Vén sváb, csapláros úr, adj hűvös, méla bort,
Mint künn az esti lég, mely bánatokkal ordas,
Most asztalomra vén, nehéz kupákat hordass,
Hadd űlök csöndesen magányos úri tort!

Ülj mellém és kocints, apró germán szemed
Mélyén a kék ravaszság szelíden hunyjon el,
Ős testvér, méla sváb, - nem érzed? - sírni kell!
Aquincum sok köve, nézd, minket is temet!

Kocints, igyunk! - kire? - kocints a régi, holt
Leányra, akit itt a langyos, régi fürdőn
Szelíd hullám ölelt, s a fénylő, sárga fürtön
Hanyatló Róma bús napfénye haldokolt.

Ó, más táj van-e még, ahol így tud a rest
Aranynap haldokolni, s hanyatlani dicsőség?
Tudod-e, mennyi nép vidám és hetyke ősét
Ölelte komoran az aquincumi est?

Kocints közülük egyre, egy barna, halk lovasra:
Megállt az esti marton, nézte a vérző fákat,
S nem tudta mért: szivére reálehelt a bánat,
Mint az alkonyi párák a mellén fénylő vasra.

Körül sátorkupok keltek a köveken,
Nagy, lomha buborékok a népvándorlás árján -
Elpattantak azóta, nyomtalanul és árván,
S az a setét lovas tán ősöm volt nekem...

Kocints, vén sváb! - ragyog az aquincumi este,
Hanyatló napba néz hanyatló nép fia,
Igyunk, örök sor ez, örök komédia,
Új hajnal víg tüzét frissebb fajzat keresse...

Kocints... a bús kupát hajtsuk fel még vigan,
Igyunk az idegen, jövendő, messzi lányra,
Ki majd itt dől le nászra, és annyi dőre, árva
Nép sírján gondtalan, boldog sarjat fogan...


Elemzések

A vers a természettudományos szempontból kevésbé releváns témákat dolgoz fel, így nehéz őket kapcsolatba hozni a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel. Azonban, a versben előforduló Aquincum nevében van egy történelmi és régészeti jelentőségű helyszín, ami kapcsolódik a régészeti kutatásokhoz és az ókori római kori kultúrához.

Továbbá, a versben szerepel a természet megjelenítése, mint a külső környezet, a színek és az évszakok leírása, amelyek természettudományos elemekkel is kapcsolatba hozhatók, például az esti légköri jelenségekkel vagy a növények évszakonkénti változásaival.

Azonban a vers legnagyobb része inkább a történelem, kultúra és érzelmek kifejezésére fókuszál, így gyakorlatilag nincsenek olyan részek, amelyeket a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel lehetne összekapcsolni.

A vers teológiai szempontból több rétegezett jelentéssel rendelkezik. Az Aquincumi korcsma és a verse alapján a következő összefüggéseket lehet feltárni:

1. Bibliatudomány: A vers több bibliai metaforát és utalást tartalmaz. A vers elején a szerző a "vén sváb, csapláros úr" szerepében jeleníti meg önmagát, aki hűvös bort kér. Ez a kép a bűnbánat és megtérés jegyét hordozza, ahogy a bánatos esti lég is. A versekben említett Róma hanyatlása és a langyos, régi fürdőhöz kötetlen leány a haldokló Róma és a városának pusztulási képét jelenítheti meg.

2. Patrisztika: A patrisztikus gondolkodásra utaló elemek jelennek meg a versben. A képességet, hogy az aranynap haldokoljon és a dicsőség hanyatlani tudjon, aíritikusan lehetne az emberi romlás és a természet törékenysége jelképezheti. Ezek a gondolatok az emberi érzések és az idő múlásának megfigyelésén keresztül a pályafutását múltba nézni tudó ember képességét is mutatják.

3. Skolasztika: A skolasztikus teológiai gondolkodás a középkort jellemezte és a létezést és a vallást logikai és filozófiai elemzésekkel közelítette meg. A versben a folytonos változás és múlás képessége, valamint a korcsma és a vendégek sokasága is az elmúlás és múló élet iránti gondolatokhoz kapcsolható.

Ezek mellett egyéb gondolatok is felmerülnek a vers olvasása során. Például a múlt iránti nosztalgia, az öröklét és halál, az emberi élet folytonossága és a végzet fogalma. Az aquincumi korcsma és a benne megjelenő képek és szimbólumok révén a szerző az emberi élet múlását és annak elkerülhetetlenségét kívánja megmutatni.

A vers Tóth Árpád Aquincumi korcsmában című alkotása, melyben egy vén sváb csapláros úr nézőpontjából mesél egy múlt időben játszódó történetet. Az irodalomtudományi szempontok alapján a következő elemekre térhetünk ki:

1. Tematika: A vers egy nosztalgikus hangulatot árasztó képet fest a múltról, a történelem és az elfelejtett emlékek fontosságáról, valamint a múlt és jelen közötti kapcsolatról. Az Aquincum szó jelzi, hogy a történet az ókori Római Birodalom idején, a költő saját ősök története köré épül.

2. Nyelvezet: Az alkotás megjelenítése erős képekkel, gazdag metaforákkal, szimbólumokkal és közérthető, közvetlen nyelvezettel történik. A sváb csapláros személye, valamint a versben megjelenő helyek és szituációk, mint például az Aquincum, a kapcsolatot teremtik a múlt és a jelen között.

3. Poétikai eszközök: A versben a rímképletek, a ritmus, a verslábak használata és a váltott rímek alkalmazása hozzájárulnak a költemény dallamosságához és esztétikai értékéhez. Emellett a sorok sokszoros méltöndözése, a dallamos mondatok és az áthallások is megtalálhatóak a versben.

4. Motívumok: A versben gyakoriak a tájleírások és az évszakok (esti lég, haldokló nap), amelyek segítenek megrajzolni a hangulatot. A múltat idéző szimbólumok (Aquincum, langyos fürdő) és az említések a népvándorlásról is fontosak, mivel a költő a saját ősöket köti össze a múlt eseményeivel.

5. Összefüggések a magyar irodalomban: Tóth Árpád a magyar szimbolizmus egyik jelentős képviselője volt. Az alkotásában megjelenő nosztalgikus hangulat, a múlthoz való kötődés és a régies hangulat a szimbolista mozgalom jellemző jegyei közé tartozik.

6. Nemzetközi összefüggések: Az Aquincumi korcsma a szimbolista líra tematikailag és esztétikailag is kapcsolódik más európai költőkhöz. A sváb származású költő hasonlóan az európai szimbolizmus irányzatához a múltba tekint, és erős vizuális képeket, váltott rímeket használ.

A verselemzés során tehát a tematika, a nyelvezet, a poétikai eszközök és a motívumok elemzése, valamint a kapcsolatok feltárása mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban végezhető.