Ó, Cherubin! te erős és te szép,
Fényes orcájú égi cherubin,
Ki jobbról ülsz az Úr trónján, rubin
Színű szárnyakkal, és az Úr kezét,
Mely az örök idők sötét és néma
Terhétől búsan elnehezül néha,
Gyönyörű vállaiddal emeled,
Hogy ne lankadjon az áldón kitárt kar
A forgó, zengő világok felett:

Szent Ifjuság!
Ölelj át még erősen engemet!

Ó, Cherubin! ki áldott tavaszon
Átgázolsz a lucskos földi gazon,
Sarkad nyomán a füvek friss csudája
Serked,
Kisér a szellők halk, buja dudája,
S a kertek
Zöld tengerén ha fürdesz, rózsaszín
Tajtékként száz foszló szirom remeg:

Szent Ifjuság!
Ó, csókolj még vidámmá engemet!

Ó, Cherubin! ki összehajló párok
Mögött megállsz lábujjhegyen,
És parancsolsz a röpke táncu percnek,
Hogy végtelen öröklétté legyen,
Ki a lázban izzó testeken végig
Bizsergeted szárnyad piros pihéit,
És fölröpíted a hetedik égig
Az összeölelt szeretőket:

Szent Ifjuság!
Engedd ölelnem még a szeretőmet!

Ó, Cherubin! általad gyúl ki
A bús tömegek szemén a harag,
S fenyegetőn ragyog a millió szem
S szebben, mint szuronyok hegyén a nap!
Te rubin szárnyad büszkén kifeszíted,
Mint dús jövendők bíbor zászlaját,
S harsány harci hurrává idvezíted
Egy intéssel a vérzők száz jaját,
Ó, szárnyas Diadal:

Szent Ifjuság!
Ó, hadd legyek még harcos fiatal!

Ó, Cherubin! ülök magamban, este,
Csüggedve, árván, betegen,
Ó, légy ma irgalom kegyes követje,
És szállj le hozzám a fénylő egen!
Hajolj vállamra, nézzed, amit írok,
Ölelj át, s vezesd a kezem,
Ó, bátorítsad a szivem, s ha sírok,
A könnyeimet rejtsd el kedvesen...
Fél-életem letűnt már, most mi lesz?
Csak újra bú, árvaság, kis tusák?

Ó, adj erőt a bús elégikusnak,
Himnuszos Ifjuság!


Elemzések

A RUBINSZÁRNYÚ CHERUBHOZ című vers Tóth Árpád költőtől származik. Az alábbiakban irodalomtudományi szempontból elemezzük a verset mind a magyar, mind pedig a nemzetközi szépirodalmi kontextusban.

Magyar szépirodalom:
- A vers a szimbolizmus egyik jellegzetes képviselőjének, Tóth Árpádnak a műve. Az említett stílusjegyek közé tartozik a képekkel gazdagított, lírai hangvétel és a transzcendens témák feldolgozása.
- A Rubinszárnyú Cherubhoz egy vallomásos költemény, amely a magányosság, a szeretet és a fiatalkor értékei köré szerveződik. A lírai én az isteni szeretetet és a fiatal kor kellemes élményeit keresi Cherubinnál.
- A vers a szépség és az erő motívumát dolgozza fel. Cherubin jellemzése tökéletes, erős és szép lényként történik. Az általa teremtett képekkel a lírai én az ifjúság szépségét ünnepli.

Nemzetközi szépirodalom:
- A versben a Cherubin motívum a kereszténység tradícióiból és a középkori angyalkultúrából fakad. A cherub, mint isteni figura, a szépirodalomban az angyalok közötti legmagasabb rangrendű angyal, aki az isteni trónhoz legközelebb áll.
- A lírai én vallomásos hangvételében észrevehetőek a romantika stílusjegyei, mint például a természet szépségének ábrázolása és a transzcendentális összefüggések keresése.
- A versben a képi világ gazdagsága és a szimbolikus utalások a szimbolizmus mozgalmára utalnak, amely a 19. század végén és a 20. század elején jelent meg és az ösztönös érzelmek és a rejtett jelentések előtérbe helyezésére törekedett.

Összességében, a Rubinszárnyú Cherubhoz versének elemzésekor a szépirodalmi összefüggések magába foglalják a magyar szimbolizmus és romantika sajátosságait, valamint a keresztény angyalkultúra és a nemzetközi szimbolizmus hatását is.

A vers teológiai elemzése során fontos megemlíteni, hogy a szerző vallási képekkel és motivumokkal dolgozik. A vers első sorában az Ószövetségből ismert cherub fogalmát említi meg, amely angyalok egy csoportját jelöli, akiknek ábrázolásaik során jellemzően erőteljes és gyönyörű szárnyaik vannak. Ebben a versben a cherub Isten trónjánál foglal helyet jobb oldalon, és a versekben bemutatott tulajdonságai alapján kétségtelenül pozitív, erős és szép személyként van ábrázolva.

