Béranger után

Imádott népem oldalánál
Istennek híve magamat,
Im hangos órám rézszavára
Az ősz idő meglátogat.
Mint félénk vadgalamb, ki látja
Már a keselyű-körmöket,
Ah! könyörülj! - szólítja szépem, -
Kiméld szerelmünk, jó öreg.

Szemünket rögtön földre szegzők
Barázdás homloka miatt;
És láttuk eltűnt századoknak
Porát gyors lábai alatt.
És épen egy újabb virágot -
Már hervadót - pillantva meg,
Ah könyörülj! - szól neki szépem -
Kiméld szerelmünk, jó öreg.

"E földön én mit sem kimélek,
Sem a nagy égen odafenn;
Ti csak öregnek ismerétek
Örökké - szóla ridegen.
Miről a mult beszél tinektek,
Éltemből pár napot tehet."
Ah, könyörülj! - szólítja szépem -
Kiméld szerelmünk, jó öreg.

"Száz első híres nép után
Más száz híres nagy népeket
Sötétség örvényébe küldtem -
Hol ti is eltünendetek.
Én boriték be örök árnnyal
Kialvó csillagfényeket."
Ah könyörülj! - szólítja szépem -
Kiméld szerelmünk, jó öreg.

"De mégis a kéj földeteknek
Megédesíti bajait;
És a természet buja fája
Kinyujtja széles ágait.
Törzsén mindennap új gyümölcs hajt,
Mit egyre-másra tördelek."
Ah könyörülj! - szól neki szépem -
Kiméld szerelmünk, jó öreg.

Eltűnt, s az állhatatlan kéjek
Látván, hogy élni sietünk,
A feledésnek bölcsejében
Időt feledtetnek velünk,
De órám hangja emlékeztet,
Hogy álmaink mi rövidek,
És felkiáltok kedvesemmel:
Kiméld szerelmünk, jó öreg.

 


Elemzések

A vers címe "Az idő", és Vajda János Béranger után írta. A versben az idő és az emberi élet múlása a központi téma. Az időt jellemzően a természeti képekkel és a szerelemmel összekapcsolva ábrázolja.

A vers magyar irodalmi kontextusban az 1800-as évek romantikus költészetéhez tartozik. A romantika jellegzetes motívumai, mint a természet képei, az érzelem, és az idő múlása mind megtalálhatóak a versben. Az idő egyfajta főszereplővé válik, amely áthatja az emberi életet és érzéseket.

A versben található kérdőre vonás, kollektív tudatosság és a természet istennel való kapcsolata emlékeztet a Sándor Petőfi által indított nemzeti romantikus költészetre. Az idő múlása mellett a vers arra is utal, hogy a nemzeti identitás idővel változik és formálódik.

A nemzetközi irodalmi kontextusban a vers több szempontból is összehasonlítható más költők műveivel. Például az idő múlását a XVIII-XIX. századi angol költők, mint William Wordsworth és John Keats is feldolgozták verseikben. A romantikus költészetre jellemző motívumok, mint az évszakok, a természeti képek és az érzelmek, hasonlóan megjelennek az angol és más nemzetközi romantikus költők verseiben is.

Az idő múlását tárgyaló verseket összekapcsolhatjuk például T. S. Eliot "The Waste Land" című versével, amely szintén az idő és az emberi létezés problémáit taglalja. A modernista költészetben is megtalálhatók az idő múlásával kapcsolatos motívumok és a múlás iránti nyugtalanság.

A Vajda János versében megjelenő képek és témák tehát kapcsolódnak mind a magyar, mind a nemzetközi irodalmi hagyományokhoz. A romantikus és modernista szépirodalomra jellemző motívumok és hangulatok mind jelen vannak ebben a műben.

A vers első olvasatban az idő múlásáról és az emberi élet múlandóságáról szól. Az idő metaforikusan jelenik meg az órának a hangos szava formájában, ami az őszi idővel együtt érkezik. A versben a szerelmi kötelék és a múlás közötti ellentét jelenik meg, amikor a költő azt kéri, hogy legyen kegyelmes szerelmükkel.

Természettudományos szempontból nézve az idő és az óra motívuma kapcsolódik a modern fizika friss felfedezéseivel, különösen az idő relativitásával és a kvantummechanikával. Az Einstein által megfogalmazott relativitáselmélet szerint az idő relatív és változó, függ az adott megfigyelő sebességétől és az általa tapasztalt gravitációs mezőtől. A versben az idő az óra hangjával testesül meg, ami rámutat az idő múlására és emlékeztet az élet múlandóságára.

