Akárki akármit is mond,
Nekem tetszett az a cikk rútul,
Amit a home rule-rul
Írt Kúti Zsigmond
A Gyan Thula lapocskájába.
S lelkem lapockájába
Az a cikk is jólesően öklelt,
Melynek alapul az a szép ötlet
Szolgált,
Hogy a magyar válság dolgát
A Gyan Thula cikkírója,
Kinek még nemrégiben pólya
Lehetett cikkírói frakkja,
A Titanic esetével
Egy rangsorozatba rakja.

Ezek után nem is csodálnám,
Ha például Horváth Kálmán
Ahelyett, hogy a Leányvásárban dalol,
Pénzügyminiszter lenne menten,
S értekezést írni volna kedvem,
Mely erre a kérdésre: Hol van
A helyzet kulcsa mostanában?
Azt felelné lágyan,
Hogy Gyan Thulánál,
Azaz a Holdban,
Ott van.


Elemzések

A vers teológiai szempontból többféle elemzésre ad lehetőséget. Kezdhetjük a bibliatudománnyal, amely a Biblia, mint szentírás szövegének elemzésére koncentrál. A versben nincsenek közvetlen bibliai utalások vagy idézetek, viszont láthatóan beszél a magyar válságról, ami tekinthető a világba vetett hit válságának. Az autor akár kritikát is fogalmazhat a politikával szemben, ami a keresztény hitet kihívások elé állítja.

Ezt követően a patrisztika nézőpontjával is érdemes szemügyre venni a verset. A patrisztika olyan időszakra utal, amikor a keresztény teológia központi figurái a "atyák" voltak (pl. Szent Ágoston, Szent Jeromos), akik a korai keresztény tradíciókat és tanításokat továbbadták. A versben található "Gyan Thula" lehet egy allegóriája a keresztény közösségnek, akiknek fontos szerepe van a válság megoldásában. A versben említett cikkíró, Kúti Zsigmond, valamint Horváth Kálmán a közösségi életen belül jelentős szerepet töltenek be, és a keresztény értékek szerinti felelősséggel kell eljárniuk.

Végül a skolasztika, a középkori filozófiai irányzat nézőpontjával is megvizsgálhatjuk a verset. A skolasztika a logikai gondolkodást és a filozófiai érvelést helyezte előtérbe. A versben a "home rule" és a "holdban" való kulcs helye az értekezésben, elgondolkodtathatja az olvasót a logikai érvelés szükségszerűségéről. Ebben az irányzatban fontos az érvek és ellenérvek gondos elemzése, illetve a józan ész alapján való következtetések levonása.

Összességében a vers teológiai szempontból arra késztet bennünket, hogy gondolkodjunk a keresztény hit szerepéről a politikában, valamint arról, hogy milyen felelősséggel kell eljárnunk a közösségi életben. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai segítenek mélyebb megértést nyerni a vers tartalmáról és üzenetéről.

A vers irodalomtudományi szempontból több összefüggést is felvethet mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalmon belül.

Elsőként érdemes megvizsgálni a műfaji jellegzetességeket. A vers elsősorban lírai műfajba sorolható, hiszen az érzelmek, gondolatok és vélemények kifejezésére törekszik. Az lírai műfajon belül azonban több konkrét jellemző is jelentkezik. Például a vers szatirikus elemeket is tartalmaz, amelyek az alakok, tárgyak kiemelt ironikus ábrázolásában nyilvánulnak meg. Emellett a versben megtalálható egyfajta társadalmi kritika is, ami a politikai cikkek iránti vonzalommal és azok hatásával foglalkozik.

Az alakzatok szempontjából a versben található metaforák és hasonlatok is sokat elárulnak az alkotóról és az általa kifejezett gondolatokról. Például a "lelkem lapockájába" vagy a "magyar válság dolga" kifejezések egyszerre képesek konkrét és átvitt értelemben is értelmezhetőek, amelyek a vers hangulatát és értelmét gazdagítják.

A műben észlelhető továbbá utalások más irodalmi alkotásokra is. Például a "Titanic esetével egy rangsorozatba rakja" kifejezés, amely a nemzetközi irodalomban kialakult hagyományokra utal, ahol hasonló jelenségeket sorolnak fel egymás mellé.

