Jártál-e mostanában a csendes tarlón este,
Mikor csillaggal ékes a roppant, tiszta tér,
S nagy, lassú szekerek ballagnak haza, messze,
S róluk a szénaillat meghalni visszatér?

És fájt-e, amíg nézted a nyárfát révedezve,
Hogy reszket agg feje, az ezüstös fehér,
S hogy édes életednek újra egy éve veszve,
Mert viszi már Szeptember, a nagy szénásszekér?

S ültél-e elfáradva kemény, útmenti kőre,
Merőn bámulva vissza az elvakult időkbe
És feldöbbenve: jaj! ha most ledőlnél halva!

S eszméltél-e fel árván az éji hidegen,
Mikor a késő szellő, mint kósza, idegen
Eb, lábadhoz simult, s bús kezeidet nyalta?


Elemzések

A vers Tóth Árpád ŐSZI KÉRDÉS című műve. A vers egy visszatekintő lírai vallomás, amelyben az őszi táj és az elmúlás motívumai jelennek meg.

A vers kérdések formájában felteszi az olvasónak a csendes tarlón, a nyárfák és az éjszaka képei által megszólaló kérdéseket. A csendes tarló és a csillagos ég jelképei az elmúlásnak és a halandóságnak. A nagy, lassú szekerek ballagása hazafelé a visszatekintő költőnek az elmúlt életének és időnek a megfogalmazása. Egyúttal a nyárfák révedő elhervadása és a Szeptember mint a halál szimbóluma jelenik meg a versben.

A magyar irodalomban a vers kapcsolódik a szimbolizmus és az expresszionizmus irányzataihoz. A szimbolizmus az állandó jelentéssel bíró szimbólumok és a lírai hangulat előtérbe helyezését jelenti. A versben például a szekerek, a nyárfafák és a szeptember mind szimbolikus jelentéssel bírnak. Az expresszionizmus pedig a lírai beszélő szubjektivitásának a fokozott kiemelését jelenti. A visszatekintő és az érzelmeket közvetítő költői nyelvezet a expresszionista elemeket hordozza.

Nemzetközi irodalmi összefüggések tekintetében a vers hasonlóságot mutathat német romantikus költők, mint például Heine vagy Eichendorff verseivel, amelyekben a természet és az elmúlás motívumai szintén gyakran jelennek meg. Továbbá a romantikus költő, William Wordsworth verseivel is hasonlóságokat fedezhetünk fel, amelyekben szintén a természet megfigyelése és az élet vergődése a fontos motívum.

Összességében a vers Tóth Árpád lírai érzékenységét és a visszatekintő költői hangvételt érzékelteti, miközben a természet és az elmúlás motívumai a magyar és a nemzetközi irodalomban is megtalálhatóak.

A Tóth Árpád ŐSZI KÉRDÉS című vers természettudományos szempontból a következőképpen értelmezhető és összekapcsolható a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel:

- A versben megjelenő csillagok és a roppant, tiszta tér utalhat az asztrofizikai kutatásokra, ahol a csillagok szerkezetét, keletkezését és fejlődését tanulmányozzák. Az elmúlt években számos új információ került elő ezen a területen, például a gravitációs hullámok felfedezése, amelyek segítenek az Univerzum fejlődésének megértésében.

- A nyárfák reszketése az ezüstös fehér leveleikkel az ökológia és az ökofiziológia területére utalhat. Az ökológia kutatói tanulmányozzák a növények kölcsönhatását a környezetükkel és más élőlényekkel, míg az ökofiziológia a növények fiziológiai folyamataival foglalkozik. Az elmúlt időszakban jelentős fejlődés történt a növények fotoszintézisének és vízhasználatának megértésében.

- Az idő múlása és a szeptember megjelenése a kozmológiahoz és az időbeli dimenziókhoz köthető. A kozmológia a világegyetem keletkezését, szerkezetét és fejlődését tanulmányozza, míg az időbeli dimenziók az idő jellegét és hatását vizsgálják. A mai természettudományban az eltelt idő mérésének pontossága és az univerzum korának meghatározása jelentős kutatási terület.

- A versben megjelenő szellő és az éji hideg hivatkozhat a meteorológiára és az atmoszférára. A meteorológia tanulmányozza az időjárást és az atmoszféra jelenségeit, míg az atmoszféra az Föld felső légkörét foglalja magában. Az időjárás-előrejelzések és az éghajlatváltozás kutatása napjainkban fontos terület a természettudományokban.

Ezen példák alapján láthatjuk, hogy a Tóth Árpád ŐSZI KÉRDÉS című vers számos kapcsolódási ponttal rendelkezik a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel, és azt mutatja, hogy a természettudományos ismeretek és megértés mindennapi életünk részévé válnak.

A vers, Tóth Árpád ŐSZI KÉRDÉS, egy olyan kérdést feszeget, ami a teológiai gondolkodásra hívja fel a figyelmet. A versben a természet és az emberi élet ciklikussága kerül megjelenítésre, ami teológiai aspektusból is érdekes megközelítés lehet.

A bibliatudomány nézőpontjából a versben bemutatott kérdések az élet és a halál közötti feszültséget tükrözik. A nyárfafának, amely visszatükrözi az aggkor közeledtét, a halált szimbolizálhatja, és ezzel az ember egyre jobban érzi az idő múlását és az elmúlást. Az embert pedig nyomasztja a gondolat, hogy az életének újabb egy éve véget ér és ősszel már a halál felé tart.

A patrisztika nézőpontjából a vers főbb motívumaiban az idő múlásával és a halállal való szembenézésre utal. A nyárfafában fellelhető idősödési folyamat a földi lét múlékonyságát és az emberi élet véges volta felé irányítja a figyelmet. Ezzel a motívummal a vers arra hívja fel a figyelmet, hogy az embernek szükséges a hittel és lelki készüléssel való felkészülés a halálra.

A skolasztika nézőpontjából a versben bemutatott kérdések a halálhoz és a múlandósághoz való viszonyt érintik. Az ember érzékelheti a múlandóság közeledtét, miközben visszanéz a múltba és átélheti ennek a közelgésnek a fájdalmát. Az elmúlás és a halál gondolata az emberben felébresztheti a bűnbánatot és a spirituális keresését, hogy felkészüljön a végzetére és megtalálja helyét a végső időkben.

Más nézőpontokból is érdekesen lehet megközelíteni a verset. Például pszeudoelsőnézőként vagy a természetismeret szemszögéből. Pszeudoelsőnézőként a verselemzés során megfigyelhető az élet véges voltának felismerése és elfogadása mellett a természet szépsége és ciklikussága is. A megfigyelt látvány és hanghatások érzelemiséget és együttérzést vált ki az olvasóból. A természetismeret szemszögéből pedig az évszakok változása és az azokhoz kapcsolódó természeti jelenségek segítik az emberi élet ciklikusságának megértését és elfogadását.

Ezeken kívül más nézőpontokat is fel lehetne vetni, ahol a vers a múlás, az idő, a természet szépsége és az emberi élet értelmének keresése központi elemek lehetnek.