(Szavaltatott az ápril 9-iki népgyűlésen)

Az igaz, hogy mostan szörnyű nagy kár volna,
Ha valaki silány meséket mondana;
Azonba' én mégis oly vakmerő vagyok,
Hogy egy csinos mesét mondani akarok.

Mesémben nem lesznek tündérek, tatárok,
Minmagunkon történt meg az egész dolog;
És azért remélem, hogy végig hallgatják,
Különben jót állok, hogy még meg se bánják.

Szólni fogok én egy szépséges legényről
S ennek dícséretes vitéz tetteiről;
Miként kalandozott szét a nagy világban,
Minő pusztítást tett özvegyek, árvákban...

Ez a szépséges szép legény - Ausztria.
Itt lakik nem messze a felső szomszédban;
Különben mint a rossz pénzt ismerni szokják,
Ismeri őtet is a nagy kerek világ.

Ismertető jelül annyit mondok róla,
Hogy mindig befelé fordult keze, lába;
Szeme, szája, orra soha száraz nem volt,
Ily rút lévén mégis sok szépet hódított.

Bátor is volt, mert nem félt a sötétségtől,
Hét ország megszaladt szemtelenségétől;
Hát ily szép termettel, szívvel fölruházva,
Hódításra indult ki a nagy világba...

No s hát, amint szerteszéjjel kalandozna,
Akad egy helyütt egy szép özvegy hazára;
Amely épen nem rég temette el urát,
Elfelejthetetlen nagy Mátyás királyát.

Odamegy hozzája, vigasztalni kezdi,
Halványpiros képét álnokul megcsípi;
Simogatja, hozzákezd a bókoláshoz,
Nagyon jól állt a bók befordult lábához.

Szó ide, szó oda, elég legyen annyi,
Hogy a szép özvegy már kezdett ingadozni;
Utójára pedig így szól a lovaghoz:
Annyi mint a! no hát vezess az oltárhoz.

De erre a lovag hüledezni kezdett,
Mert eszébe jut, hogy másnak igérkezett;
A vitéz lengyelnek, az elmés olasznak,
A torzonborz csehnek s isten tudja hánynak!

De nagyon megtetszvén az új magyar mátka,
Kár lenne, gondolá, derék egy perszóna!
Annyira hogy el is ment az esküvőre,
Ott a szép özvegyet szépen le is főzte...

Mert mindig mást beszélt, mint a szíve érzett,
S lett egy gyümölcstelen átkos házas élet;
És az isten, aki mikoron esküdtek,
Nem a szóra, hanem le a szívbe nézett,

Nem tartván az undok csábítót hibásnak,
Büntetéssel fordult egyre a magyarnak,
És így történt az, hogy három század óta
Örökké e szegény hazát ostorozta!

Azonban az átok a gazt is eléri,
Mert a magyar haza édes gyermekei
Mostan egymás egyetértő szózatára
Kardot rántanak a zsarnok mostohára...

Ezalatt a régi megcsalatott mátkák,
A szomszéd Cseh-, Lengyel- s a szép Olaszország.
Kezet fogva csupán azért egyesülnek,
Hogy a rút csábítót együtt bosszulják meg!

Ilyen vége lesz a hamis esküvésnek,
S a mesémben lévő szépséges legénynek;
Kivánom is, adja a magyar istene,
Legyen a legrútabb papucshős belőle!...

 


Elemzések

A vers természettudományos szempontból nézve kevés konkrét információt tartalmaz. Azonban néhány elemet ennek ellenére ki lehet emelni.

Az egyik ilyen elem az, hogy a versben említett szépséges legény 'kalandozik a nagy világban'. Ez az utazás lehetőséget ad a természeti jelenségek megfigyelésére és a különböző területek természeti környezetének felfedezésére. A legény találkozik egy özveggyel, aki özvegyeket és árvákat hagy maga után. Bár a vers nem részletezi, hogy hogyan teszi ezt az özvegy, a természettudományos kontextusban a pusztítás lehet például az özvegy természetes környezetének megváltoztatása vagy károsítása.

A versben továbbá szerepel a gonosz házasság témája. Ez arra utal, hogy a párkapcsolatok, legyenek bármilyen rosszak vagy károsak, hatással lehetnek az egyén fizikai és mentális egészségére. A modern kutatások bebizonyították, hogy a stressz és a negatív kapcsolatok negatív hatással vannak az egészségre, beleértve a szív- és érrendszeri problémákat, a depressziót és a szorongást.

A vers végén megemlítették, hogy a gazt is eléri az átok. Ez utalhat a karma elvére, amely szerint minden cselekedetnek következményei vannak. A természettudományban az ok-okozati összefüggések vizsgálata alapvető fontosságú. Az események és jelenségek kölcsönhatásban állnak egymással, és egy intézkedett cselekvés következményeket eredményezhet.

