Hegedülnéd, sóhajtanád,
Kiáltanád, ordítanád -
Hiába!

Nincs ember ezt meghallani,
Nincs isten, hozzád hajlani,
Te kába.

Mint hárfa, zsong a vén ideg,
Azt zsongja, hogy kinek, minek
Az élet?

A könnyed a szemedre fagy,
Csak azt érzed, magadba vagy,
Sötét lett.

Elmúlnak fények és tüzek,
Fák és asszonyok és szüzek,
Ó, jaj, jaj!

Mint távol délibáb rezeg
A hozzád hajló lágy kezek
Fehére,

Egy hang keresi a füled,
Kié, kié is? Oly süket
.................................

Arcod keresi egy ajak,
A csókok már lesíklanak
.................................

Te...., te régi hév,
...... te negyven év,
Húsz év is volt-e?

Ó, csak még egyszer! - mondanád,
Sóhajtanád, ordítanád:
Ó, csak még egyszer!

Bíbor egekbe, szűz azúrba,
Átkot lihegve, imát gyúrva:
Ó, csak még egyszer!

A víztükrön susog a nád,
....... ne tépd a szád,
S némán lefekszel.


Elemzések

A vers első sorai kétségbeesett hangulatot sugallnak, amely talán egy modern pszichológiai felfedezéssel, például a depresszióval vagy más mentális betegségekkel kapcsolatos lehet. Az "ember" és "isten" hiánya, valamint a sötétség érzése arra utalhat, hogy a szövegben megjelenik a magány, vagy az élet értelmének hiánya érzése. Ezek a gondolatok kapcsolódhatnak a mai kori pszichológia és életminőségi kutatásokhoz.

A "fények és tüzek elmúlása" talán az emberi élet véges volta és az idő múlása, illetve az elmúlás témájára utalhat, amelyeket a modern biológia és az élettani kutatások vizsgálnak.

Egy másik érdekes elem a versben az, hogy a szereplő valamiért még egyszer szeretne megtapasztalni bizonyos élményeket, ami talán az emberi vágy és a boldogság keresése lehet. Ez összekapcsolható a boldogságkutatással és a boldogság ideiglenes és pillanatnyi természetével kapcsolatos koncepciókkal, amelyek ma a pszichológiában vizsgáltak.

A víztükrön susogó nád lehet metafora az idő múlására és az öregedésre. Ezek a témák közel állnak a modern gerontológiai kutatásokhoz, amelyek az öregedéssel járó folyamatokat és az életminőség változásait vizsgálják.

A versben talán több értelmezés is elképzelhető természettudományos szempontból, de az biztos, hogy a modern pszichológiai és élettani kutatások sok olyan elemet hoznak be az értelmezésbe, amelyek előzőleg nem ismertek voltak.

A vers szerkezetének elemzése:

Az "Hegedülnéd, sóhajtanád..." című vers Tóth Árpád költő egyik legismertebb és legnépszerűbb műve. A vers ötös versszakokra tagolódik, amelyekben rendszeresen váltakoznak az asszonynak és az uratól való kérdések, kérdezések. A vers kezdő része végig hangsúlyozza a hiábavalóságot, a fájdalmat és a reményvesztést, majd a végén az elhunyt asszonynak szóló képzelgéseket fejezi ki.

A szövegben láthatóan hiányzó részek arra utalnak, hogy a költő úgy döntött, nem fejezi ki teljesen azokat a gondolatokat, érzéseket, amelyeket a versben megjelenített helyzet felvet. Ez a „kihagyási technika” a cenzúrázás, öncenzúrázás, önfegyelem vagy más hatások miatt történhetett. Ez egyben ideális módja annak, hogy a versen belüli hiány vagy űr a befogadót saját érzéseire, képzeletére hagyja bízni.

