I

Oh, nép! magyar hazának népe... nemzetem!
Elhalsz-é te, vagy még tovább is élsz?
Az ifjuságnak vége, megöregedél...
Féllábbal a sírban... vagy még reménylsz?
Mig ifju voltál, oh! volt egy szép viharod,
Hol oly dicsőn halhattál volna meg!
Most megöregedél, és sem élni dicsőn,
Sem halni nem tud a roskadt öreg!

Oh, ne ragyogna csak más hon ege fölött
A dicsőség üstökös csillaga!
Ne volna csak annyi dicső nemzet között
Dicsőségtelen e nemzet maga!
Ragyog fölöttünk, ragyog a hír csillaga;
De gúnyoló sugárral int felénk...
Fölöttünk is ragyog a hír üstököse...
De csitt! barátim, ez nem a miénk!

Oh, nép! kimondhatatlan sok a te bünöd!
Meg tudnád-é gyónni büneidet?
Elfeledél sokat, sokat eltagadál,
Hogyan bocsátana meg istened?!
De mi a mult? A mult ha egyszer vétkezett,
Erkölccsel azt százszor kipótolá;
De szörnyeteget szült jelennek az idő,
Mely a bűnt erkölccsé változtatá!

S én e borús honnak oly hű fia vagyok!
S én e hazát, e népet - szeretem!
Én, aki gyűlölöm e népnek vétkeit,
Majd egykor érte ontom életem!
Hallgass meg hát engem, hazámnak nemzeti!
Én tőled egyet kérni akarok...
Hogy majd, ha érted meghalok, halálomért
Hideg poromnál ne - gúnyoljatok!

                        II

Szó és beszéd... beszédek és szavak...
Erőtlen keblek jó fohászai...
Hazafi száj és honvédő torok,
Reformerek pókhálós szívei...
Ördög, pokol!... meddig tart még ez így?
Népem! - nevedről megfeledkezel?
Nem pletykanyelv szerezte e hazát,
E honért nem beszélni - tenni kell!

Oh, nemzet, nemzet! - hová lőn, hová
Arcodról a szemérem érzete?
Hová fér el kevély szakállodon
A gyalázatnak annyi bélyege?
A közboldogság szent igéivel
Zsidóskodol, számolsz, kereskedel...
Nem cselszövény szerezte e hazát,
E hazáért nem csalni - tenni kell!

Az ősapák szép tulajdonait
Kifajult lélekkel megtagadád;
De gyilkoló, vészes szokásait
Azokkal együtt el nem hagyhatád;
Pazar vagy, hej de zsíros koncaid
Idegen föld kutyái viszik el...
Nem arannyal szerezték a hazát,
E honért nem fizetni - tenni kell!

Oh, hon, legszerencsétlenebb haza!
Szomorújáték a föld szinpadán!
Rosszabb ennél... mert nincsen életed,
És halni se tudsz gyávaság mián!
De én szeretlek. Bennem forr a vér
Megvívni sorsod ördögeivel...
Vér és halál szerezte e hazát
S ha úgy kivánja, érte - halni kell!

 


Elemzések

A vers természettudományos szempontból nem tartalmaz konkrét utalásokat vagy felfedezéseket. Azonban, a versben megfogalmazott gondolatok és képek kapcsolódhatnak a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseihez és a világ változásához.

A versben megjelenő "szép vihar" képe a természeti katasztrófák, mint viharok vagy hurrikánok kutatására utalhat. Ma már az időjárás tudományosan elemzett, megjósolható és tanulmányozható, és a szélsőséges időjárási események hatásairól is sokat tudunk.

A "dicsőség üstökös csillaga" és "hír üstököse" metaforái utalhatnak a csillagászatban felfedezett üstökösökre és más égitestekre. Ma már rengeteg új csillagot és égitestet fedeztek fel, és a csillagászat területén is folyamatosak az újabb felfedezések.

A versben szereplő "bün" és "büneid" kifejezések lehetnek összefüggésben az ökológiai problémákkal és a környezetszennyezéssel. Az emberi tevékenység, mint például a káros anyagok kibocsátása és a környezeti pusztítás, kihat a természetre és gyakran okoz problémákat a környezet egészének.

A versben megemlített "közboldogság" és "Zsidóskodol, számolsz, kereskedel" részek kapcsolódhatnak a gazdaságtudományhoz és a társadalomtudományokhoz. Az emberi társadalom és gazdaság folyamatosan változik és fejlődik, és a gazdasági és társadalmi felfedezések befolyásolják az életünket és a társadalmakat.

Mindezen pontokon keresztül a vers általunk mára elérhető természettudományos ismeretekhez és az emberi tevékenység hatásához kapcsolódik. Bár a vers nem célja a konkrét felfedezések vagy tudományos ismeretek bemutatása, mégis rámutat arra, hogy az emberi tevékenység és a világ változásai alapvetően befolyásolják a természetet és az életünket.