A magyar irodalom területén Tóth Árpád neve az első századforduló jelentős költői közé tartozik. Versében a filozófiai gondolatok, társadalomkritika és az érzelmi vonalak összefonódnak. Politikai cikkek című versében is ezek a tematikák jelennek meg, amelyek az akkori politikai helyzetet és társadalmi folyamatokat is igyekeznek megjeleníteni.

A nemzetközi szépirodalomban hasonló témák és módszerek merülnek fel. Az irodalmi művek gyakran tartalmaznak politikai vagy társadalmi kritikákat, és átvitt értelemben megjelenítik a világ dolgait. Az alakzatok, utalások és stilisztikai elemek egyaránt megtalálhatóak a nemzetközi szépirodalomban, és mind az alkotó, mind a befogadó számára sokféle értelmezési lehetőséget kínálnak.

Összességében tehát a Tóth Árpád által írt "Politikai cikkek" című vers irodalomtudományi szempontból több összefüggést mutat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén. A műfaji jellegzetességek, alakzatok és tematikák mind a korszak jellemzőit tükrözik, ezáltal gazdagítva az irodalmi kánonokat.

A Tóth Árpád POLITIKAI CIKKEK című vers szövege első pillantásra politikai témákat sejtet. Azonban a feladat során azt kell vizsgálni, hogy mennyiben kapcsolódhat a vers a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseihez.

Az első sorban a költő kijelenti, hogy bármilyen vélemény is legyen, tetszett neki az említett cikk. Ez egy olyan állítás, amelyben az érzelmi reakció mögött lehetnek érvelések, amik a természettudományos tényekre épülhetnek. Valószínűleg a költő érdeklődik a cikkben megemlített home rule-ról, ami egy politikai rendszer lehet. Ez a fogalom kapcsolatban állhat a mai napig zajló, a demokratizálódással összefüggő folyamatokkal és a politikai rendszerekkel.

A második versszakban a költő említi a Gyan Thula című lapocskát, ahol az említett cikket írták. Lehet, hogy a lap a természettudományról szól, hiszen az előző sorban szerepel egy olyan kifejezés, mint a "lelkem lapockájába". Ez utalhat a testi vagy érzelmi reakcióra, ami a cikk olvasását követi, és ami a természettudományos témáktól származhat.

A harmadik versszakban az a szép ötletre utalnak, ami szolgált a magyar válság megoldására. Ez egy olyan kijelentés, amely a mai gazdasági és politikai helyzetetől távol áll. A válság megoldását inkább gazdasági és politikai intézkedésekkel kapcsolatban gondolnánk el, nem pedig természettudományos felfedezésekkel. Kérdés lehet, hogy mi volt ez az ötlet, és hogyan kapcsolódhat a legfrissebb természettudományos felfedezésekhez.

A negyedik versszakban a költő egy rangsorozatba helyezi a Gyan Thula cikkírójának munkáját és a Titanicot. Ez a két dolog látszólag különálló, de a költő talán valamilyen párhuzamot von közöttük. Lehetséges, hogy itt az emberiség technológiai fejlődésére utal, amelynek része a Titanicot úttörő hajózása és a Gyan Thula cikkírója által megírt cikk is.

Az ötödik versszakban a költő azt mondja, hogy nem lenne meglepő, ha például Horváth Kálmán helyett a Leányvásárban dalol helyett pénzügyminiszter lenne. Ez egy abszurd kijelentés, ami nem kapcsolódik közvetlenül a természettudományhoz. Ugyanakkor, ha továbbgondoljuk a versben felvetett, a Gyan Thula és a Hold kapcsolatára vonatkozó kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy a Hold kutatása és kolonizálása a mai napig a természettudomány egyik fontos témája, és ez kapcsolódhat a költő gondolati párhuzamaihoz.

Összességében a versben több olyan kifejezés és gondolat található, amely a természettudományos témákkal kapcsolatba hozható. Ezek között van a home rule, a Gyan Thula cikkírója által írt cikk, a Titanic, a Hold és a kolonizálás gondolata. Ugyanakkor a vers politikai témákról is szól, és ezeket nem lehet teljes mértékben elválasztani egymástól.