalhat, hogy a versek szerzője a naplementét a bűn állapotával vagy a bűnbánat hiányával azonosítja. A semmittevés és a pillanatnyi csönd ebben a kontextusban azt jelentheti, hogy az emberek a nap végén levonulnak a világi dolgoktól és nem foglalkoznak az isteni vagy spirituális dolgokkal.

A versek első soraiban említett álmos hegyek és a lassan az este ringató folyók a természet végvári álomba zuhanását jelképezhetik, amely egyfajta nyugalmat és békeérzetet sugall. Ezek a természeti képek a katolikus teológiában a Jóisten megnyugtató hatását is jelenthetik.

A következő sorokban a nap zaja, ami elúszik messzire, utalhat arra, hogy a naplementével egy időben az emberek sokszor elszakadnak az isteni jelenléttől és mindenhatóságtól. A tompa fény, az árny és az árnyék jelképesen utalhat arra, hogy a naplementével járó homályban az emberi értelem és tapasztalat korlátai jelentkeznek.

A verse második részében a régi halottaknak a fűben, a virágban és mindenhol való jelenléte megfelel a keresztény hitben a feltámadás és a halhatatlanság elképzelésének. A vékony illat, amit érez, és a megszokott félelem ebben a kontextusban arra utalhat, hogy az ember a halál jelenlétének folyamatosan tudatában van, és az halál pillanata mindenhol jelen van.

A harmadik részben a fodrozó füst az ákácos sorok között a Szentségi átváltoztatásra utalhat, amikor a kenyér és bor szellemi, Krisztus jelenlétévé válnak. A hallgató sötét jelenléte ezért a transzcendensre utalhat, amikor az isteni jelenlét és az emberi lét összeolvad a misztikus élményben.

A vers utolsó részében a "tétován megálló, föltartott ujjamon a lomha hold" a központi kép, amely arra utalhat, hogy az élet pillanatában a halál és az örök világosság között ingadozunk. Az esti béke pedig az isteni jelenlétben való megbékélést sugallhatja.

A bibliai tudomány, a patrisztika és a skolasztika nézőpontjait figyelembe véve a vers teológiai üzenetét még mélyebben megérthetjük. A bibliatudomány segítséget nyújthat a vers szimbolikus elemzésében, különös tekintettel az Ó- és Az Újszövetségre, ahol hasonló metaforák és témák találhatók. A patrisztika megközelítése segíthet a versek teológiai és moralitásának értelmezésében, míg a skolasztika a filozófiai és teológiai hagyományok keretében segíthet az emberi tapasztalat mélyebb értelmezésében.

További téma lehetne a vers kapcsolódása a lírai én katolikus hitéhez, vallási élményeihez és kilátásaihoz. Ezenkívül a katolikus misztika és a teológia alapjainak elemzése a versekben is lehetővé teszi a vers nagyobb kontextusban való megértését.