A versben jelen vannak a teológiai szempontok, különösen a bűn és megbocsátás témája. Az első részben a költő arról beszél, hogy az idősödő nép elvesztette a reményt és a hőskort, nem tud már dicsőségesen élni vagy halni. Ezzel kapcsolatban a patrisztika és a bibliatudomány nézőpontját figyelembe véve, az idősödő és erőtlen nép azt jelenti, hogy az emberiség elvesztette az eredeti állapotát, és bűnös lett. Az idősödés és a halál a bűn következményei. Ezzel szemben a skolasztika nézőpontjából az idősödés és a halál a természetes folyamatok részei, amelyeket az ember nem tud megállítani.

A vers második részében a költő azt fejtegeti, hogy a magyar nemzet megveti önmagát, és más nemzetek dicsősége alatt áll. Ez azt jelzi, hogy a magyar nép elvesztette az önbecsülését és megszégyeníti önmagát. Ebben a kontextusban a bibliatudomány azt sugallja, hogy a magyar nemzet bűnös lett és megtette az olyan cselekedeteket, amelyek miatt méltatlan és alacsony helyet foglal az emberek között. Ezzel szemben a skolasztika megállapítja, hogy a nemzet szégyenujja a társadalmi helyzetében és a nemzetközi közösségen belül elfoglalt helyében. A gyarlóság és a becsapottság ezt bizonyítja.

A vers harmadik részében a költő felsorolja a magyar nép bűneit és végül arra kéri a nemzetet, hogy amikor meghal, ne gúnyolják el őt. Ez tovább erősíti a bűn és megbocsátás témáját a versben. A bibliatudomány és a patrisztika nézőpontjából a mílt bűneinek elismerése és megbánása a bűnbocsánat előfeltétele. A skolasztika szerint pedig az embernek el kell ismernie a bűneit és fel kell kérnie az Isten megbocsátására.

Összességében a vers teológiai szempontból a bűn és megbocsátás témáját járja körbe, és arra kéri a magyar nemzetet, hogy ismerje el bűneit és kérjen megbocsátást. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjait figyelembe véve a vers mélyebb jelentése az ember bűnös természete, az elfogadás és megbocsátás fontossága és az önmagunk értékelése közvetíti.

A vers, Vajda János "A nemzethez" című műve, több szempontból is érdekes irodalmi elemeket tartalmaz. Elsősorban a magyar irodalomhoz kapcsolódva értelmezhető, de számos elemében kapcsolódik a nemzetközi szépirodalomhoz is.

A vers első része az idő múlására és az öregségre reflektál. A költő a magyar néphez, és ezen keresztül a hazájához szól. A lírai én a kérdéseken keresztül az emberi élet és halál fölötti elgondolkodásba merül, és azt kérdezi, hogy vajon a magyar nép túlélheti-e az idő vasfogát, vagy kihalásra van ítélve. A vers ezáltal általános emberi kérdéseket vet fel és a magyar népre projektorálja ezeket.

A második részben a vers politikai és társadalmi témákat érint. A költő felszólítja a magyar népet, hogy ne csak szavakban, hanem tettekben is hangsúlyozza a nemzeti öntudatot és hazaszeretetet. A költő kritikát fogalmaz meg a politikai és társadalmi elit társadalmi igazságtalanságokkal szembeni tehetetlensége miatt. A versben megjelenik a nemzetközi szépirodalomban is gyakran előkerülő a politikai és társadalmi változások kritikája és az egyén felelősségének hangsúlyozása.

A versben gyakran előfordul a kontraszt: a múlt és a jelen, az ifjúság és az öregség, a dicsőség és a megaláztatás. Ez egy olyan irodalmi eszköz, amely gyakran szerepel a magyar irodalomban, de megtalálható a nemzetközi irodalomban is. A kontrasztok hangsúlyozzák a kiábrándultságot és a csalódottságot, valamint a vágyat a változásra és az újjászületésre.

A versben az érzelmek és az empátia fontos szerepet játszanak. A költő kifejezi szeretetét és szenvedélyét a hazája iránt, miközben kritikát fogalmaz meg a nép bűnei miatt. Az érzelmek és empátia ábrázolásaival a költő a néphez és a hazához való kötődést erősíti, és ezzel a nemzet identitását hangsúlyozza.

Összességében a vers a magyar irodalomhoz kapcsolódik, de számos elemében releváns a nemzetközi szépirodalomban is. A költő megfogalmazza a magyar nép hiányaival, de egyben szeretetét és reményét is kifejezi. Ezáltal a vers irodalmi eszközökkel értelmezi és reprezentálja a magyarság és a hazaszeretet témáját.