Szólongatom olykor magam: be szépek
A föld csudái, látod, bús nomád?
Miért hát mindig bánat a komád,
És sóhajszéllel bélelt halk beszéded?

Ne bánd, hogy csalfa csillogás az élet,
S hogy gyenge szálát zord párkák fonák,
Bár színe alján ott a torz fonák,
Nézd édes rajzát: száz szent semmiséget:

Szerelmek lágy kárminját, vágyak bús aranyfüstjét
S a remény reszkető, vékony s könnyes ezüstjét,
Nézd: áldott hímzés, halk pompával omló -

Kár volna vad kezekkel összetépned,
Hisz lassan úgyis elkopik az élet,
S jaj, csattan a párkák kezén az olló!


Elemzések

A vers természettudományos aspektusból történő elemzése során fontos megjegyezni, hogy Tóth Árpád HÍMZÉS című verse nem közvetlenül természeti kérdéseket boncolgat, hanem a személyes érzelmek és a hétköznapi élet képi ábrázolásával foglalkozik. Ennek ellenére néhány olyan elem van a versben, amelyek kapcsolatba hozhatók a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel.

Elsőként érdemes figyelmet szentelni az élet csalfa csillogását említő részekre. A modern tudomány, például a kvantumfizika, rámutat arra, hogy az anyagi világ jelenségei sokszor látszólag ellentmondásosak és megtévesztőek lehetnek. Az élet végső soron rendkívül bonyolult és többszintű, és olyan folyamatokat rejt, amelyeket még mindig felfedezésre várunk.

A versben említett "hímzés" a természeti mintázatokhoz és szépségekhez hasonlóan értelmezhető. A modern biológia és genetika felfedezései rámutatnak arra, hogy az élőlényekben található örökítő anyag, azaz a DNS, rendkívül kifinomult és részletgazdag mintázatokra épül. Az élőlények testének és működésének számos részletét és részletességét az evolúció folyamata alakította ki, ami hasonló a finom hímzéshez vagy rajzoláshoz.

A vers végén említett párkák (átkozottak) kézzel való áthatolása olyan pillanatot jelenít meg, amikor véget ér az anyagi lét hímzése, az élet pedig kopásnak indul. Ez pontosan illeszkedik az idővel kapcsolatos természettudományos megértésünkhöz, amelyben a folyamatosságot és a változást hangsúlyozzuk. Például a mai modern kozmológia rögzíti az univerzum folyamatos bővülését és az idő múlását.

Következtetésképpen, bár a vers nem közvetlenül kapcsolódik a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseihez, mégis találhatunk olyan elemeket, amelyek a természettudománnyal összefüggésben állnak. Ezek a kapcsolódási pontok rámutatnak arra, hogy az élet és a természet rendkívül gazdag és rejtett összefüggéseket rejthet magában, amelyeket még mindig felfedeznünk és felfognunk kell.

A vers elemzése során figyelembe vehetünk különböző irodalomtudományi szempontokat, például a verselemzés, a stílus és a tematika területét. Továbbá, a magyar és a nemzetközi szépirodalom területén is találhatunk kapcsolódási pontokat.

A vers első sorában jelenik meg a "HÍMZÉS" szó, amelyre az egész vers címe is utal. Ez már a kezdettől fogva utal arra, hogy a versben valószínűleg a hímzőművészet lesz a központi téma.

A vers első részében a költő magának szól, és leírja a föld szépségeit, valamint a nomád élet keserűségét. Ez magában hordozza a romantikus irodalomhoz kapcsolódó természetgyógyászati és nomád témákat. A költő kérdéseket tesz fel, amelyek a cselekvésre, az élet értelmére és az identitásra reflektálnak.

A második részben a költő gyengéden bátorítja saját magát, hogy ne bánkódjon az élet csillogása és a nehézségei miatt. A "torz fonák" és "száz szent semmiség" kifejezések az emberi érzelmek, vágyak és remények múlandóságára utalnak. Ez a rész kapcsolódik a szimbolizmus irányzathoz, amelyben a külső világ szimbolikus képei mögött rejtőző belső érzelmeket megjelenítik.

A harmadik részben a költő a szerelmet, a vágyakat és a reményt hímzésként ábrázolja. Ez a rész azt sugallja, hogy ezek a pozitív érzelmek és vágyak értékesek és szépek, bár idővel elhalványulhatnak. Ez a rész kapcsolódik a szecesszióhoz, amely a díszítőművészetekre, így a hímzésre is nagy hatással volt.

