Ó, vén Odysseus, víg szimbólum, te boldog
S merész: ezer viharban derűsen szállni révbe,
Ki életem hajóján már csüggedezve bolygok,
Szemem ma hadd merítsem a drága dal vizébe,

Mely híres útaid körül gyöngyözve árad,
S feledjem, hogy hajómon patkányok raja rág:
A szennyes, vaksi gondok, s hogy édes Ithakámat
Távol ködökbe rejti ez örvényes világ...

Most hadd higgyem: sziget jön: egy óra, napsütéses,
S az összehajló percek susognak, mint a hársfák,
S közülük idegen királylányként az édes

Öröm lebeg felém, és ajkamnak, a búsnak,
Árkába becsókolja békítő kacagását,
E zengő, halk ezüstpénzt, halotti obulusnak...


Elemzések

A vers Tóth Árpád "Obulus" című műve. Az alábbiakban a magyar és a nemzetközi szépirodalomban fellelhető összefüggésekről lesz szó.

1. Odysseus szimbóluma: A versben megjelenik Odysseus, a görög mitológia híres hőse. Ez a hős a görög eposzok és az európai irodalom egyik legismertebb alakja. Tehát a vers ezzel utal a görög mitológiára és a klasszikus eposzi hősökre, ami egy fontos irodalmi elem.

2. Az Odysseia referencia: A versben az Odysseus karakteréhez és történetéhez való utalások vannak. Ez az antik eposz Homer műve, és az egyik legfontosabb alkotás az európai irodalomban. Tehát a vers ezzel az utalással kapcsolódik az európai irodalomhoz.

3. Az elvándorlás motívuma: A versben megjelenik az elvándorlás és az otthontalanság motívuma, mely az emberi élet egy állandó része. Ez a téma visszaköszönhet más irodalmi művekben is, például József Attila "A tiszaeszlári Solymosi Eszter" című művében vagy James Joyce "Ulysses" című regényében is.

4. A remény és boldogság vágya: A versben megjelenik a remény és a boldogság vágya egy új helyzet, egy új sziget formájában. Ez a téma sok irodalmi műben előfordul, például Dante "Isteni színjáték" című művében vagy Az Aranyosok "Egyszerűen Engelbert" című regényében.

5. Az idő metaforái: A versben az időt különböző metaforák, például hársfák vagy ezüstpénzek formájában jeleníti meg. Az idő metaforái gyakran előfordulnak más irodalmi művekben is, például Shakespeare "Macbeth" című drámájában vagy T.S. Eliot "Az üres föld" című költeményében.

Ezen példák alapján láthatjuk, hogy a vers több összefüggést is mutat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalmi területen.

A vers elején a költő Odysseusra utal, aki az ókori görög mitológiában híres hajóslegenda. Az Odüsszeia című eposz szerint Odysseus hosszú és veszélyekkel teli útjai során próbál visszatérni szülőhazájába, Ithakába.

Az első sorban a "szimbólum" szó használata a jelképek világára utalhat, ami a modern természettudományban is jelentős szerepet játszik. A jelképes gondolkodás és jelrendszerek segítségével a természettudósok megértik és leírják a különböző fizikai és biológiai folyamatokat.

A következő sorban a "szállni révbe" kifejezés a repülésre utalhat, amiben a modern repüléstechnika és légiközlekedési eszközök terén jelentős fejlesztések történtek. Az idegrendszerrel és a gyors kommunikációval összekapcsolt navigációs rendszerek lehetővé teszik a charta utak biztonságosabbá tételét.

A következő sorokban a "szemem ma hadd merítsem a dal vizébe", és "híres útaid körül gyöngyözve árad" képszerű megfogalmazások lehetnek a nagy adatmennyiséget vizsgáló tudományágak, például a nagy adatok (Big Data) elemzésére, amelyek a múltból származó információkat gyűjtik és elemezik, hogy új ismereteket és összefüggéseket fedezzenek fel.

Az utolsó sorban a "halotti obulusnak" utalhat az ókori görögök szokására, hogy az elhunytak szájába helyeztek egy rézérmét a Styx nevű folyón való átkeléshez. Ez a szimbolikus utalás lehet a modern élet és halál kérdéseinek vizsgálatára, beleértve a genetikai kutatásokat és az élet utáni utazásokkal kapcsolatos elméleteket.

Összességében a vers több olyan képszerű megfogalmazást tartalmaz, amelyek összekapcsolhatók a modern természettudomány legújabb felfedezéseivel és fejlesztéseivel. A jelképek, repülés, nagy adatok elemzése és élet-halál kérdések mind olyan területek, amelyekben a természettudomány folyamatosan fejlődik és új ismeretekre tesz szert.

A vers teológiai szempontból különböző témákat érint, amelyekhez kapcsolódva értelmezhetjük a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjait is.

Az első négy sor az ókori görög hős, Odüsszeuszra utal, aki számtalan kalandot és vihart él át, mégis boldogan érkezik haza. Ez az allegória az emberi élet útjára utal, amely tele van nehézségekkel és próbákkal, de aki a hitben és derűben járja végig, az boldogan érkezik meg a céllandóba. Ez a gondolat a bibliatudományban is megjelenik, például a Zsoltárok könyvében olvasható: "Isten a mi menedékünk és erősségünk, segítség a nyomorúságok megpróbáltatásában" (Zsoltárok könyve 46:2). A patrisztika idején is gyakran említik a hit mindent legyőző erejét, például Ágoston püspök műveiben. A skolasztikus gondolkodás pedig ezeket az elméleteket rendszerbe foglalja, és keresi a racionális magyarázatokat a hitbeli kérdésekre.

A következő sorokban a költő arról beszél, hogy elfelejti problémáit és a hazáját, hogy átélje a boldogságot egy idegen helyen. Ez a gondolat az örökkévalóságra és a mennyei boldogságra utal. A bibliai példa erre a kivonulás a zsidók számára Egyiptomból, amikor Isten megígérte nekik a Kánaán földjét mint ideális hazát. Ez a gondolat a bibliatudományban is hangsúlyos, hiszen a hitben élő ember vágyik a mennyei hazára, ahonnan származik. A patrisztika idején is fontos téma volt a földi boldogság és a mennyei boldogság közötti különbség kutatása, például Károly Római Szent Ferencnek nevezett Szent Bonaventura írásaiban. A skolasztikus teológia pedig részletesen elemzi az isteni boldogság természetét és a mennyországban való részesülést.

A vers utolsó része pedig az öröm érzésével kapcsolatos. A költő úgy képzeli el, hogy egy idegen szigeten találkozik egy királylánnyal, aki az örömét megosztja vele. Ez az öröm származhat a földi boldogságból, amelyet az ember átélhet még itt a földön, vagy a mennyei boldogságra utalhat, ahol a szeretet és öröm Isten jelenlétében van. A bibliai hátteret itt a Salamon Énekek éneke könyve adja, amelyben az öröm szépségét és erejét dicsőítik. A patrisztika idején is gyakran említik az öröm szerepét, például Ágoston püspök Az öröm módjai (De Rerum Natura) című művében. A skolasztikus teológia pedig keresi az öröm eredetét és természetét, például Aquinói Szent Tamás írásaiban.

Ezenkívül más nézőpontok is érvényesek lehetnek az elemzésre, például a misztika vagy a valláspszichológia. A vers több értelmezési lehetőséget kínál, és az előbb említett teológiai vonatkozások mellett más megközelítések is érdekesek lehetnek annak értelmezésében.