Fiatal lány volt, ám ölébe ejtett
Szemmel már úgy ült, mint dús terhü nő,
Ki révedezve sejti már a rejtett
Jövőt, mely szíve alján csendbe nő,
Maga körül minden zajt elfelejtett,
Lesiklott róla Gond, Tér és Idő
Körötte durva, lármás utasok
Tolongtak, s ő csak ült és olvasott.

Néztem hevült arcocskáját merengve:
Ki tudja, milyen sötét hivatal
Felé viszi szegény leányt a zengve
Robogó, zsúfolt, sárga ravatal?
De addig még övé a betűk lelke,
A kopott regény minden szava dal:
Grófnővé szépül, herceg lejt feléje,
S féltérden helyezi szívét eléje.

S megáldottam magamban ócska könyvét;
Ó, mert lehet akármi ponyva bár,
Letörli egy sorsocska árva könnyét,
S a vad világ többé nem oly sivár:
Egy árnyalattal tűrhetőbb, egy gyöngéd
Sóhajjal jobb, nem fáj úgy élni már -
Egy rossz író is így érhet föl tisztelt
Rendű és rangú harminchat minisztert!

Ó, hadd rontsák hát mások a világot,
Politikák, jelszavak és hadak!
Csak a tollakat ne fogja meg átok,
Írók kicsinyje s nagyja, rajta csak!
Isten szívét nem bizta, csak tirátok,
S míg ég és föld bús rommá omlanak,
Hű könyveinkben daloljon a lélek
Vigaszos daccal: mégis szép az élet!


Elemzések

A "Egy lány a villamosban" című vers sok természettudományos vonatkozást is tartalmaz. Az első versszakban a lányról beszélve Tóth Árpád úgy írja, hogy "álmélkodva sejti már a rejtett jövőt, mely szíve alján csendben nő". Ez a megfogalmazás arra utal, hogy a lány valamilyen módon intuitív módon megsejti a közelgő jövőt. Ez kapcsolatba hozható például a tudatosság és az agy működésével, ami a mai kutatások szerint képes előrejelzéseket tenni és érzékelni a környezet változásait.

Az utolsó versszakban Tóth Árpád utal arra, hogy "rokkant könyvek" (vagyis az olvasott könyvek) képesek megváltoztatni a világunkat. Ez a megfogalmazás a kulturális evolúcióra és a kontextuális hatásokra utal, amelyek hatással vannak a társadalomra és a világnézetre. Egy könyv megváltoztathatja az olvasó gondolkodását és viselkedését, ami hozzájárulhat a társadalmi változásokhoz és a természettel való kapcsolathoz.

Összességében a versben található utalások a természettudományra azt sugallják, hogy az emberi intuíció, az agy működése és a kulturális hatások mind összefüggésbe hozhatók a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel és elméleteivel.

A vers Tóth Árpád "Egy lány a villamosban" című műve. Az alábbi elemzésben a magyar és a nemzetközi szépirodalom területén található lehetséges összefüggésekre térünk ki.

A vers első néhány sorában látható, hogy a fiatal lány, akár egy dús terhű nő ül a villamoson. Ez a kép összekapcsolható a romantikus lírával, ahol a természet és az emberi test erős kapcsolatban van egymással. Az ölébe ejtett szemmel pedig a látás fontosságára utalhat, ami a romantikus költészetben gyakran megjelenik.

A versben a lány révedezve ül, és sejti a rejtett jövőt, mely szíve alján csendbe nő. Ez az utalás a jövő megjósolására és a sors befolyására az irodalomban gyakori motívum. Hasonlóan a romantikus költészetben gyakran előforduló "jövendölés" motívumhoz.

A versben folyamatosan megjelenik az olvasás motívuma. A lány a zajos és durva utasok között ülve olvas. Az olvasás az irodalomban gyakran a menekülés és a szabadulás eszköze, ahol az olvasó a valóságból kiszakadva egy másik világba kerül.

A versben megjelenik a könyvek ereje is, amik a lány számára vigaszt nyújtanak. Az ócska könyv törli az árva könnyeket és teszi a világot tűrhetőbbé. Ez az utalás a könyvek gyógyító hatására és az irodalom szerepére a világunkban.

Az utolsó sorokban a költő a politikai világ problémáit említi. Az íróknak az a feladatuk, hogy hagyják az őket kijelölt teret, és az általuk teremtett világban találjanak vigaszt. Ez egy általános motívum az irodalomban: az írók szerepe gyakran az, hogy reflektáljanak a társadalom problémáira és kritikát fogalmazzanak meg.

A versben felbukkanó Isten és a lélek motívum is található az irodalomban. A lírai én úgy gondolja, hogy Isten nem bízott szívét politikusok kezébe, de a könyvekben található lélek vigaszt ad a világot sújtó problémák közepette.

Összességében elmondható, hogy a vers számos irodalmi motívumot és összefüggést tartalmaz. A romantika, az olvasás és az irodalmi konfliktusok kezelése csak néhány a lehetséges összefüggések közül.

A versben egy fiatal lányról van szó, aki egy villamoson ülve olvas. A vers első részében elmondható, hogy a lány már nem csak fiatal és ártatlan, hanem érett és tapasztalt is, amit a "Szemmel már úgy ült, mint dús terhű nő" sor fejez ki. Egyre inkább sejti már a jövőt, ami a szívében csendben nő, és körülötte minden zaj és gond elfelejtődik.

A vers második részében a költő szemlélője elkezd merengeni a lány állapotán, és feltételezi, hogy milyen sötét jövő vár rá, melyet a "zengve robogó, zsúfolt, sárga ravatal" képe jelképez. Azonban a lány számára a könyv olvasása jelenti a lelki támaszt és menedéket, amelyben még idilli világ él és szépül.

A vers harmadik részében a költő arról beszél, hogy az ócska könyv is képes könnyeket letörölni egy árva sorsocskáról, és hogy az írók alkotásaikban megteremtik a vigaszos daccal és széppel teli élet érzését. Az írók tehát valódi hősök, akik ugyan nem kapják meg az emberek által adott tiszteletet és elismerést, mégis képesek megmutatni a szépséget és vigaszt nyújtani az életben.

Bibliatudományi szempontból a versben nincsenek explicit bibliai utalások vagy motívumok, de az Isten és az élet szépsége kapcsolatát feszegeti, ami fontos teológiai kérdés.

Patrisztikus szempontból is a versben nem találunk konkrét hivatkozásokat, de a lány lelki támasztása, hitének erősödése és a szépség megtapasztalása az életben összhangban van a patrisztikus gondolkodással.

Skolasztikus nézetek kapcsán a versben kifejezett hit a tudáshoz és könyvekhez való ragaszkodást, valamint az írók erejének és hatásának megjelenése illeszkedik a skolasztikus hagyományokhoz. Egy rossz író is képes lehet a józan észhez és a józan gondolkodáshoz képest nagyobb hatást gyakorolni, hasonlóan a rendű és rangú harminchat miniszterhez.

A versen kívül eső szemszögként pedig megfontolható az a nézet, hogy az írók ereje és hatása a közösségben, politikai és társadalmi változások előmozdításában állhat. Bár a versben a költő azt mondja, hogy a politikára és jelszavakra bízza a világ javítását másokra, de az íróknak el kell foglalniuk magukat a tollal és egyedi erejükkel, hogy a könyvekben továbbra is daloljon a lélek, amely vigaszos daccal teszi szebbé az életet.