Mint ezüst gyík villan setét mohákon
Alakod úgy illan át hűs szobámon,
Hol ó csipkéktől bánatos az ablak,
S hol szűk, kerek üvegkalitba zárva
Réztrónusán gubbaszt a lámpám lángja,
S rezzenve ijjedez, ha hívogatlak.

Mint a setét színpadra, akkor este,
Ezüstös apródként jössz most. Kezedre
Karéjos csipke függ, csuklódon alván.
S mintha szelíd Hamlet halálát látnád,
Szemed úgy néz felém a szűk szobán át,
S lágy szalagcsokor reszket térded alján.

Ó, csak egy pillanatra jössz. Megállasz.
Bomló hajadban tétován babrálgatsz,
Makacs fürtjét szemedről félrehajtva,
S máris, sebten, a hűs falakba folysz át,
S én nem tudom, milyen volt drága orcád,
Emlékem petyhüdt, mint a holtak ajka.

S egyszer majd végképp elfelejtem állad,
S hogy ujjaim közt fogtam... s párnás vállad
Illata emlékemből messzereszket...
És mégis hívlak s várom, visszatérsz-e?
Mint hibbant agg, ki csillagokba nézne,
S az égre könnyes, vak szemet meresztget.


Elemzések

A vers Tóth Árpád, a 20. századi magyar költő műve. Az irodalomtudomány szempontjából számos összefüggést találhatunk mind a magyar, mind a nemzetközi irodalomban.

Magyar irodalmi összefüggések:
- Tóth Árpád költészete a szimbolizmus és a dekadencia irányzatába sorolható, amelyben a romantika és a szecesszió hatásai is tetten érhetők. Ezt a verse is megerősíti a lírai képek és a szenvedélyes érzelmek ábrázolásával.
- A versben a természet és az emberi lélek közötti kapcsolatot hangsúlyozza. Ez a téma jellemző volt Tóth Árpád költészetére és a kora 20. századi magyar lírára is.

Nemzetközi irodalmi összefüggések:
- A versben a romantikus líra hatása érzékelhető, ahol az érzéki és misztikus képek meghatározóak. Ez a romantika jellemző eleme.
- A versben megjelenő szereplők és az ábrázolt érzelmek által a lírai én egyfajta nosztalgiát és elidegenedést érez, ami a modernista irodalomra is jellemző téma.
- A Hamlet-re utalás a világirodalomban is gyakran előforduló motívum, amely Shakespeare klasszikus művére utal. Ezáltal a vers egyfajta univerzális problémakört is megjelenít.

Összességében ez a vers Tóth Árpád költészeti irányzatába tartozik, amelyben a romantika, a szimbolizmus és a dekadencia jegyei felfedezhetők. Ugyanakkor számos olyan elemet is magában hordoz, amelyeket más nemzetközi irodalmi irányzatok és művek is megjelenítenek.

A vers természettudományos szempontból számos elemet tartalmaz, amelyek a mai legfrissebb felfedezésekkel kapcsolatosak lehetnek.

A vers elején található "ezüst gyík" és "mohákon" szavak a környezeti változásokra utalhatnak. Az ezüst szín a vízzel való kapcsolatot idézheti fel, míg a mohás talaj a nedvesség és a természetes élőhelyek jellemzője lehet. Ezek a kifejezések arra utalhatnak, hogy a természeti környezet változása hatással van az emberi létünkre és érzéseinkre.

A versben említett "rezstrónus" és "lámpa lángja" részletek az elektromos világításra utalhatnak. Ezek a technológiai fejlesztések a tudomány és a mérnöki kutatások eredményeinek köszönhetőek, és a mindennapi életünk fontos részévé váltak.

A "szalagcsokor" és "hajadban tétován babrálgatsz" részek pedig lehetnek utalások a genetikai vizsgálatokra és a genetikai változásokra. A genetikai kutatások lehetővé teszik számunkra, hogy betekintést nyerjünk az öröklött tulajdonságainkba, és megértsük, hogyan alakíthatjuk át a saját testünket vagy a megjelenésünket.

