Örülsz-e, elvtárs, kenyeres olvasóm?
Nagy jókedvedben fogsz-e madarat?
Hallod-e, hallod-e, hallod-e!
A Pavlik megmarad!

Micsoda vívmány! - áldjuk meg Tiszát,
És lehetőleg mind a két kezünkkel!
Mert íme nem lesz parlamenti őrség,
Ó, ennyi kéjt hogyan is élvezünk el?

Nem lesz darabont-őrség, csak a Pavlik marad,
Ez a kecses rendőr-gazella-termet,
Hallod-e, hallod-e, hallod-e,
Ő üríti ki hétfőn is a termet.

Olyan lesz, mint egy bankett, feláll Pavlik,
S mond egy tósztot: Kérem, nincs klotür itten,
De engedjék meg, hogy e termet
"Tisza egészségére ürítsem!"


Elemzések

A vers elején olvasható kérdések egyfajta interakciót teremtenek az olvasó és a költő között, ami azt sugallja, hogy a versben tárgyalt témában valamilyen örömre vagy meglepetésre lehet számítani. A vers második sorában a madarak megemlítése a természet világának elemével hozza összefüggésbe a történetet.

Az első versszakban a Pavlik karaktere megmarad, ami a mai természettudományos felfedezésekkel összekapcsolható. A tudományban is gyakran felfedezhetünk olyan jelenségeket, amik hosszú időn keresztül változatlan maradnak, ahogy itt a Pavlik karaktere is.

A második versszakban a Tisza megemlítése a folyó ökoszisztémájára utalhat, és arra, hogy a Tisza mentén a természetes környezetet meg kell védeni. Ez összefüggésbe hozható a természettudományos kutatásokkal, amelyek a természet védelmét és a fenntartható fejlődést tűzik ki célul.

A vers harmadik versszakában a Pavlik teremtésével kapcsolatos utalások találhatók. A költő arra utal, hogy a Pavlik olyan testalkatú, mint egy rendőr-gazella, ami a természet sokféleségére, a különböző állatfajokra utalhat. Ezzel összefüggésben a versben megjelenő Pavlik karaktere lehetőséget teremt arra, hogy a természettudományi kutatások során új fajokat fedezzünk fel, vagy megismerjünk olyan állatokat, amikről korábban keveset tudtunk.

A vers végén a Pavlik teremtőjének egy tósztról mondott szavai találhatók. Ez a rész a természet és az emberi tevékenység összekapcsolódására utalhat. A költő metaforikusan utal a termet ürítésre, ami hangsúlyozhatja az emberi viselkedés hatását a természetre és a környezetre.

Összességében a vers sok olyan elemet tartalmaz, amelyek kapcsolatba hozhatók a mai természettudományos felfedezésekkel és a természeti jelenségekkel. A versben megjelenő Pavlik karaktere, a természetes ökoszisztéma, az állatvilág sokszínűsége mind olyan témák, amelyek a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összekapcsolhatók.

A vers teológiai szempontból történő elemzésekor fontos megemlíteni, hogy a vers egyfajta gúnyverse a közpolitikai helyzetre és az állambiztonsági intézkedésekre. Azonban, a versben felmerülő Pavlik karakterének teológiai vonatkozásai is érdekesek lehetnek.

A bibliatudomány szempontjából végigvezethetünk párhuzamokat a Pavlik és a bibliai történetek között. A vers első sorai, amikor a költő megkérdezi, hogy "örülsz-e, elvtárs, kenyeres olvasóm?", egyfajta paralellal szolgálhatnak a kenyér jelenlétére a Bibliában, mint Jézus Krisztus testének szimbóluma az utolsó vacsorán. A bibliai értelemben a kenyér a közösséget és az életet jelképezi, így ez a párhuzam arra utalhat, hogy a Pavlik a közösségi élet szempontjából fontos szerepet játszik.

A patrisztika szemszögéből vizsgálva a versben feltűnő Pavlik karaktere a klasszikus atya-figurákhoz hasonlóan egyfajta erkölcsi példaként jelenik meg. A pavliki erények közé tartozik a jókedv, a pozitív hozzáállás és a közösség szolgálata, amelyek a patrisztikus gondolkodás szerint a lelki fejlődéshez szükséges erények. Ez a vonás a patrisztika történeti hagyományával kapcsolatban is érdekes, amelyben az atyák gyakran a közösség boldogulása mellett harcoltak.

A skolasztika perspektívájából megközelítve a Pavlik karaktere a közösségi élet szervezésének és szabályozásának egy fontos elemét képviseli. A skolasztika filozófiai rendszere a természetjog és a társadalmi igazságosság alapján igyekezett megérteni a világot. A Pavlik mint rendőr figura a társadalom szabályozó erejére utal, ami a skolasztikus közösségi rendszernek, az államnak és a társadalmi szerződésnek is része.

Mindazonáltal, fontos megjegyezni, hogy ez önmagában nem jelent szilárd teológiai értékelést, hanem inkább azon gondolkozási irányzatok szempontjából elemzi a verset, amelyek bevették a teológiát a műveltségi szövetbe.

A vers egyértelműen politikai tartalmú, hiszen az elvtársak és a parlamenti őrség említéseire utal. A versben megjelenik a Pavlik elnevezésű személy, aki rendőr-gazella-termetű, és ő üríti ki a termet. Ez a Pavlik lehet egy politikus vagy egyéb közéleti személy, aki fontos szerepet játszik a versekben megidézett politikai eseményekben.

Az első sorban a "kenyeres olvasó" kifejezés utalhat arra, hogy a vers címzettje egy olyan olvasó, aki az adott korszakban támogatója vagy híve az alkotónak. Ez egy tipikus irodalmi eszköz, amellyel Az olvasók felé való közvetlenebb, személyesebb kötődést és hatást érhetünk el.

Az első és negyedik versszakban a "Nagy jókedvedben" és "Micsoda vívmány!" kiáltványokkal az alkotó az olvasó figyelmét kívánja felhívni valami fontosra, valami nagyszerűre, amely révén az olvasók örömét szeretné elnyerni. Ez a lírai közlési forma nemzetközileg is jelen van a költészetben, hiszen a költők gyakran kifejezik rajongásukat, csodálatukat vagy érdeklődésüket valamely dolog, esemény vagy személy iránt.

A vers végén megjelenő bankettszerűség és a Pavlik által mondott tószt azonban újra politikai tartalmat kap. A tószt szövegében kiemelkedik a "Tisza egészségére ürítsem!" mondat, ami a Tisza István politikai, közéleti szerepkörét, vagy annak ellentmondásait idézheti fel.

Összességében az elemzés során felismertük a politikai, közéleti tartalmat és a lírai eszközöket, amelyek az olvasóval való kapcsolatszövésre és az érzelmek kifejezésére szolgálnak. A vers itthoni és nemzetközi kontextusban is értelmezhető, ahol a történelmi és kulturális összefüggéseknek megfelelően értelmezik a politikai utalásokat és lírai eszközöket.