Mit írjak a Kardos Albert
Szép könyvébe? - istenem -
Ó, egy régi, fiatal kert
Képét kéne festenem...

Messzi kertét, drága kertét,
Melynek zsúfolt díszeit
Súlyos őszök elseperték -
S amely mégis itt virít

Bennem, bár gyérebb virággal
S tán fakóbban, a levert
Lomb helyén meghajlóbb ággal -
S amely mégis az a kert,

Mert a tarlott ágak kérgén,
Mint egy szívós és makacs
Beoltott szem, fényre törvén,
Régi kincs nő, drága kacs,

Amely, míg a földön élek,
S omlok bús telem elé,
Megőrzi a fáradt lélek
Vágyát szép és jó felé.

Az a kertész, aki régen
Ily szemet oltott belém,
Mindörökre drága nékem,
Soha nem felejtem én.

Él és zenél még a halk kert,
Győzve súlyos őszökön -
Hadd írom a Kardos Albert
Szép könyvébe: Köszönöm!


Elemzések

A vers Tóth Árpád "KÖSZÖNÖM" címet viseli, és több eltérő összefüggéssel rendelkezik mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban.

1. Magyar szépirodalom:
- Tóth Árpád szimbolizmusa: A versben megjelenik Tóth Árpád szokásos szimbolizmusa, amelyben a természeti képek és a belső érzések közötti kapcsolatot jeleníti meg. A vers kertmetaforája magában hordozza a múló idő, a múlt és a jelen, valamint a természet és az ember kapcsolatának finom ábrázolását.
- Elfakult szépség és megőrzött vágy: A versben megjelenik az elfakult szépség képe, amely a múlt idő és a múló élettel hozható összefüggésbe. Ugyanakkor a vágy, a szép és jó iránti vágy a fáradt lélekben megmarad, ami állandóan jelen van az ember életében.

2. Nemzetközi szépirodalom:
- Szimbolizmus és impresszionizmus: A versben megjelenő természeti képek és a belső érzések közötti kapcsolat az impresszionista és szimbolista mozgalmakhoz kapcsolható. A versben feltűnhet az impresszionizmusra jellemző pillanatfelvétel, valamint a szimbolizmusra jellemző, mélyebb jelentések és érzelmek hordozása.
- Romantika: A versben megjelenhet a romantika hatása is, mivel a természet és az ember kapcsolatának megjelenítése és a múló szépség témája a romantikus költészet jellemzői közé tartozik.

Ezenkívül a versben megjelenik Kardos Albert, aki nemzetközi szinten ismert író lehet, de ezen információ hiányzik a versből, ezért nem tudunk konkrétabb összefüggéseket említeni.

A vers természettudományos szempontból elsősorban a növényvilágot és a természet folyamatait mutatja be. A költő a "kert" metaforájával jeleníti meg a természetet és a benne megbúvó szépséget.

Az első sorokban a költő arról beszél, hogy mit írjon a könyvbe. Ez arra utalhat, hogy az írásban való megörökítés, a tudományos kutatás és dokumentáció fontosságát hangsúlyozza. A fiatal kert képét festeni valójában a természet állapotának megörökítését lehet érteni.

Ezután azonban a vers elmozdul a külső díszektől, és a "tarlott ágak kérgén" szimbolikus jelentésre helyezi a hangsúlyt. Az "beoltott szem, fényre törvén" kifejezés arra utalhat, hogy a természetben egyfajta élet képes felszínre törni, még akkor is, ha látszólag már minden elhalt vagy lehullott. Ez összhangban lehet a mai természettudományos felfedezésekkel, amik a rejtett élet, az alig észlelhető mikroorganizmusok, a talaj élővilágának fontosságát hangsúlyozzák.

A vers végén a költő háláját fejezi ki a "kertésznek" vagyis annak a hatalomnak, ami létrehozta és fenntartja a természet szépségét és harmóniáját. Ez a hálára utaló gondolat is összhangban lehet azzal a természettudományos megközelítéssel, amely elismeri a természet erejét és a benne megbúvó csodákat.

Összességében a vers a természet szépségének és erejének ábrázolásával reflektál a természettudomány legfrissebb felfedezéseire, amelyek az élet rejtett és kitartó jellegét, a természetben megbúvó kincseket és a természet végtelen szépségét fedezik fel.

A Köszönöm című vers teológiai szempontból a hálával, a teremtett világ szépségének és értékének felismerésével kapcsolatos. Az alábbiakban elemezni fogom a verselemeket és az összefüggéseket a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira.

A vers első sora utal a Kardos Albert nevű személyre, aki egy könyvében valószínűleg szép dolgokat írt le. A vers írója kérődzik azon, hogy mit írhatna bele a könyvbe, és a következő sorokban azt mondja, hogy egy régi, fiatal kert képét kellene festenie. A kert itt a teremtett világ képét jelképezi, melynek szépségét meg kellene örökíteni.

A következő sorokban a vers tovább boncolja a kertet. Elmondja, hogy bár a kert díszeit elsöpörték a súlyos őszök, mégis itt virít. Ezzel a sorral a múló idő ellenére a teremtett világ szépségének állandóságára utal. A vers továbbá érzékelteti, hogy noha az emberi életben is vannak nehéz időszakok, a kert mégis megőrzi szépségét és értékét.

A vers folytatásában az "én" szemszögéből beszél a kert, melyben kevesebb virág és fakóbb levelek találhatók. Az "meghajlóbb" és "az" kifejezések a kert alacsonyabb állapotára utalnak. Az ősz által levert lombozat helyén azonban még mindig ott vannak a régi kincsek, valamint egy újabbak, amelyek újra virágozni kezdenek. Ez a szakasz a patrisztikus nézőpontot tükrözi, mely hangsúlyozza, hogy a teremtett világban is megvan a megújulás lehetősége, még a nehéz időkben is.

A következő részben a vers költője arról beszél, hogy amíg ő a földön él és a bús telet várja, a kert megőrzi az ember fáradt lélek vágyait a szép és jó felé. Ez az idézet visszautal a skolasztikus nézőpontra, amely hangsúlyozza a teremtett világ és az emberi lélek kapcsolatát. A természet szépsége és értéke inspirációt és vigaszt nyújt a léleknek, amikor az nehézségekkel néz szembe.

Végül, a vers befejezésében a költő megköszöni a kertésznek, aki a múltban oltott szemet benne, ami továbbra is él és zenél a súlyos őszök ellenére. Ez a zárás azt sugallja, hogy az ember hálás lehet a teremtett világért és annak szépségéért, amit a kertészetnek és az Istennel való kapcsolatnak köszönhet. Ezzel a zárszóval a vers visszaköszön a hálával és a köszönettel kapcsolatos teológiai szempontokra.

Összességében a "Köszönöm" vers teológiai szempontból a teremtett világ értékét, szépségét és a hálát fejezi ki. A bibliatudomány, a patrisztika és a skolasztika nézőpontokkal is összefüggésben lehet értelmezni a verset, melyek mind hangsúlyozzák a teremtett világ és az emberi lélek kapcsolatát, valamint a lehetőséget a megújulásra és a szépségre a nehéz időkben is.