Ó, nézd, ma mint egy roppant hüllő sárga
Szeme, úgy ég a hold, és ide les,
Meredten nézi fájó, ideges
Földünket, szörnyü látványokra várva.

Most a pokol minden kapuja tárva,
Mellén az öngyilkos helyet keres
Pisztoly csövének, tűzvészek veres
Lángtornya leng, s fertő a szűzek ágya.

Ágyú ugat, tört testekkel vadul
A dúlt felhőkig labdázik Hadúr,
S káoszba dől a rongyolt föld az éggel, -

Bús, átkos emberhomlokomhoz érve
Nem reszket hűs kezed szelíd fehére?
Nem félsz-e, hogy fellobban, s füsttel ég el?


Elemzések

A vers az irodalomtörténet szempontjából Tóth Árpád egyik legismertebb és legfontosabb alkotása, amely a Nyugat című folyóiratban jelent meg 1908-ban. Megjelenésekor új korszak kezdetét jelentette a magyar irodalomban, hiszen a modernizmus képviselőjeként jelentősen eltért az addigi költészeti normáktól és stílustól.

Elsődlegesen a vers magyar irodalmi összefüggéseit érdemes felvetni. Tóth Árpád a Nyugat köréhez tartozott, amely a századforduló Magyarországának legfontosabb irodalmi lapja volt. Ebben a körben a modernizmus és a szimbolizmus elveit hirdették, amelyeket Tóth Árpád is magáénak vallott. Az alkotó a verseiben a formai kísérletezést választotta, az itt jelent meg HOLD is ezt az irányt képviseli.

A HOLD-ot a Nemzetközi szépirodalom területén a szimbolista költészet körébe sorolhatjuk. A szimbolizmus a 19. század végén és a 20. század elején született Franciaországban, majd elterjedt szerte a világon. Az irányzat célja a jelképek, a hangulati hatások és az atmoszféra kifejezése volt. Ez a vers is ugyanezekkel az eszközökkel dolgozik. A Hold itt jelképként jelenik meg, amely a természetfeletti, misztikus és titokzatos világot testesíti meg.

A magyar irodalomban hasonlóan az alkotás más szimbolista verseket mozgásba hozott és inspirált. A későbbiekben olyan költők mint Babits Mihály és Móricz Zsigmond is hatással voltak a HOLD-ra és Tóth Árpád alkotói útjára.

Emellett a verse számos olyan irodalmi elemet is felvonultat, amelyeket a nemzetközi irodalomban is megtalálhatunk. Ilyenek például a szimbólumok, a költészetben elmélyült, sötét és misztikus hangulat, valamint a modernizmusra jellemző formai és tartalmi kísérletezés. A HOLD is a külvilágot és belső világot egyesítő személyes hangvételű lírai vallomás, amelyben az alkotó számvetést tart önmagával és a világgal.

Összességében tehát a HOLD Tóth Árpád irodalomtörténeti szempontból fontos alkotása, amely a modernizmus jegyében, a Nyugat körében jelent meg. Emellett a szimbolizmus és a nemzetközi szépirodalom körében is kiemelkedő helyet foglal el, inspirálva és hatást gyakorolva más költőkre is.

A vers a Hold ábrázolásával kezdődik, amely sárgán ragyog és fájdalmasan, idegesen figyeli a földet, vágyakozva a borzalmas látványokra. Ez a kép vallásos és teológiai szempontból több értelmezést is felvet.

Bibliatudományi nézőpontból a Holdnak a teremtéstörténetben fontos szerepe van. Az Ószövetségben Isten a negyedik napon teremtette a Holdat az egész világegyetem részeként (Ter 1, 14-19). Ebben az értelemben a Hold Isten művének a része, ami lehetőséget biztosít a teremtés csodáinak megfigyelésére és a földi lét meghaladására. A versben azonban a Hold nem az égi csodák figyelésére vágyik, hanem a földi szenvedések, borzalmak látványára, ami ellenkezik az Isten teremtés rendjével.

Patrisztikus nézőpontból a Hold a világ mögé húzódó, áthatolhatatlan határt, a végső valóságot jelképezi. A világban lévő fájdalom és szenvedés mellett a Hold, mint a végső valóság, vágyik, hogy megtörténjen az utolsó ítélet és az igazságosság helyreálljon. Ehhez kapcsolódik a versben megjelenő pokol kapuinak megnyílása és a helyet kereső öngyilkosok motívuma. A Hold úgy vágyik a borzalmas látványokra, mert azok jelezhetik a világ utolsó ítéletét és a szenvedés végső megszűnését.

