1

Az élet lassan elfakul,
És nem lehet ellene tenni,
- Színes csodából szürke semmi -
Fakul és hervad és lehull.

Tanuld meg életed feledni
..........................................
Ha el kell a semmibe menni.

              2

Ó, Fortuna, szép istenasszony,
Hogy így elhagytál, nem panaszlom.
Mikor volt éltem indulása,
Volt még reményem egyre-másra...

              3

Így ...ségesen, mint a régi költők,
......lógiával, ahogy már nem divat,
Isten, bús szivem téged idézget,
Isten, bús szivem téged hivat...

              4

Új szenzációk? Köszönöm. Az Isten
Bennem meghalt. Csak fájni tudok én.
És hozzám lábujjhegyen közelítsen
Az élet, a vágy, a fény.
...csupa kéjes
Fájás, és semmi ünnepélyes
Pátosz...

              5

A tűnő ifjuságot mért sirassam,
A sírás is csak ifjúkorba szép,
Tűnődve holmi illatos lugasban,
És simogatva kedvesünk kezét,
.... a szív, mely izzott,
... jókedvünk édes napja ég.
..........................................
..........................................
Édes testén végigsimulni testtel,
Az ember ilyesmit idővel restel.
...jaj, de más a vénülő búbánat,
........... ragadós utálat.


Elemzések

A vers Tóth Árpád "Gyorsírásos verstöredékek..." című költeménye. Az irodalomtudományi szempontból tekintve fontos összefüggéseket találhatunk mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Először is, a versben megjelenő tematika és hangulat kapcsolódik a szimbolizmus áramlatához, amely a költészetben a jelképeken, belső érzelmeken és hangulatokon alapul. A versben megjelenő színek (szürke, fakuló) és életesszencia elvesztésének motívuma a szimbolista irodalom jellemzője.

A versben megjelenő halálmotívum és az élet múlásának szemlélete kapcsolódik a romantika és a szecesszió irányzatához, amelyekben gyakran feldolgozták az elmúlást és az idő múlását.

A harmadik versszakban megjelenő istenhívás és istenidézés motívuma a vallási irodalomra utal, amelyben a költők a hitüket és vallási gondolataikat fejezik ki.

A negyedik versszakban megjelenő "új szenzációk" motívuma pedig a modernista irányzathoz kapcsolódik, amely a tradicionális irodalmi formákat és értékeket megkérdőjelezi.

A versben megjelenő lírai hang és az érzékeny, melankolikus hangulat jellemzi a romantikát és a szentimentalizmust. Ugyanakkor a költő egyfajta fáradtságot és kiábrándultságot is kifejez, ami a modernista és az expresszionista irányzathoz köthető.

A versben megjelenő képesszavak és az érzelmek intenzitása a szürrealizmushoz és az expresszionizmushoz hasonló.

A magyar irodalomban Tóth Árpád költészete az 1900-as évek elején kibontakozó Nyugat csoport egyik fontos tagja volt. A verseiben az élet értelmének és a múlt idők szépségének eltűnését fejezte ki. Stílusa és tematikája hatással volt az akkori kortárs magyar költőire.

Nemzetközi összefüggések tekintetében, a versben megjelenő melankolikus hangulat, a múlás és az élet feledésének témája számos szépirodalmi műben fellelhető, például William Shakespeare vagy Johann Wolfgang von Goethe műveiben. Tóth Árpád költészete is hasonló témákkal és hangulatokkal foglalkozott, így ebben az értelemben kapcsolódik a nemzetközi szépirodalomhoz.

A vers teológiától az első pillanattól kezdve jelen van, hiszen megjelenik benne az élet és halál közötti ellentét, valamint az emberi sors és az isteni kegyelem viszonya. Az első versszakban a lassú elfakulás, a színek elhalványulása és a hervadás azt jelképezi, hogy az élet véges és múlékony. Itt megjelenik a patrisztikus gondolkodás, mely hangsúlyozza az emberi lét hiábavalóságát és a keresztény eszkatológiai felfogást, miszerint az idővel mindennek vége lesz és az ember a semmibe megy.