A bibliatudományi nézőpontból fontos megemlíteni, hogy a cherubok a Biblia számos részében megjelennek, például a Teremtés könyvében, az Édenkert kertőrzőinek képzeteként, vagy a Kivonulás könyvében, az Aron ládájának tetején található kerubokként. Ezekben a bibliai részekben a cherubok Isten jelenlétének jelképei, és szerepük általában védelmező vagy hírnöki jellegű. Tehát a versben bemutatott cherub képe során az Ószövetség cherubjaival találkozunk.

A patrisztika szempontjából fontos megemlíteni, hogy a cherubok és a menny kapcsolata az egyik gyakori téma az egyházi atyák munkáiban. Az egyik legismertebb atya, Szent Ágoston, többször ír a cherubokról, amikor a menny tökéletességéről és a szentek közelségéről beszél. A menny és a cherubok az egyházi atyák munkáiban a szentek életének mintaképeivé válnak, és inspiráló erőt jelentenek az emberek számára.

A skolasztika szempontjából a versben bemutatott cherubot Isten trónjával kapcsolatosan interpretálhatjuk. A skolasztika ebben az értelmezésben a teológia rationale logikáját alkalmazva meghatározza Isten helyét az égben és a hierarchikus rendszerben. A cherubok ebben az értelmezésben a mennyei hierarchia részei, amelyek közvetítenek Isten és az ember között. Tehát a skolasztika nézőpontjából a versben bemutatott cherub képe az Isten előtti közvetítő szerepére utalhat.

Összességében a vers teológiai elemzése a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjából azt mutatja, hogy az Ószövetség cherubjait használva a versekben bemutatott cherub képe a menny és Isten közelségének, védelmezői és közvetítő szerepének szimbólumaként jelenik meg. Az Ő általa kifejezett "Szent Ifjuság" imája pedig arra utal, hogy a szerző a cherub képe által a hit erejére és az Isteni kegyelemre támaszkodik a nehézségek, vágyak és kérdések között.

A vers természettudományos szempontból történő elemzéséhez először is nézzük meg, hogy milyen természeti képek vannak jelen a versben. Az első részben a Cherubin szárnyairól van szó, amelyek rubinszínűek. A rubin egy ugyan természetes ásvány, de a versben inkább szimbolikus értéket képvisel. A második részben a tavasz és a növények megjelenése a központi téma. A füvek serkedése, a szellők dudálása, a kertek zöld tengerének leírása mind a természet megújulásának, virágzásának képét festi le. A harmadik részben a szerelmesek összeölelkezése jelenik meg, amit a Cherubin az égig repít. Ez a rész a snészegénységén keresztül a szeretet és a szenvedély képviselője, ami szintén természeti jelenségekhez kapcsolódik. A negyedik részben a milliók dühének leírása található, ahol a rubin szárnyak ragyogása a harag jelentik, és a Cherubin a harcosok szembesülésével idvezíti a harci sikereiket. Végül az utolsó részben a költő magányos esti pillanatait, a bánatát és a kétségbeesését írja le, kérvényli, hogy a Cherubin vigasztalja és adjon erőt neki.

A mai természettudomány legfrissebb felfedezései közül több kapcsolódik a vers természeti motívumaihoz. Az első részben az ásványi anyagok, mint a rubin említése. A rubinkő felfedezése és jellemzése a kémia és a kristálográfia terén végzett kutatások során valósult meg. Az ásványok színe, szerkezete és tulajdonságai a természeti környezetükből fakadnak, és a természettudomány segítségével értjük meg ezeket a jelenségeket.

A második részben a növények és a természet megújulása jelenti a központi motívumot. A modern növénytan felfedezései segítenek megérteni, hogyan nőnek és fejlődnek a növények, hogyan kapcsolódnak össze a különböző élőlények és a környezetük. A fotoszintézis folyamatának és a klorofill szerepének ismerete biztosítja a növények túlélését és a természet megújulását.

A harmadik részben a szerelmesek összeölelkezése és az égig repülés jelenti a fő motívumot. A szerelmi kapcsolatok és az érzelem kutatása a pszichológia és a neurológia terén is megjelent. Az agyi aktivitás vizsgálata segít megérteni az érzelmi kötődést és a szeretet kialakulását.

A negyedik részben az emberek dühének és harci vágyának leírása található. Az emberi viselkedés és a szokások kutatása, valamint a társadalom működése a szociológia és az antropológia terén hozott új felfedezéseket. A modern kommunikáció technológiájának fejlődése pedig lehetővé tette, hogy időben és térben korlátlanul szerveződhessenek és radikalizálódhassanak a társadalmi mozgalmak.

Végül az utolsó részben a költő kétségbeesett hangulatát és a Cherubin iránti kérését találjuk. Az érzelmek, a pszichológia és a mentális egészség témái az elmúlt évtizedben kiemelkedő figyelmet kaptak a kutatásokban. A depresszió és a szorongás kezelésére új terápiás módszerek jelentek meg, amelyek segítenek az embereknek az érzelmi egyensúly fenntartásában és a nehéz élethelyzetek kezelésében.

Összességében a vers természettudományos szempontból történő elemzése számos területre hivatkozik, mint a kémia, a biológia, a pszichológia, a neurológia és társadalomtudományok. Az ember és a természet kapcsolata mellett a természettudományok legfrissebb felfedezéseihez is kapcsolódik.