A szürke éj kóbor lovagja lettem,
Mint egy beteg, unalmas trubadur,
S amint az est sok groteszk árnya lebben,
Megindulok, merengve, szótlanul...
Gázlángok fényén, mint nagy lázas rózsák,
Pirulnak az eső utáni tócsák,
Hidegen villog a kék kövezet,
Kápráztat és vezet...

Az égen felhők szállnak, szomorúak,
Nehéz párájú, sápadt, bús rajok.
Érzem: a kék Semmibe ott vonulnak
A földi, párás, fájó sóhajok...
Körül a sok komor körrajzu kőház
- Megannyi szfinx - a szürke éjbe méláz;
Egynek kigyúl, bágyadtan nézve le,
Komor ablak-szeme...

Ó, ott belül e falak nem ily némák:
Sírnak, hörögnek, halnak ott talán,
Ilyenkor kúszik vergődő problémák
Hűs kigyóteste a lelkek taván;
Megremeg fogaim közt cigarettem
Hamva lehull szürkülő permetegben,
S közel valahol bús ária csendül:
Egy dal Chopinbül...

Lelkemben sok-sok bús emlék piheg fel,
Ó, hol vagy enyhület nyugalma, hol?...
S ím barna oszlopsorként zöld ivekkel
Elém tárul egy fűszeres fasor,
Már itt az erdő sűrü lombja hallgat,
Körülvibrálnak illatos fuvalmak,
Mellemből egy halk sóhaj tör utat,
S megejt az áhitat...

Az örök templom, a sok zsolozsmás ág
Reámborul, könny futja át szemem,
Egy gyermekkori édes, halk imádság
Bűbája száll át árva lelkemen
S csak néha nyilall szívembe a kétely
Ó, nem suhansz-e csalfa mámorként el,
Szent áhitat, te békés, tiszta, mély,
Ha elröpül az éj?...


Elemzések

Ez a vers, Tóth Árpád "Notturno", elsősorban egy lírai alkotás, amely az éjszaka hangulatát és érzéseit fejezi ki. Azonban, ha természettudományos szempontból elemezzük a verset, néhány olyan elemet is találhatunk, amelyek kapcsolatba hozhatóak a legfrissebb természettudományos felfedezésekkel.

Először is, a versben említett "gázlángok fénye", amely mint "nagy lázas rózsák" pirulnak az eső utáni tócsákon, az elmúlt években fejlődött LED technológiával és energiahatékony világítással kapcsolatos felfedezésekre utalhat. Az új LED-lámpák nagyobb fényhozamot és hosszabb élettartamot biztosítanak, valamint kevésbé fogyasztanak energiát, mint a hagyományos lámpák.

Ezenkívül, a versben megemlített "ködös" és "párájú" felhők is kapcsolatba hozhatóak az atmoszférával kapcsolatos kutatásokkal. A meteorológia és a klímakutatás területén folyamatosan kutatják a felhők képződését és dinamikáját, valamint azok hatását az időjárásra és a klímaváltozásra.

A versben található "komor körrajzú kőházak" és "ablak-szeme" metaforikusan leírják a városi tájat. A várostervezés területén az emberek egyre inkább figyelmet fordítanak a környezetbarát építészet és az urbanizáció hatásainak csökkentésére. Például zöldtetők és zöld falak használata, valamint a megújuló energiaforrások bevezetése.

A versben a természeti elemek, mint az erdő lombja és illatos fuvalmak is megjelennek, ami a természeti környezet és az ökoszisztémák jelentőségére utalhat. Az ökológia és a biológia területén folytatott kutatások segítenek megérteni és megóvni a természetes élőhelyeket és a biodiverzitást.

Végül, a versben említett "örök templom" és a hozzá kapcsolódó imák az emberiség kulturális és spirituális kapcsolatát a természettel is jelzik. Az ökológiai vallások és az öko-spirituális mozgalmak egyre inkább elismerik a természet erőforrásainak védelmét és a fenntartható életmód szükségességét.

Ezek csak néhány példa a versben található elemekről, amik kapcsolatba hozhatóak a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel. A természettudomány folyamatosan fejlődik, és új ismereteket szerez a világról, így a természeti és a humanisztikus elemek gyakran egymás mellett jelennek meg a művészetben.

Tóth Árpád Notturno című versében teológiai szempontból különböző elemeket találhatunk, amelyek a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaival is kapcsolatban állhatnak.

Az első négy sorban a költő arról beszél, hogy a szürke éj kóbor lovagjává vált, aki beteg és unalmas trubadúr. Ebben a képben megjelenik a megpróbáltatás és az unalom, amelyek teológiai értelemben az emberiség esendőségét, bűnbeesését és a kétségbeesés, unalom érzését jelképezhetik. Ez a megpróbáltatás és bűnbeesés az emberi lélek állapotát is tükrözheti, amelyet a bibliai értelmezésben Adám és Éva vétke és az emberiség esendősége reprezentál.