A versekben megjelenő visszaszorulás, a hiábavalóság és a fájdalom témái gyakran előfordulnak más irodalmi művekben is. Az utolsó két versszakban a kérdezések megmutatják a vágyat, hogy újra átéljék a boldogságot és a szenvedélyt. Ez az üzenet sok más romantikus irodalmi műben is felbukkan, például a 19. századi francia romantikus irodalomban.

Az erőteljes érzelmek, a veszteség és a fájdalom motívumai emlékeztetnek más tragikus alkotásokra, például Hamlet monológjára Shakespeare drámájában. A költő megpróbálja átadni az emberi létezés értelmetlenségének és a hiábavalóságnak a fájdalmát. Ezek az elemek az abszurd dráma és az abszurd irodalom jellemzői, amelyeket például Samuel Beckett műveiben vagy Jean-Paul Sartre filozófiájában találhatunk meg.

A vers szerteágazó metaforái - mint például a hárfa, az ideg, a fények és tüzek, a délibáb és a csókok - gazdag képi világot festenek a versben. Ezek a képek és hasonlatok hozzájárulnak a versek hangulatához és értelméhez, valamint lehetővé teszik a többféle értelmezést és összekapcsolást más irodalmi művekkel.

A versben megjelenő fájdalom, szenvedély, reményvesztettség, vágy és az emberi lét értelmetlenségének megkérdőjelezése általános irodalmi témák, amelyeket számos műben megtalálhatunk, függetlenül az időtől és a kultúrától.

A vers teológiai elemzése során figyelembe kell venni a vers címét és a versekben megjelenő képek, érzések jelentéstartalmát. A vers címe, "Hegedülnéd, sóhajtanád..." utalhat a vallásos zene és a könyörgés motívumaira, valamint a spirituális vágyakozásra. A következő sorokban azonban a reménytelenség és az elhagyatottság érzése jelenik meg.

A bibliatudomány nézőpontjából az "Nincs isten, hozzád hajlani" sor érdekes lehet. Ez az állítás ellentmond a bibliai tanításoknak, amelyek szerint van Isten, aki mindig jelen van és meghallgatja az emberek imáit. Ezenkívül a versben megjelenő "sötét lett" és "ó, jaj" kifejezések is arra utalhatnak, hogy az ember élete váratlanul és reménytelenül sötétbe fordul, és nincs reménye.

A patrisztika nézőpontjából származó gondolatok az "Ó, csak még egyszer!" sorokban jelennek meg. A patrisztikus gondolkodásban hangsúlyos a bűnvallás és az Isten iránti megbánás, valamint a kegyelem keresése. Az ember képes arra, hogy még egyszer újjá szülessen, megbocsátást nyerjen és Isten jelenlétét érezze az életében.

A skolasztika nézőpontja a racionalitás és a logikai gondolkodás keretei között értelmezi a hit és vallás kérdéseit. A versben megjelenő képek és érzések azonban nehézkessé teszik a racionalitás alkalmazását. Az élet értelmének és céljának kérdése fogalmazódik meg a "minek az élet" jeleneten keresztül, ami a skolasztikus gondolkodásban is hangsúlyos téma.

Egy másik szempont, amelyet érdemes megfontolni a vers teológiai elemzésében, az ember és a természet kapcsolata. Az ember egyszerre próbálja megélni és megérteni a természet csodáit és szépségét ("fák és asszonyok és szüzek"). A természet képei és hangjai azonban távolinak és megfoghatatlannak tűnnek ("mint távol délibáb rezeg") a versben, ami arra utalhat, hogy az ember elszakadva érzi magát a teremtés és a teremtő közötti kapcsolattól.

Összességében a vers teológiai szempontból a reménytelenség, elhagyatottság és az ember és Isten kapcsolatának megszakadása körül forgó gondolatokat tartalmazza. Az ember vágyódik a vallásos tapasztalatokra és a megbékélésre, de gyakran ezt az élet nehézségei és a kelletlen tapasztalatok gátolják meg. A vers különböző stílusok és tapasztalatok keveréke lehet, amelyek a teológiai gondolkodás különböző irányzatait is képviselhetik.