Ó, lesz-e nékem valaha
Egy csendes, barátságos kertem,
Hol fényes lombú fák között
Hosszan, békén lehet pihennem?
Hol bölcsen elemezhetem
Megélt, elmúlt tragédiáim,
S csendesen mosolyogni látnak
Az orgonáim?

És lesz-e tisztes, ősz hajam
S agyamban csöndes, öreg eszmék?
Miket szép, széles gesztusokkal
Klubtársak közt meghánynánk-vetnénk?
Kinyitnók a klub ablakát,
Ragyogna ránk a holdkorong,
S múltról zenélő szívvel ülnénk:
Öreg szobrok, vén Memnonok...

De biztos-é, hogy mindenik
Öreg szívre leszáll a béke?
S hogy ami most fáj, akkor édes?
Vagy jobb, ha most szakadna vége?
    - Ki a körútra szaporán,
    Ki! a vasárnapi zsivajba!
    Itt benn valami fojtogat,
    Félek magamba...


Elemzések

A vers feltehetően a modern költészet helyzetének kifejezője, amely a két világháború között jelentős változásokon ment keresztül. Tóth Árpád verseiben a modernitás és a tradíció, illetve az egyéni élmény és a közösségi identitás közötti feszültségek jelennek meg.

Az első versszakban a költő vágyik egy csendes, barátságos kertre, ahol vágyai és gondolatai zavartalanul folyhatnak. A lombos fák és az orgonák képe a természet megszemélyesítését jelenti, és utal a költő otthonosságának és harmóniavágyának fontosságára.

A második versszakban a költő az öregedést és a múltba való mélyebb belemélyedést kívánja. Az ősz haj és az öreg eszmék szimbolikusak, és azt mutatják, hogy a költő tiszteletre méltó tapasztalatokkal és bölcsességgel rendelkezik.

A harmadik versszakban a költő kérdőjelezi a béke és az öröm lehetőségét. Felteszi a kérdést, hogy a múlt fájdalma valóban édes lenne-e a jövőben, vagy jobb lenne-e felhagyni vele. A költő a vasárnapi zsivaj és a körúti nyüzsgés közepette érzi magát fojtogatva, ami a modern városi élet szorítását jelzi.

Irodalomtörténeti összefüggésekben a vers a modernista lírára utal, amely a 20. századi irodalom egyik meghatározó irányzata volt. A modernista költészet a hagyományos formáktól való eltávolodást, az egyéni élmények és a belső világ expresszionisztikus megjelenítését jelentette.

A magyar irodalmi kontextusban a vers Tóth Árpád lírájában illeszkedik, amely szintén a modernitás és a hagyomány közötti feszültségeket jeleníti meg. Tóth Árpád verseskötetei a 20. századi magyar költészet jelentős alkotásai közé tartoznak.

Nemzetközi összefüggésekben a vers kapcsolatba hozható más modernista költők munkáival, például T. S. Eliottal, aki szintén a modernitás és a hagyomány kettősségét járta körül költészetében. Emellett a vers általános témái, mint az öregedés, a múlt és a jövő közötti konfliktusok, illetve a városi élet fojtogatása, számos más modernista költő művében megjelennek.

A vers természettudományos szempontból az alábbiak szerint értelmezhető:

1. Csendes, barátságos kert: Az emberi pszichológia és környezet kapcsolatát tanulmányozó területek (pszichológia, ökológia) figyelembe veszik azt a tényt, hogy a természetes környezet, mint egy csendes kert, pozitív hatással van az emberi jólétre és pihenésre.

2. Fényes lombú fák: A botanika, azaz növénytan, kutatja a növényeket, azok fizikai és biológiai tulajdonságait. A versben említett fák lehetnek olyan fajok, amelyek érdekes tulajdonságokkal rendelkeznek, például fényes levelekkel.

3. Elmúlt tragédiák: A néprajzkutatás és a történettudomány az emberek múltbeli élményeit elemezi, és megpróbálja megérteni azokat a tragédiákat és nehézségeket, amelyek átélésük során értek minket.

4. Holdkorong: Az asztrofizika kutatja a világegyetemet, így a holdat is. A holdkorong megjelenése és fénye lehet központi motívum az univerzum kutatásában.

5. Öreg eszmék: Az idősebb korban az emberi agyban természetes időskori változások következnek be, amelyek befolyásolhatják az ember gondolkodási stílusát és képességeit. Az időskorban az öreg eszmék és tapasztalatok lehetnek a legértékesebbek, és központi szerepet töltenek be az azokkal foglalkozó tudományágakban, például a pszichológiában vagy az élettartalom kutatásában.

