Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.

Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.

1944. január 17.

Elemzések

A vers első sorai azt sugallják, hogy a költő szülőhazája számára nagyon fontos és személyes hely. A természettudománnyal kapcsolatban a versben említett "gyerekkorom világa" azt sugallja, hogy a költő, bár felnőttként éli az életét, még mindig összekapcsolódik gyerekkori emlékeivel és megfigyeléseivel. Fontos hangsúlyozni, hogy a vers 1944-ben íródott, tehát figyelembe kell venni ezt a kontextust a természettudományos elemzés során.

A versben szereplő részletek között vannak olyanok, amelyek a táj jellemzőit mutatják be, például a bokrok és a virágok neveinek ismerete, az alkonyi házfalakról csorgó fájdalom vörössége. Ez a rész természettudományos megfigyelésekre utalhat, vagy legalábbis arra, hogy a költő részletesen figyeli és megjegyzi a környezetét.

A vers második része a térkép szerepét említi, amely a költő számára egyfajta megismerési eszköz. Ez a rész a mai modern geográfia és térképrendszerekhez kapcsolódhat, amelyek segítségével az emberek könnyebben felfedezhetik és megismerhetik a világot. Emellett a versben említett múltbeli és jelenlegi híres személyek és helyek, mint például Vörösmarty Mihály, további kapcsolatot mutatnak a mű és a valóság között.

A következő részben a többi néphez hasonlóan a költő ismeri és elismeri, hogy bűnösök vagyunk, de hangsúlyozza, hogy hazájában vannak bűntelenek is. Ez a rész a társadalmi és politikai felfedezésekhez kapcsolható, amelyek a költő időszakában történtek.

A vers végén a költő arra kéri, hogy borítsa rájuk a virrasztó éji felleg nagy szárnyait. Ez a rész a természettudományokhoz, például az időjáráshoz és az atmoszférához kapcsolható, valamint a költő vágyával azonosul, hogy védve legyenek és stabilizálódjon a hazai helyzetük.

Összességében a versben szereplő természettudományos elemek többek között a táj, a geográfia és az atmoszféra megfigyelésein alapulnak. A költő részletesen figyeli és elkötelezi magát a hazájával és az ott élő emberekkel kapcsolatban, és ezt a megfigyelést a természettudományos megfigyelésekkel is összekapcsolja.

Radnóti Miklós "Nem tudhatom" című verse teológiai szempontból értelmezve számos összefüggést mutat a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira.

Bibliatudomány szempontjából a versben megjelenik Radnóti szilárd hite az otthonhoz és szülőföldhöz, amit szimbolikusan a lángokkal ölelt tájjal jellemez. A verseiben gyakorta jelentkező intimitás és otthonosság vallási dimenzióit jeleníti meg, ami a Bibliában is gyakran előforduló motívum. A versekben megtelepedett vidéki jelenetek a Bibliában is sok helyen megtalálható elemekkel érnek együttműködésre, ahogy a természetet és az emberi lélek rejtelmeit mélyen és részletesen elemzi.

Patrisztika nézőpontjából a versben jelenlévő Isten-központúság és a szeretet visszatükrözi a teológiai gondolkodás hatásait. A verseiben megjelenő istenteremtette világ és az emberi lét misztériumainak megvilágítása a patrisztikus gondolkodásban gyökerezik, amely hangsúlyozza a személyes kapcsolatot Isten és az ember között. Radnóti költészeteben ez az istenhozzásimulás és a transzcendens tartalmak ábrázolása elsősorban az erények népszerűsítését célozza, ahogy a patrisztikus teológia is.

Skolasztika szempontjából a versben jelentkező mélység és komplexitás erős kapcsolatban van a skolasztikus teológiai gondolkodással. A versekben megjelenő aprólékosan megfigyelt részletek és a tudás múltbéli forrásainak felhasználása a skolasztikusok módszerét tükrözi. Skolasztikus szellemű Radnóti közelítése a teológiához a logikai érvelés és a világ objektív megismerése általi világítás miatt figyelemre méltó.

Ezen kívül más nézőpontokat is fel lehet sorolni. Például a pszichológia szemszögéből az otthoni és gyermekkori emlékek valódi és meghatározó jelentősége hangsúlyozódik. Vagy az identitás és kulturális örökség szempontjából is érthető a vers üzenete, hiszen Radnóti mikrokozmoszt teremt a verseiben, amely megmutatja a választott hazájával való szoros kötődést és az identitását formáló tényezőket.

Összességében Radnóti Miklós versének teológiai értelmezése különböző szempontokat és megközelítéseket kínál, amelyek számos átfedést és kapcsolódást mutatnak a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika elméleteihez. A verseben megjelenő motívumok és érzelmek mélyebb vallási és misztikus dimenziókkal összefonódnak, amelyek a poétikai szépség mellett gazdagabb és komplexebb értést nyújtanak a vers szövegéről.

A vers számos magyar irodalmi összefüggésre utal. A költő, Radnóti Miklós, egyike volt a 20. századi magyar líra legnagyobb alakjainak, és a második világháború idején elvesztett egyik legkiemelkedőbb alakja. A versei sokat foglalkoznak a szülőhazával, a magyar identitással és az emberi sors, az elnyomás és a háborús borzalmak témáival.

A versben Radnóti magára vonatkoztatja a szülőhazáját, amelyet lángoktól ölelt országként ír le. Ez a kép utalhat a forradalmi szenvedélyre és az elnyomásra, amely körülveszi az országot. A versben megjelenik Radnóti élete jelentős részét kitöltő vidéki gyermekkora is, ami számos magyar irodalmi műben, például Kosztolányi Dezső Virágvasárnap című regényében is megjelenik. A szülőhazához való kötődés és a gyermekkor fontossága gyakori témák a magyar irodalomban.

A versben említett Vörösmarty Mihály egyik legnagyobb magyar költő volt, aki szintén fontos alakja a magyar irodalomnak. Az ő nevének említése a versben utal arra, hogy a szülőföldnek és a magyar identitásnak mélyebb történeti gyökerei vannak.

A versben megjelenő vöröslő fájdalom képe a házfalakról utalhat a háborúval járó fájdalomra és pusztításra. Radnóti költészete a háború és a halál súlyos témáit gyakran közvetlenül ábrázolja.

A versben megjelenik a dolgozók és a költők jelentése. Ez azt sugallja, hogy az emberek életét és munkáját is fontosnak tartja a költő, és a verseiben gyakran a munkásosztály sorsa és küzdelmei motiválnak.

A vers nemcsak a magyar irodalmi összefüggésekre utal, hanem általánosságban a nemzetközi irodalomhoz is kapcsolódik. A versben megjelenik a bűnösség és az elnyomás képe, ami általános emberi tapasztalat és témakör a világirodalomban. A versben kifejezésre jut az emberi sors és a háborús idők traumájának témája, amely nem csak a magyar irodalomban, hanem más országok irodalmában is fontos téma. Találkozhatunk hasonló motívumokkal a 20. századi európai irodalom nagy alakainak, például T.S. Eliotnak, Bertolt Brechtnek vagy Paul Celannak a műveiben is.

Összességében tehát a vers számos különböző irodalmi összefüggést mutat, mind a magyar, mind a nemzetközi irodalomban. Ez a költő tehetségével és az általa érintett általános embertémákkal magyarázható.