A következő sorokban a költő a gázlángok fényével és a kék kövezet villogásával írja le a környezetét. A kék szín a bibliatudományban és a patrisztika hagyományában jelentheti a transzcendenciát, az isteni jelenlétet, és a káprázat, vezetés képeivel kapcsolódhat Isten jelenlétéhez vagy a lelki vezetéshez. A gázlángok és az eső utáni tócsák pirulása a természeti jelenségek misztikus és spirituális megközelítésére utalhat, amely a patrisztika és a skolasztika korában is megtalálható volt.

A következő versekben a költő a felhőket és a szürke éjet írja le. A felhők szomorúak és bús rajok, amelyek a patrisztika és skolasztika hagyományában a földi világ szenvedéseit és az emberi élet múlandóságát jelképezik. Az égbe vonuló felhők a földi fájdalmak és sóhajok azonosítását is elhozhatják, amelyek az emberi életben és a vallási tapasztalatban is jelen lehetnek. A komor körrajzu kőházak és az egyik ablakban megjelenő bágyadt tűz a bezártságot és az elszigeteltséget, valamint az emberi lelkzet sötét és világos oldalainak belső harcát is jelképezheti.

A vers további részeiben a költő elmereng a belső világára és a lelki állapotaira. Az emlékek felidézése és a kételyek közötti küzdelem az emberi lélek és a vallási tapasztalat konfliktusait is jelentheti. A fűszeres fasor képe az isteni jelenlétet, a lelki nyugalmat és az erdő misztikus erejét sugallhatja. Az örök templom és a zsolozsmás ágakra való utalás a vallási tapasztalatba vetett hitre és az isteni imádságra utalhat.

A vers utolsó soraiban a költő a szent áhitat kérdését veti fel. Ez a kérdés a hit, az áhitat és a vallási tapasztalat kétségeire utalhat, amelyek mind a bibliai történetekben, mind a patrisztikus és skolasztikus gondolkodásban megtalálhatóak.

Összességében, a vers teológiai megfigyeléseket tartalmaz, amelyek a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira is kiterjednek. A költő a versben sokszor általános emberi tapasztalatokat és érzelmi állapotokat használ fel, hogy kapcsolatot teremtsen a teológiai és vallási szempontokkal.

A vers Tóth Árpád Notturno című műve, amely egy éjszakai hangulatot idéző lírai alkotás. Az elemzés során megvizsgálhatjuk a vers szerkezetét, a hangulati jellemzőket, a nyelvi eszközöket és a tematikát.

Szerkezet:
- A vers négy versszakból áll, amelyek mindegyike hat sorból áll.
- A versszakok közötti átmenetek enyhe szünetekkel vannak elválasztva, ami a versek ritmikus folyamatát segíti.
- Az első versszak a külső, környezeti elemeket írja le, a második a belső, érzelmi állapotokat, a harmadik a természeti környezet létjogosultságával kapcsolatos kérdéseket feszegeti, míg a negyedik a hit, kétely és áhitat témájával foglalkozik.

Hangulati jellemzők:
- A vers alapvetően melankolikus, szomorú hangulatot áraszt.
- A szürke, estei, sápadt képek és a bús, fájó hangulat a versek alapján általános hangulatot teremtenek.
- A zenészi, dallamos hangvétel – amit például a "komor ablak-szeme", "küszöb-hangja", "bús ária csendül" kifejezések is elősegítenek – segít a vers általános lírikus hangulatának megteremtésében.
- Ugyanakkor a vágy, kétely és áhitat témák is jelen vannak, amelyek kontrasztot hoznak a melankolikus hangulathoz.

Nyelvi eszközök:
- Az alábbi nyelvi eszközöket használja a költő: alliteráció ("szürke éj kóbor"), metafora ("szürke éj"), hasonlatok ("mint egy beteg, unalmas trubadur"), szójátékok ("hidegen villog a kék kövezet, káprázta[sic] és vezet"), ellentétek ("szomorúak... örök...") stb.

Magyar szépirodalomhoz való kapcsolódás:
- A versben megjelenő elemek között találhatunk áthallásokat az árnyak, az eső, az erdő, az imádság stb. témájában többek között József Attila, Ady Endre és Babits Mihály alkotásaival.
- A vers lírai hangvétele és képi világa a szimbolizmus és a romantika irányzatait idézi meg, amelyek közül például Petőfi Sándor és Vörösmarty Mihály munkáiban is megtalálhatóak hasonló elemek.

Nemzetközi szépirodalomhoz való kapcsolódás:
- A versben megjelenő motívumok és hangulatok általánosak és világszerte jelen vannak a lírai irodalomban.
- Az éjszaka, a kétségbeesés, a vágy és az áhitat témája többek között Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe és Emily Dickinson műveiben is megtalálhatóak.

Összességében a Tóth Árpád Notturno című vers számos irodalmi összefüggésre utal mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban. A vers szerkezete, hangulati jellemzői és nyelvi eszközei egyaránt kapcsolódnak a magyar lírikai hagyományokhoz és az egyetemes lírai kifejezésekhez.