Hova menjek, meneküljek?
Hogy ne lássam gyötrő képed?
Hasztalan futok, kerüllek,
Semmi sem bír már tevéled.

Mint az égő hadi gálya
Minél jobban siet partra,
Belsejét emésztő lángja
Annál inkább terjed rajta:

Rajtam sem segít már többé
A ködös, a mesés távol.
Bűbájod csak ingerlőbbé
Varázsolja kacér fátyol.

A csodaszép május hóban,
Mikor a zöld erdőn járok,
Szemeiddel hát nem onnan
Integetnek gyöngyvirágok?

Csak rád emlékeztet a nap;
És az éjben, a sötétben,
Mikor minden mélyen hallgat,
Egyedül... ah akkor épen!

- Elmegyek kétségbeesve
Uram bocsá! szentegyházba,
Percnyi enyhülést keresve;
Mind hiába, mind hiába!

Karcsu márványoszlopokról
Gondolatom hozzád téved,
Álmodozva karjaidról,
Melyek szintén oly fehérek.

Oly fehérek s épen oly szép
Gömbölyűek, oly kemények
S hidegek is szintazonkép...
Tőlük mégis majd elégek!

Hogy fohászaim - oh, botrány!
Vágyaimtól meggyuladnak,
S a pirongó szobrok arcán
Lángnyelvükkel csókolódnak.

Míg az egyik szent kezében
Korbács lesz az olajágból,
S mint bélpoklost hevenyében
Kikerget a szentegyházból...

S én rohanva lábaidnak
Oltárához, összeesten
Ott könyörgök, esdek - ah csak
Ne kacagnál oly kegyetlen!...

 


Elemzések

A vers irodalomtudományi szempontból vizsgálva több összefüggést is megfigyelhetünk mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Az első dolog, amit érdemes megvizsgálni, a vers formája és szerkezete. A vers egy nyolcsoros szonett, ami a klasszikus szonett forma mintájára épül. A magyar irodalomban kevés szonett található, ezért Vajda János Berta szonettje kiemelkedő és egyedülálló a magyar irodalmi tradícióban. A szonett szerkezete azonban nem csak a magyar szépirodalomban, hanem a nemzetközi irodalomban is gyakran felbukkan.

A versben megjelenő témák és motívumok is kapcsolódnak más irodalmi művekhez. Például a versben megjelenő futás, menekülés motívuma hasonlóan megjelenik Shakespeare Macbeth című darabjában is. A láng és tűz motívuma is gyakran felbukkan a világirodalomban, mint például Dante Isteni színjátékában vagy Arthur Rimbaud költeményeiben.

A versben megjelenő szimbolikus elemek (pl. május hó, gyöngyvirágok, fehér karok) is sok esetben visszaköszönnek más irodalmi művekben is. A május hó motívuma például a reneszánsz irodalomban is gyakran előfordul, amikor a szerelmi létállapotot ábrázolják vele. A fehér karok vagy márványoszlopok motívuma szintén gyakran felbukkan a világirodalomban, mint például Percy Shelley költeményeiben vagy Michelangelo műveiben.

Fontos megemlíteni, hogy a vers hangulatában és atmoszférájában is találhatunk hasonlóságot más irodalmi művekkel. A vers melankolikus és vallomás jellegű hangvétele, valamint a vágy és szenvedély motívuma gyakran előfordul az angol romantikus költészeten belül, mint például John Keats vagy Lord Byron műveiben.

Összességében tehát a vers irodalomtudományi szempontból egyszerre kapcsolódik mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomhoz. A forma, a témák, a szimbolikus elemek és a hangulat egyaránt ismerős és hasonló motívumokat hordoz más irodalmi művekben is.

A vers természettudományos értelmezéséhez figyelembe kell vennünk a mai legfrissebb felfedezéseket és ismereteket. Az alábbi elemzés során a természettudományos összefüggésekre fogunk koncentrálni.

Az első versszakban a költő kétségbeesetten keres menekülést egy gyötrő képtől. Ezt a képet a modern természettudomány összekapcsolhatja valamilyen betegséggel vagy pszichológiai állapottal, mint például a depresszió vagy a stressz, amelyek az emberi test és elme fundamentális aspektusait érintik. A modern orvostudomány számos módszert és terápiát nyújt ezek kezelésére.

A második versszakban a költő metaforával írja le saját érzelmi állapotát. Az égő hadi gálya az elszabadult tüzet jelképezi, amely az emberi testben vagy az emberi szervezetben végbemenő elégetést vagy károsodást jelentheti. Egyes legújabb kutatások szerint a sejtek és az öregedés között összefüggések vannak, és az égő lángokkal lehetne párhuzamot vonni az öregedési folyamatban bekövetkező sejtek károsodásával.

A harmadik versszakban a költő kifejezi, hogy semmi sem segít már rajta, és ködös, mesés távolba menekülne. Ez a rész arra utalhat, hogy az emberi élet és létezés tudományos felfedezései és technológiái nem képesek mindig megoldani az emberi problémákat és szenvedést. Bár a természettudomány ma hatalmas előrelépéseket tett, de még mindig sok olyan dolog van, amit nem ismerünk vagy nem értünk.

A költő a negyedik versszakban a természeti környezetre utal, a május hóban járva az erdőben. Ez a rész felhívja a figyelmet az ember és a természet közötti kapcsolatra, ami a modern természettudomány fontos témája. A természeti erőforrások kihasználása, a biodiverzitás védelme és az éghajlatváltozás ilyen témák, amelyek napjainkban sokat foglalkoztatják a tudósokat.

