Ó, líra! égő szó, lángnyelv a bús,
Kigyúlt lélekből más lelkek felé,
Hová csapsz gyenge fénnyel e borús
Világban, utat halk szikrád lel-é?

Hisz körülted lángol a nyomorúság,
A bánatok tűzvésze mint pokol
Süti a lelkek érző, gyenge húsát,
S a halhatatlan szépség haldokol...

 


Elemzések

A vers Tóth Árpád költői hozzáállását és lírai képességeit tükrözi. Az alkotás fontos eleme a líra szerepének és erejének megfogalmazása. A költő megemlíti a líra szó szerinti jelentését, mint "égő szót", ami más lelkeket meggyújthat. Ezzel a képpel jelzi a líra erejét és hatását a művészetben.

A költő azt is felveti, hogy a világban gyakori a nyomorúság és a bánat, amelyek égnek körülötte, és mintegy pokoli tűzvészként sütik a lelkek gyenge húsát. A líra szerepe itt az, hogy ellensúlyozza ezt a szenvedést és segít a lelkeknek elérni a halhatatlan szépséget.

A vers összefüggést mutat a szépirodalommal, mivel lírai jellege miatt a költemény saját maga a szépirodalom egyik formája. A vers találóan kifejezi a líra erejét és hatását, amely nem csak az adott műben érvényesül, hanem a szépirodalom egészében. Ezen keresztül azt is jelzi, hogy a líra mennyire fontos eszköz a képzőművészetben.

A Tóth Árpád által írt vers naturális szinten még nem teremtett összefüggéseket a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel. Azonban, egy metamorfológiai megközelítés segítségével lehet kapcsolatot találni a vers és a természettudomány között.

A vers első részében a lírát egy olyan lángnyelvként írja le, amely egy bús világban gyújt fénnyel. Ezt az analógiát felhasználva a természettudományban található "lángnyelvek" lehetnek például a napokat, amelyek a sötét univerzumban lángolnak, vagy a fáklya fénye, amely az éjszakai sötétségben útmutatást nyújt.

A második részben a vers leírja, hogy körülöttünk lángol a nyomorúság és a bánatok tűzvésze, ami hasonló a pokolhoz. Ezt a képet össze lehet hozni azzal a felismeréssel, hogy a természettudományban felfedezett tűzvészek és katasztrófák sokszor okoznak szomorúságot és bánatot az emberek számára. Például az erdőtüzek vagy a természeti katasztrófák emberi szenvedést okoznak és megzavarják az érzékeny ökoszisztémákat.

A vers utolsó sorai arról beszélnek, hogy a halhatatlan szépség haldokol. Ez arra utalhat, hogy bár a természettudományban felfedezett szépségek és csodák idővel romolhatnak vagy eltűnhetnek. Például az emberi beavatkozások, mint az iparosodás, az éghajlatváltozás vagy az élőhelyek pusztulása veszélyeztetheti a természet szépségét és változatosságát.

Összességében a vers természettudományos szempontból a természeti jelenségek, a katasztrófák és a természeti szépség egy-egy aspektusával hozható összefüggésbe.+

A vers teológiai szempontból a líra erejét és hatalmát emeli ki. A líra itt metaforikusan képviseli az isteni szót, amelynek ereje van arra, hogy más lelkeket megérintsen és megtalálja útját a borús világban.

A bibliatudomány szempontjából a vers kifejezi azt a felfogást, hogy a világ tele van nyomorúsággal és bánattal, amelyek a "tűzvész" hasonlatával van jelképezve. Ez rámutat az emberi szenvedésre és a halandó lélek sebezhetőségére. Ugyanakkor a versben a "halhatatlan szépség" szintén jelen van, ami arra utal, hogy az isteni szótól való vallásos tapasztalatban még mindig megtalálható az élet és a szépség.

A patrisztika szemszögéből a vers kifejezi az isteni gondviselést a világban. Bár a világban ott van a nyomorúság és a bánat, az isteni szó, vagyis a líra a "gyenge fénnyel" megtalálja az utat az emberek felé. Ez az isteni gondviselés és az emberi lélek vágya az istenihoz nagyon fontos eleme a patrisztikus teológiának.

A skolasztika nézőpontjából a vers arra utal, hogy az emberi lélek szenvedése és sebezhetősége az anyagi világból fakad. A "gyenge hálószikrád", vagyis az ember gondolatai, érzelmei és vágyai, az anyagi világban kapcsolódik a "bús világba". Ugyanakkor a versben a líra erejével az isteni szó megtalálhatja az utat az emberi lélekhez, és ezáltal transzcendens élményt nyújtva emeli ki az emberi léleket az anyagi világból.

Összességében, a vers teológiai szempontból azt hangsúlyozza, hogy az isteni szó, reprezentálva a lírában, képes eljutni az emberek felé a borús és nyomorúságos világban, ahol a szenvedés és a halandóság jelen van. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai mind rávilágítanak az emberi lélek sebezhetőségére, de ugyanakkor az isteni szó erejére és gondviselésére, amely megmentheti az embert és áthozza a halhatatlan szépségbe.