A vers zárása a következő sorokban található: "Kár volna vad kezekkel összetépned, / Hisz lassan úgyis elkopik az élet, / S jaj, csattan a párkák kezén az olló!" Ez a rész erős ellentétet mutat a korábbiakban leírt pozitív képekkel és érzelmekkel. Itt az élet elmúlására és a végességre utalnak. Ebben a részben éreztethető a szomorúság, a letargia és az elkerülhetetlen halál érzete, ami az abszurd irodalomhoz és a posztmodern irodalomhoz kapcsolódik.

A vers stílusa és formája is érdemes megemlítést kapjon. A vers csak egy szakaszban a "FONT" tagból áll, ami azt sugallhatja, hogy szándékosan eltér a hagyományos versforma szabályaitól. Ez az avantgárd irodalomhoz és a kollázs technikához hasonlítható.

Összességében, Tóth Árpád "HÍMZÉS" című verse a hímzőművészet, a természet vágyainak és álmoknak való kiteljesedése, valamint az elmúlás és a halál témájával foglalkozik. Magyar és nemzetközi irodalmi összefüggéseket találhatunk az romatikus, szimbolista, szecessziós, abszurd és posztmodern irodalom irányzataiba beilleszthető elemek formájában.

A vers a vallási és teológiai szempontból is érdekes elemzést kínál. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjait is figyelembe véve, több értelmezési lehetőség is felmerülhet.

A bibliatudomány szempontjából érdekes lehet a "sóhajszéllel bélelt halk beszéd" kifejezés. Ez arra utalhat, hogy a versek írója egyfajta isteni beszélgetést folytat önmagával. Az élet általános bánatát a versben megjelenített képessé válik túllépni az élet földi valóságán, és kapcsolatot teremt a transzcendenssel, az Istennel. Ebben az értelemben tehát a vers teológiai üzenetként értelmezhető.

A patrisztika szempontjából a versben megjelenő "szent semmiségek" kifejezés kerülhet előtérbe. A patrisztika időszakában nagyon fontos volt a különféle földi vágyak és csillogások elvetése, és a szellemi értelemben vett értékek, a lelki gazdagság keresése és megtalálása. A versben feltűnően sokszor előfordul a kontraszt, például a "gyenge szálát zord párkák fonák", ami azt jelzi, hogy a földi dolgok, bár kezdetben vonzónak tűnnek, valójában hiábavalóak és ideiglenesek. A patrisztikus nézőpont szerint tehát az élet valódi értéke csak Istenben és az ő örök értékeiben található meg.

A skolasztika szempontjából a "hímzés" metafora figyelhető meg a versben. A skolasztika időszakában nagy hangsúlyt fektettek a szószátyárság és üres beszédzet elutasítására, és azt hangsúlyozták, hogy a tanulmányok és a keresésnek a célt kell szolgálnia. A versben az "áldott hímzés" metaforája azt sugallja, hogy az életnek is van rendeltetése és célja, és hogy az embereknek ezekre a célokra kell összpontosítaniuk, ahelyett, hogy elmerülnének a földi dolgokban. Ezenkívül a vers végén megjelenő "átka" és "jaj", amely az élet elmúlására és a halálra utal, a skolasztikus gondolkodásban fontos szerepet kapott, mivel ezek a témák arra ösztönöznek bennünket, hogy a végső soron valódi és maradandó értékeket keresünk.

Ennek a versnek azonban más értelmezéseit is fel lehet tenni, mint például a romantikus vagy szimbolista értelmezéseket. Egyszerűen meg lehet állapítani, hogy a szépség és a magnak látása ellenére még mindig van fájdalom a komámnak, amelyet a versek szerint még mindig bússá tehet az élet. Egy másik értelmezés szerint a vers azt sugallja, hogy bár az élet volatilis és mulandó, kifogástalan és jelentős, és az embereknek minden pillanatot élniük kell.

Egy kreatív megközelítés lehet az is, hogy a versen keresztül vesszük figyelembe az összes említett szempontot: például a Bibliához való kapcsolatot, a bánatot és örömöt, valamint az élet múlandóságát, mint a patrisztikus szemléletet, a skolasztikus filozófiát és a romantikus érzékenységet.