Az ötödik versszakban a költő emlékezteti arra, hogy a nap és az éj is kapcsolatban vannak vele. A napfény és a sötétség hatása az emberi testre és lelkiségre vonatkozó tanulmányok figyelmet fordítanak a cirkadián ritmusra, a napfény hatására az alvásra és a hangulatra.

A hatodik versszakban a költő a vallás és a spirituális kapcsolat szerepét említi. A modern tudomány és a vallásosa kettéválik, de egyes tudósok és kutatók érdeklődnek a tudomány és a vallás közös pontjai iránt, és azt kutatják, hogy ezek a kapcsolatok hogyan befolyásolhatják az emberek életminőségét és boldogságát.

A hetedik versszakban a költő a szobrokkal és a korbácsokkal kapcsolatos képekkel kifejezi a tanácstalanságát és reménytelenségét. Ebben az esetben a modern pszichológia és szociálpszichológia a kapcsolatra és az emberi interakciókra összpontosít, valamint az emberi érzelmi reakciók és traumák kezelésére szolgáló módszerek tanulmányozására.

Végül, a költő záró sorai a vallásos képzetekhez kapcsolódnak, amikor oltárhoz könyörög és könyörgéseire az isten nem válaszol. Ez vallási kérdéseket és a hit jelentőségét veti fel a tudomány és a vallásos megközelítés összetett kapcsolatában.

Összességében a vers természettudományos elemzése azt mutatja, hogy a modern természettudomány sok területen összekapcsolódik a költő érzelmi és spirituális tapasztalataival. A kutatások és felfedezések, amelyeket a mai természettudomány valósít meg, nagy hatással vannak az emberi élet minden aspektusára, beleértve az egészséget, a környezetvédelmet és a spirituális dimenziót is.

A vers alapvetően teológiai szempontból is értelmezhető, és különböző nézőpontok alapján is vizsgálható. Az alábbiakban a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika szempontjaira is kitérek, valamint felvetek néhány saját értelmezést is.

A vers első soraiban a lírai én elkeseredetten keresi az útját az Istentől való meneküléshez. Az "én" nem akarja látni az Isten gyötrő képét, jelentheti az Úr által okozott szenvedést vagy bűntudatot. A "gyötrő kép" kifejezés teológiai értelemben biblikus utalás lehet, hiszen az Ószövetségben számos helyen találunk Isten haragját vagy csalódottságát, ami jelképesen gyötrő képet eredményez.

Az "Hasztalan futok, kerüllek" sor seems patrisztikus szemlélet szerint lehet értelmezni. A patrisztikus gondolkodás szerint az emberi lélek az Istenre irányul, és csak Őt találhatja meg a végső boldogságában. Az "én" tehát kétségbeesetten fut Isten elől, de semmi sem tudja már elválasztani tőle.

A vers második részét az "égő hadi gálya" metaforája jellemzi, amelyik minél jobban siet a partra, annál inkább terjed rajta a belső láng. Ezt a metaforát a skolasztikus gondolkodásban is értelmezhetjük, ami arra utal, hogy az emberi lélek vágya Isten felé törekvésével növekszik és terjed.

A "ködös, a mesés távol" kifejezés a bibliatudomány szempontjából is érdekes. A bibliatudományban gyakran találkozunk az Ószövetségben a Jelképek könyvével, amelynek megértése és bemutatása néha ködös és mesés lehet, és így hatásos lehet az "én"-re, még inkább kiemelve bűnösségét és elválasztását Istentől.

A "csodaszép május hóban" szakasz az évszakok és a természet szimbólumait használja fel, hogy az "én" Isten szeretetére és jelenlétére utaljon. Ez a patrisztikus értelmezéshez kapcsolódik, amelyben az embernek fel kell ismernie Isten jelenlétét a teremtésben, a természeti szépségekben és a mindennapi életben.

A következő sorokban az "én" folytatja az évszakok és a természet szimbólumait, amikor megemlíti a napot és az éjszakát. Az éjszaka szimbolikusan az elszigeteltséget és a sötétséget, míg a nap a világosságot és az irányt mutatja a patrisztikus gondolkodásban. Az "én" tehát még az éjszakában is Istenre gondol, és az irányulását az Ő felé teszi.

Az "Elmegyek kétségbeesve" sorban az "én" elhatározza, hogy megy a templomba segítséget keresni Istennek, de hiába. Ez a sor a patrisztikához és a skolasztikához is kapcsolódik, amelyben az ember az egyházon keresztül próbál közeledni Istenhez, és reméli, hogy az egyházi gyakorlatok és rituálék segítenek elnyerhetni az Isten kegyelmét.

Az utolsó részben az "én" szobrokról beszél, amiket megéget Isten haragjában. Ez a sor a vallásos szimbolikával is összefügg, mint például a katolikus egyházban a szent szobrok, amelyeket tiszteletben tartanak és imádnak. Az "én" azonban elítéli ezeket a szobrokat, mert úgy érzi, hogy ezen tárgyak elvezetik az igazi vallási élménytől és Istentől.

A vers teológiai értelmezése tehát különböző nézőpontokat fed. A patrisztika hangsúlyozza az emberi lélek Isten felé való törekvését és a megtérés fontosságát, míg a skolasztika az egyházon és az intézményeken keresztül való Istenhez vezető utat hangsúlyozza. A bibliatudomány jelképeket és metaforákat használ a bűn és az elválasztottság megértésére, míg a lírai én saját értelmezéseiben kifejezi az elszigeteltségét és a kétségbeesését.