Az olvadt hó beroskad
és szertesündörög,
kondérok gőzölögnek,
mint bíbor sülttökök.

A jégcsap egyre nyúlik,
a csöppje már nehéz,
egy-egy kis tócsa pattan
s szelíden égrenéz.

S ott fönn az égi polcon
hátrább csuszott a hó,
kevésbeszédü lettem
s ritkán vitatkozó.

Ebédre várok-é, vagy
talán meg is halok?
lélekként szálldosom majd
horzsolván éjt s napot?

Árnyékom rámtekint, míg
borong a téli nap.
Kincstári sapka rajtam,
a nap fején kalap.

1942. december 26.

Elemzések

A vers első sorai az olvadt hó és a kondenzáció jelenségére utalnak, hogy miután a hó elolvad, a víz gőzzé válik és sűrű felhőket alkot. Ez kapcsolatba hozható a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel, amelyek a légköri jelenségekkel, például a felhők képződésével és az időjárással foglalkoznak.

A második versszakban említett jégcsapok a fagyás jelenségét mutatják be. A tudósok ma már részletesen tanulmányozzák a jégkristályok képződését és azok különböző formáit. Ez a felfedezés képes elmagyarázni a jégcsapok különböző méretét és alakját.

A harmadik versszak az égbolt változásaira és a hó elmozdulására utal. Az égi jelenségek tanulmányozása igen fontos terület a mai természettudományban, ahol a meteorológusok és asztrofizikusok részletesen végzik a szélsőséges időjárás elemzését és megpróbálják megérteni a bolygónkra ható égi jelenségeket.

A negyedik versszakban az emberi létezés metafizikai kérdései merülnek fel, amelyek összefüggésbe hozhatók a modern tudomány által felvetett kérdésekkel az emberi tudat és az univerzum kapcsolatáról. Ez a filozófiai megközelítés összekapcsolható a tudományos kutatással, amely a tudat és az agy működésének megértésére törekszik.

Az utolsó versszakban Radnóti Miklós az árnyék jelentőségére utal, amely kapcsolatban áll a kutatásokkal, amelyek az anyagok és fény kölcsönhatásaira fókuszálnak. Az árnyékok tanulmányozása segít megérteni a fény terjedését és a tárgyak formáját.

Összességében tehát a vers számos olyan elemet tartalmaz, amelyek kapcsolatba hozhatók a természettudománnyal és a legfrissebb kutatási eredményekkel. A légköri jelenségek, az égbolt változásai, az anyagok és fény interakciója mind olyan területek, amelyek támaszkodnak a modern természettudomány eredményeire és felfedezéseire.

Radnóti Miklós "Téli napsütés" című versét teológiai szempontból is értelmezhetjük. A versben megfigyelhető jelenségek és a költő lelkiállapotának leírása mögött megtalálhatók a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjainak összefüggései is.

A bibliatudomány szempontjából az időjárási jelenségek, mint például az olvadt hó, a jégcsapok és a napfény talán az átváltozás és a megújulás témájára utalnak. Az olvadt hó és a gőzölögő kondérok a "szertesündörög" kifejezéssel együtt a természet erejét és változását szimbolizálhatják. A jégcsapok pedig arra utalhatnak, hogy a hideg és merev téli időszakban is megtalálható a szépség és az élet. Ez a jelenség a hit és remény fontosságára is rámutathat a személyes és vallási életben.

A patrisztika nézőpontjából a versben megjelenő képek sokféleképpen értelmezhetőek. A gőzölögő kondérok mint "bíbor sülttökök" vizuális képek, amelyek az érzéki élményeket és az anyagi világot jelképezhetik. Ezek az anyagi dolgok a vallási és lelki tapasztalatokkal való összekapcsolódást is jelenthetik. A versek összességében arra utalhatnak, hogy a költő egy spirituális válságon megy keresztül, ahol kérdéseket tesz fel az élet értelméről és az önmaga utáni vágyakról.

A skolasztika nézőpontjából a versben megjelenő képek és a költő lelkiállapota egyfajta teológiai kérdéseket hoznak fel. Az időjárási jelenségek, mint például az olvadt hó és a jégcsapok, a természet rendjét és törvényeit képviselhetik. A versben megfogalmazott kérdések pedig az emberi létezés és a sors kérdéseire reflektálnak. A költő keresi a választ a beteljesülést és az örömöt keresve, valamint felveti a kérdést, hogy vajon a halálnak van-e végleges értelme és célja.

Ezen túlmenően, a vers számos más teológiai értelmezést és összefüggést is generálhat. A költő lelkiállapota, az öröm és szenvedés jelenlétét, a vallási elemeket és a természet átalakulását megfigyelve, a vers számos teológiai spekulációra adhat lehetőséget. A költő által megfogalmazott kérdések és lelkiállapot a közvetlen tapasztalatokkal és a vallásos hagyományokkal összekapcsolva a teológiai elmélkedések invitálhatnak minket arra, hogy a világról és a hittel kapcsolatos kérdésekről továbbgondolkodjunk.

A vers enjambment szerkezetű, ami azt jelenti, hogy a versszakok közötti jelentésbeli és ritmusbeli folyamatosságot nem azonosítjuk a versszakok határán, hanem a sorok között. Ez adja a vers dinamizmusát és lendületét, mivel az olvasó folyamatosan halad a sortól sorig.

A vers kezdő képei és szimbólumai a téli természetet és annak változásait ábrázolják. Az "olvadt hó beroskad" és "kondérok gőzölögnek" megjeleníti az elolvadó hó képét, míg a "jégcsap egyre nyúlik" és "csöppje már nehéz" szimbolizálják a tél végének közeledtét. A "s ott fönn az égi polcon" utalás a magasabb területekre, ahol a hó már kevésbé van jelen, és az ember (a költő) kevésbeszédűvé válik. Ez a rész utalhat az ember és a természet közötti kapcsolatra, illetve a költő magányára és elvágottságára a világtól.

A költői személy a versben önmagával és a saját életével kapcsolatban is elmélkedik. A versben felmerül a kérdés, hogy várjon-e még ebédre vagy talán meg is haljon, ami a költőben meglévő kétséget és bizonytalanságot mutatja. A "lélekként szálldosom" kifejezés a halál gondolatával is összefüggésbe hozható. Ez a személyes, egyéni tapasztalatra utaló rész arra utalhat, hogy a vers nemcsak a természetre, hanem az emberi létezésre is reflektál.

A versben megjelenő szimbólumok és képek nemzetközi összefüggéseket is felvetnek. A "kondérok gőzölögnek, mint bíbor sülttökök" sorban a bíbor sülttökök képe a táplálkozással és az élethez való kapcsolódással hozható összefüggésbe. Ezenkívül a sülttökök mint jellegzetes téli étel és a különlegességeik miatt a költő saját magával való azonosulását is szimbolizálhatja.

A versben megtalálható szimbólumok és képek általános emberi érzésekkel és helyzetekkel kapcsolatosak, amelyek nemcsak a magyar irodalomban, hanem a nemzetközi irodalomban is használtak. Ilyen például a természet változásaival kapcsolatos érzetek és az emberi gondolatok a halálról és az élet értelméről.

A vers a költő lírai énje által megélt érzelmeket, gondolatokat és képeket ölel fel, és ezáltal a szépirodalomban általános emberi tapasztalatokat fejez ki. A vers izgalmas képekkel, szimbólumokkal és hangulattal dolgozik, hogy az olvasót rabul ejtse és magával ragadja.