A vers középső részében az "emberi orcád" említése arra utalhat, hogy az emberi arc azonosításáért felelős technológiák, például az arcfelismerés, ma már alkalmazhatóak. Az ilyen technológiáknak köszönhetően könnyebb felismerni vagy azonosítani az embereket, és ezek a felfedezések hasznosak lehetnek a bűnüldözésben és más területeken is.

A vers végén említett "csillagokba nézés" lehet utalás az asztrofizikára és az űrkutatásra. A csillagok és az univerzum tanulmányozása a legfrissebb technológiai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan új felfedezésekhez vezet. Az égbolt figyelése és a világűr kutatása lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük a világot és a bennünket körülvevő világegyetemet.

Ezek csak néhány példa arra, hogy hogyan kapcsolódhat a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseihez a Tóth Árpád által írt vers. A természettudományok folyamatosan fejlődnek, és új eredményekkel gazdagítják a tudásunkat, amelyek hatással vannak mindennapi életünkre és az emberi érzelmekre is.

A vers teológiai szempontból számos értelmezési lehetőséget rejt magában. Az alábbiakban a bibliatudomány, a patrisztika és a skolasztika nézőpontjaira fogok koncentrálni, de figyelembe veszem más ötleteket is.

Bibliatudomány nézőpontja:
A versben számos olyan kép található, amely bibliai témákat és motívumokat idéz. Az első négy sorban az "ezüst gyík" metaforája érzékelteti a halandó ember futó természét. Az ember életének múlékony természetét és sebezhetőségét jeleníti meg. Az "ó csipkéktől bánatos ablak" és a "szűk, kerek üvegkalitba zárva" képei közvetlenül is utalhatnak a bűnbeesésre és a kizártságra az Édenkertben. A lámpa lángjának rezdülése és ijesztése továbbá arra utalhat, hogy Isten jelenléte fenyegető és ijesztő lehet számunkra.

Patrisztika nézőpontja:
A patrisztika időszakában a vallásos irodalomban gyakran használták a képmegjelenítéseket és a szimbolikus nyelvezetet. A versben használt képek és metaforák a Teremtés látványaival való párhuzamba állíthatóak. Az "ezüst gyík" az eredeti állapotot és tökéletességet jelentheti, amelyet az ember elvesztett. Az azonban, hogy a gyík "hűs szobámon" és "szűk szobán át" jelenik meg, arra utalhat, hogy az emberi lét korlátozott és bezárva van. A lágy szalagcsokor és az ég felé tekintő szem patrisztikus szimbólumok is lehetnek, amelyek az ember isteni lényegére és vágyára utalnak.

Skolasztika nézőpontja:
A skolasztika időszakában a teológusok arra törekedtek, hogy az értelmet és a hitet összekapcsolják. A versben megjelenő képek és motívumok ezt a kapcsolatot erősíthetik. Az "ezüst gyík" az ember tapasztalását és érzékelését jelképezheti, amelyeket az értelem interpretál. A lágy szalagcsokor és az ég felé tekintő szem pedig a spirituális tapasztalást és az intellektuális szemlélődést idézhetik. Az a tény, hogy a "hűs falakba folysz át" és hogy az emlékek kopnak, arra utal, hogy az emberi tapasztalás vágyott, de soha el nem érhető cél marad.

Egyéb ötletek:
Bár a versben a teológiai motívumok és jelképek erőteljesen jelen vannak, más megközelítéseket is alkalmazhatunk a szöveg értelmezésére. Például a pszichológiai nézőpontból vizsgálhatjuk a verset, és megpróbálhatjuk értelmezni a költő belső élményeit és érzéseit. A képek, mint az "ezüst gyík" és a "makacs fürtjét szemedről félrehajtva" lehetnek a költő pszichés állapotát és vágyakozását kifejező metaforák is.

Összességében a vers teológiai szempontból széles értelmezési lehetőségeket nyújt. A bibliatudomány, a patrisztika és a skolasztika nézőpontjai mellett más megközelítések is alkalmazhatóak, mint például a pszichológia. A vers képeivel és metaforáival a múlandóságot, az emberi létezést és vágyainkat idézi fel, és lehetővé teszi számunkra, hogy elmélkedjünk a vallásos és szellemi dimenzióinkról.