A költő továbbá említést tesz a földön és az égen történt változásokról, illetve a múlt és jelen nagy eseményeiről. A természettudomány előrehaladásával előkerültek olyan ismeretek, amelyek lehetővé teszik számunkra a múlt eseményeinek tanulmányozását, pl. az első híres népek eltünedezése vagy a csillagok evolúciójának megértése. Az idő múlása és a változás folyamata az evolúcióban is megjelenik, ahogyan azt a versben a természet buja fája szimbolizálja, amely folyamatosan termést hoz.

A vers végén a költő arra utal, hogy az idő emlékeztet minket a véges életünkre és arra, hogy az álmok és boldogságunk rövid ideig tartanak. Ez összhangban van a modern pszichológiával és az időélménnyel foglalkozó kutatásokkal, amelyek azt mutatják, hogy az emberi szubjektív időélmény függ a tapasztalatok gazdagságától és az emberi elme működésétől.

Így a vers is kapcsolatba hozható a természettudományos felfedezésekkel és az emberi idő tapasztalatával, amelyek mind hozzájárulnak a természettudomány általános ismereteinek fejlődéséhez.

A vers teológiai szempontból is értelmezhető, és számos bibliai és teológiai elemet tartalmaz. Az alábbiakban részletesen elemzem a verset a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira is kitérve.

A vers első négy sora azt a hitet és lojalitást fejezi ki, hogy az író Isten híve és imádott népének oldalán áll. Ez a szemléletmód a bibliatudomány egyik alapelve, miszerint a hívő embernek Isten akaratát kell végrehajtania és követnie.

A második szakaszban az író az idő múlását és az ősz eljövetelét említi, és arra kéri Istent, hogy óvja meg szerelmüket. Ez arra a teológiai gondolatra utalhat, hogy az idő múlása és az öregség veszteség és változás érzését hozhatja el az ember számára, ezért az író Istentől kéri, hogy őrizze meg a szerelmi kapcsolatukat és ne engedje, hogy elhalványuljon vagy megfakuljon.

A következő szakaszban az író és szerelme a múltban történt eseményekre, például az eltűnt századokra és az elmúlt századokra utalnak. Ez a rész a patrisztika, azaz az ókori keresztény gondolkodás és teológiai rendszer alapjainak ismeretében értelmezhető. Az ókori patrisztikus gondolkodók, például Szent Ágoston, a múltban történt események és az idő múlása iránt érzett csodálattal és megilletődöttséggel beszéltek. Az idő múlása és az elmúlás gondolata az ember megfoghatatlanságát és az Isten végtelenségét hangsúlyozza.

A következő részben Isten hangja önmagáról beszél. Isten azt mondja, hogy sem a földön, sem az égen semmit sem kímél. Ez a gondolat a teológiai skolasztika perspektívájából is megvizsgálható, amely a középkorban és a késő ókori időszakban fejlődött ki. A skolasztika szemléletében Isten mindenek felett álló hatalmat tart, és figyelmen kívül hagyja az emberiség sorsát és vágyait, mivel az emberiség csak egy apró része Isten tervének. Ez a gondolat az író számára fájdalmas lehet, amint azt a következő sorok is kifejezik.

A vers harmadik részében az író a természetet és a földet említi, amelyek valamiféle vigaszt nyújtanak az embernek. A természet buja fáinak és az újabb gyümölcsöknek a megjelenítése arra utalhat, hogy bár az idő múlása és a változás elkerülhetetlenek, a természet mindig frissességet és életet nyújt. Ez összefüggésben lehet a bibliai gondolattal, hogy Isten a teremtéssel és a természet rendjével nyújt vigaszt az embernek.

A vers utolsó részében az író arra figyelmeztet, hogy az idő múlása és az elmúlás emlékeztetőjelei is vannak. Az órának az idő múlását jelző hangja vészjósló mértékben figyelmezteti az embert arra, hogy az álmok és tervek rövidek, és hogy meg kell ragadni a pillanatot. Ez a gondolat a bibliai időszemlélethez kapcsolódik, ahol a múlás és az idő múlása arra figyelmezteti az embert, hogy értékelje az élet adta lehetőségeket és éljen az Isten szerinti úton.

Összességében a vers teológiai szempontból vizsgálva számos bibliai és teológiai elemet tartalmaz, amelyek kapcsolatba hozhatók a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika perspektíváival. A vers az idő múlásának és az elmúlásnak a megjelenítésével arra figyelmeztet, hogy az embernek a pillanatokat kell értékelnie és az Isten szerinti életet kell élnie.