Összességében tehát a vers néhány olyan elemet tartalmaz, amelyeket természettudományos szempontból lehet értelmezni. Annak ellenére, hogy a fókusz inkább a történetmesélésre és a karakterekre összpontosít, a versben található néhány téma kapcsolódik a természettudomány által vizsgált jelenségekhez.

A vers teológiai szempontból is értelmezhető, főleg a bibliai témák, az istenítélet és a bűnbánat motívumai miatt. Az alábbiakban részletesen kitérünk az összefüggésekre a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira, de más teológiai megközelítéseket is figyelembe lehet venni.

A bibliatudomány szempontjából a versben megjelenik az ember bűnös állapota és az Isten végtelen kegyelmet és igazságot hirdető személye. Az emberi természet gyarlóságát a szép legény karakterében látjuk, aki ingadozik, megcsalatja a szép özvegyet, és átkot hoz a hazára. Az Isten által az esküben is jelen lévő, lelkiismeretre ható isteni szemlélődést jelzi, hogy Isten nem csak a szavakat tartotta fontosnak, hanem a szívbe is belelátott. Az átok pedig megmutatja az isteni igazságszolgáltatást és büntetést az emberi tettekre.

A patrisztika perspektívájából a versben megjelenik az emberi természet hajlamai és a kísértések. A szépséges legény megtestesíti az emberi gyengeséget és a kísértésektől való nem megfelelő védelmet. A bűn és a bűnbánat témái is előkerülnek a versben, hiszen az átkot csak a gyümölcstelen házasélet és az elkövetett bűn következményeként kapja a magyar is.

A skolasztika szempontjából a versben megfigyelhető a lélek és a test viszonya. A szép legény testisége és bűnre való hajlamossága ellentmondásban áll a lelkivilággal és a szívében rejlő vágyakkal. Az isteni büntetés pedig egyfajta igazságszolgáltatást és a vétkezés következményeit jelzi.

Ezenkívül más teológiai megközelítéseket is figyelembe lehet venni. Például a megcsalás témája a bűn és a megbocsátás közötti ellentétet tükrözheti, ami a bűnbocsánatot és az emberi megbánást hangsúlyozza. A versben megjelenő háború és a bosszúvágy az emberi ösztönöket és a békére való vágyat egyaránt jelképezheti.

Összességében a vers teológiai szempontból a bűn, bűnbánat, igazságszolgáltatás és kegyelem témáit érinti. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai segítenek értelmezni ezeket a témákat, de más teológiai megközelítéseket is figyelembe lehet venni.

A versben láthatóak olyan elemek, amelyek a magyar és a nemzetközi szépirodalom területén is ismertek és gyakran felhasználtak. Az alábbiakban kitérek ezekre az összefüggésekre:

1. Mesés elemek: A vers kezdetén a költő utal a mesék hagyományára és azt állítja, hogy nem fog csupán szörnyűségekről beszélni. Ez a mesés elem a magyar és a nemzetközi szépirodalomban is gyakran jelen van, és a vers elején egyfajta bevezetőként szolgál.

2. Özvegy nők mint motívum: A versben található özvegy nők motívuma szintén gyakran szerepel a szépirodalomban. Az özvegyasszonyokat a hűtlenség, a veszteség vagy a magányos állapot jelképeként használják a történetekben. Ez a motívum a magyar és a nemzetközi szépirodalomban is megjelenik.

3. Gyümölcstelen házasság: A vers fő cselekménye egy párbaj, amely egy gyümölcstelen házasságban végződik. Ez a motívum szintén gyakran előfordul a szépirodalomban, és azt jelzi, hogy a házasságban lévő felek boldogtalanok és elégedetlenek egymással. Ezt a motívumot a magyar és a nemzetközi szépirodalomban is használják.

4. Hős és bosszú: A versben lévő hős, Ausztria, egymaga bosszút áll a szépséges özvegyen. Ez a cselekmény a bosszú motívumával jár együtt, amelyet a szépirodalomban gyakran használnak. A bosszú motívuma a magyar és a nemzetközi szépirodalomban is megtalálható.

5. Esküvő, esküszegés: A versben az esküvő szerepel, amely végül nem valósul meg, mert a főszereplő hős másnak is igérkezett. Az esküvő és az esküszegés motívuma szintén gyakran jelen van a szépirodalomban. Az esküvő motívuma a magyar és a nemzetközi szépirodalomban is ismert.

Ezen összefüggések alapján megállapítható, hogy a versben szereplő történetelemek és motívumok megtalálhatóak mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban. Ez azt mutatja, hogy a költő a hagyományos irodalmi eszközöket alkalmazza a versben, és azokat a szépirodalom többi területén is előforduló motívumokkal kombinálja.