A második versszakban az istenzivál a figyelem, hiszen itt jelenik meg Fortuna, az istennő, aki szerencsét hozhat vagy elhagyhatja az embert. Ez az isteneszme jól kapcsolódik a skolasztikus gondolkodáshoz, mely hangsúlyozza az emberi értelem és a véletlen közötti ellentétet.

A harmadik versszakban a lírai én Istenre utal, és kéri, hogy segítsen neki megtalálni az élet értelmét és célját. Ez a vallási és teológiai kifejezésekkel teli szakasz erősen hat a bibliatudományra, ahol a hit, a vallás és az istenkeresés kérdése kap hangsúlyt.

A negyedik versszakban megjelenik az emberi élet elkeseredettsége és Istennel való megbékélés vagy kapcsolattartás elvesztése. Az ember elveszítette kapcsolatát Istenével, és csak a fájdalom maradt számára. Ez a skolasztikus felfogással is összhangban van, mely hangsúlyozza az emberi természet szenvedését és gyengeségét, valamint az emberi és isteni kapcsolat szakadását.

Az ötödik és utolsó versszakban az elmúlás és az öregség keserűsége jelenik meg. Az ifjúság múlása és a vénülés azt jelképezi, hogy az idő mindent elrabol az embertől, és a hiányérzet marad helyette. Ez azonban ellentmond a patrisztikus és skolasztikus gondolkodásnak, melyek azt hangsúlyozzák, hogy az emberi élet célja és végső boldogsága az isteni kegyelemben található.

Összességében a vers az élet múlását, az emberi élet hiábavalóságát és az ember és Isten viszonyát foglalja össze. Áttekintve a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjait, láthatjuk, hogy a versben megjelenő gondolatok és képek ezekkel az irányzatokkal egyeznek meg. Az élet múlása, az emberi kapcsolatok törékenysége és az isteni kegyelem keresése mind olyan témák, melyek az említett teológiai irányzatokban is fontosak voltak.

A Tóth Árpád "Gyorsírásos verstöredékek" című verset természettudományos szempontból nézve, több olyan elemet is szemügyre vehetünk, amelyek összefüggésbe hozhatók a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel.

A vers elején Tóth megfogalmazza, hogy az élet lassan elfakul, és semmit sem lehet tenni ellene. Ez a gondolatarról szólhat, hogy az emberi élet véges, és idővel mindennek vége lesz, amelyre a biológiai öregedés és a sejtek regenerációjáért felelős folyamatok is utalhatnak. A mai természettudomány kutatásai az öregedési folyamatok és a sejtek regenerációjának mechanizmusainak megértését célozzák, és többféle új terápiás megközelítést fejlesztenek ki, amelyek potenciálisan befolyásolhatják az öregedést.

A versben előkerül az "életed feledni" gondolata, amelyre a modern kognitív tudomány keretében találunk párhuzamot. A memória és a felejtés folyamatai kutatások tárgyai, és a legfrissebb eredmények azt mutatják, hogy ezek a folyamatok szorosan összekapcsolódnak az agy idegsejtjeinek strukturális és funkcionális változásával.

A második részben Tóth beszél a remény elvesztéséről. Ez a gondolat az események előrejelzhetetlenségére és a caps pontosságra utalhat, ami a modern kaotikus rendszerek és a kvantummechanikai jelenségek kutatásában jelenik meg.

A versben előfordul Isten és szívek idézése, ami a vallás és a természettudomány kapcsolatára utalhat. A vallás és a természettudomány között hosszú ideje zajlik a párbeszéd a világ teremtésének és a metafizikai kérdéseknek a tudományos megközelítésével kapcsolatban.

A depresszív hangvétel és a vénülő búbánat említése a versekben azt a pszichológiai tényt tükrözheti, hogy az életkor előrehaladtával az emberek hajlamosabbak a depresszióra és az elszigeteltségre. A pszichológia és a neurológia területén sok kutatás zajlik a depresszió és más mentális betegségek kezelésére, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az agy és az idegrendszer működéséhez.

Összességében a Tóth Árpád "Gyorsírásos verstöredékek" című versben számos olyan gondolat és motívum található, amelyek kapcsolódnak a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel. Az öregedés, a memória és a felejtés, a kaotikus rendszerek, a vallás és a tudomány, valamint a mentális egészség kutatása mind olyan területek, amelyek mellett ez a vers elhalad.