Skolasztikus nézőpontból a Hold az anyagi világ és a spirituális, lelki valóság közötti határt testesíti meg. Léte miatt a Hold a teremtett világ része, ugyanakkor a hozzá való vágyakozásán keresztül tudjuk felismerni a végtelen, lelki dimenziókat. A versben megjelenő lövöldözés, erőszak és pusztulás a skolasztikus gondolkodásban a testi valóság szenvedéseire és átmenetiségére utal. A Hold, mint a lelki és örök dimenzió jelképe, a földi szenvedésektől való megkülönböztetettséget hordozza magában.

Egy másik lehetséges olvasata a versnek az emberi lélek állapota és a végső megállapodást jelentheti. A Hold a fájdalmakra és a borzalmakra várva, szimbolizálhatja az emberi lélek konfliktusait, szenvedéseit és vágyakozásait a megbékélés után. A versben az emberhomlokhoz érve a kérdés pedig arra utalhat, hogy az ember fél-e megtapasztalni az összes őt körülvevő pusztulást és szenvedést ahhoz, hogy megtalálja a belső megnyugvást és békét.

Ezek a nézőpontok a vers különböző teológiai kontextusokban történő értelmezését mutatják meg. A bibliai, patrisztikus és skolasztikus nézőpontok analógiákat és összefüggéseket hoznak létre a költő által felvetett témákból, mint például a szenvedés, a végső ítélet és a lelki dimenziók. Az emberi lélek és a világ viszonyának mélységét és összetettségét mutatják meg ezen nézőpontok szemléletei.

A vers alapvetően a Holdról szól, és természettudományos szempontból is érdekes megközelítést mutat. Az első sorban Tóth Árpád a Holdat hasonlítja egy roppant hüllőhöz, amelynek sárga szeme ég az égen. A mai természettudomány szerint a Hold felszínét ugyan nem lehet közvetlenül megérinteni, de számos űrszonda küldött vissza képeket és adatokat róla. Ezáltal megismerhetjük a Hold geológiai összetételét, a felszínén található kráterek és hegyek kialakulásának folyamatát.

A második sorban a Holdat figyelő fájó, ideges Földről van szó. A mai természettudomány szerint a Hold és a Föld között több hatás figyelhető meg. A Hold gravitációs hatása hatással van a Föld óceánjaira, ami az óceánok árapályszerű változásához vezet. Emellett a Hold fázisai, vagyis a Hold különböző formái, amelyeket a Földről ki lehet figyelni, a Nap és a Hold relatív elhelyezkedéséből adódik.

A harmadik sorban szereplő pokol kapuira váró, szörnyű látványokat kereső Hold már egy metafora lehet a kozmikus jelenségekre, amelyek a természettudományban folyamatosan vizsgálat tárgyát képezik. Ma már ismerjük a Holdon a vulkáni tevékenységre és a Holdbéli üledékek keletkezésére utaló jeleket, de a legfrissebb felfedezések segítségével további információkat szerezhetünk a Hold történetéről és fejlődéséről.

A negyedik sorban az öngyilkos helyet kereső pisztoly csövének és a tűzvésznek veres, lángtornyának említése a háború, a pusztítás és az emberi szenvedés problémájára utal. Természettudományos szempontból a háború és a pusztítás által okozott károkra vonatkozó kutatások is folyamatosan zajlanak. Új technológiák és felfedezések segíthetnek a természeti katasztrófák megelőzésében, a konfliktusok békés megoldásában és az emberi szenvedés enyhítésében.

Az ötödik sorban az ágyú ugatása, a dúlt felhőkig labdázó Hadúr és a káoszba dőlő föld említése szintén a háború és a pusztítás képeit jeleníti meg. Ez a sor szintén a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel kapcsolatban hozható összefüggésbe, hiszen a mai kutatások számos új technológiát és tudományos módszert fejlesztenek a konfliktusok és háborúk megelőzésére, valamint a békés kapcsolatok elősegítésére.

Végül az utolsó két sor arra utal, hogy az emberi lélek egyedül marad a természettudományos felfedezések sokasága közepette, és hogy az emberi képességek és hatások füsttel égnek el. Ez a sorozat a természettudomány jelenlegi korában arra figyelmeztet, hogy a felfedezések és technikai előrelépések mellett az emberi értékek, gondolkodás és emberi kapcsolatok fontosságát sem szabad elhanyagolni.