6. Öreg szobrok, vén Memnonok: A régészet a múlt emlékeit és maradványait vizsgálja. Az öreg szobrok és a vén Memnonok itt olyan relikviákra utalhat, amelyeket az idő múlta megőrzött, és melyek mára fontos forrásai a történelemnek és az emberi múlt megértésének.

7. Béke és fájdalom: Az érzelmek, a mentális egészség, a pszichológia, és a neurobiológia területei vizsgálják, hogyan befolyásolja az egyén érzései a mindennapi életet. A versben az öreg szívre leszálló béke és a jelenlegi fájdalom közötti ellentét említése a tudományos kutatások ezen területeihez kapcsolódhat.

8. Vasárnapi zsivaj: A szociológia és az antropológia megvizsgálja, hogyan befolyásolják a társadalmi hatások az egyének életét és jólétét. A vasárnapi zsivaj említése a mai élet sürgető és stresszes jellegére utalhat.

Az említett elemzések azt mutatják, hogy a versben szereplő gondolatok és kérdések széles körben kapcsolódhatnak a különböző tudományágakhoz és azok legfrissebb felfedezéseihez. Az ember és a természet kapcsolata, az emberi érzések és tapasztalatok, valamint a különböző tudományágak eredményei mind egymással összefüggésben vannak a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseinek tükrében.

A vers teológiai szempontból részletesen összegezve a következőket:

1. Az örök élet vágya: A vers első részében a költő arról álmodik, hogy lesz-e valaha egy olyan kertje, ahol békességben és nyugalomban pihenhet. Ez az ábránd az örök életre és a mennyországra utal, amelyet a keresztény teológia ígér.

2. A vallási tapasztalatok és a bölcsesség: A költő arról szól, hogy ebben a kertben elemezheti az őt ért tragédiákat. Ez az elemezés a vallási tapasztalatok újraértelmezését jelenti, amelyből bölcsesség születik. A bibliai történetek és a vallási tanítások, mint például a sztoikus filozófia, hozzájárulhatnak a bölcsesség megszerzéséhez.

3. A múlt és a jelen idő kapcsolata: A költő azt kérdezi, hogy az öreg korban a fájdalom és a fájdalmas tapasztalatok édesek lesznek-e, vagy jobb lenne-e, ha most véget érnének. Ez a kérdés arra utalhat, hogy a teológia hogyan értelmezi a múlt és a jelen idő kapcsolatát. A bibliai tanítások szerint az élet folyamatos fejlődésen és tanuláson keresztül vezet az örök élet felé, így a múlt tapasztalatok a jelen idő szempontjából értékesek lehetnek.

4. A vallási tapasztalat és a békesség hiánya: A költő arról panaszkodik, hogy valami fojtogatja és félelemmel tölti el. Ez a költő által tapasztalt szorongás a vallási tapasztalatok és a békesség közötti ellentmondást hozza elő. Még a vallási tapasztalatokkal rendelkező személyek is elszakíthatják magukat a békétől és a nyugtól.

A bibliatudomány, a patrisztika és a skolasztika nézőpontjaira vonatkozóan a következőket lehet megemlíteni:

- Bibliatudomány: A bibliatudomány a Bibliával kapcsolatos tudományág, amely a Biblia szövegének, történetének, hatásainak és értelmezésének elemzésével foglalkozik. Az értelmezés során a költő által felvetett témák és kérdések vizsgálata is szerepet kaphat.

- Patrisztika: A patrisztika a korai keresztény gondolkodást és írásokat vizsgálja, amelyek a 2. és 8. század között születtek. A versekben megjelenő keresztény eszmék és a teológiai kérdések, például az örök élet vagy a bölcsesség téma, kapcsolódhatnak a patrisztikus gondolkodáshoz.

- Skolasztika: A skolasztika a középkori keresztény filozófiai és teológiai iskola, amely a racionális gondolkodást és a filozófiai argumentációkat alkalmazza a vallási témák megértésére. A versekben megjelenő kérdések, például a fájdalom és a békesség közötti ellentmondás, illetve a múlt és a jelen idő kapcsolatának vizsgálata kapcsolódhat a skolasztika gondolkodásmódjához.

Más ötletek:

- A vallás pszichológiai szempontjai: A versben felmerülő félelem és szorongás elemzése pszichológiai szempontból is érdekes lehet. A hit és a vallás hogyan befolyásolja az emberi mentális egészséget és hogyan segít megbirkózni a nehézségekkel?

- A vallás és az emberi élmények: A költő a vallási tapasztalatok fontosságáról beszél. A vallásnak milyen hatása van az emberi élményekre és hogyan változtatja meg azokat? Hogyan befolyásolja a vallás az élet értelmét és a boldogság keresését?