Alázuhanni magasból mélybe,
Elbukni hatalom tetőfokán,
Alámerülni kiontott vérbe,
Mint nap, mit elnyel izzó óceán...

Letörni, mint egy óriási szálfa,
Mit forgószél csavar ki hirtelen...
Leesni mint Éden bosszuálló...
Vagy mint gonosztevő vesztőhelyen...

Nektek ott a szomorujáték?

Nem ez a teljes éjszinü rémkép...

Nem ez a legsötétebb gyászvég...

Óh, még nem ez a teljes sötétség,
Nem a végtelennek tetsző éjszaka,
Nem a körös-körül bezárult ég,
Melynek van egyetlen csillaga.

Szomorújáték...
A legsötétebb gyászvég nem ott van...

Látványnak tetsző szomorújáték...
Óh, nem a legszomorúbb gyászvég...
      nem vérben...
A legszomorubb gyászvég az ott van
A föld üvöltő nyomorban
Hol semmi fény!

                                            1897 (?)

 


Elemzések

A vers szövege első pillantásra sötét hangulatot áraszt, a gyász és bukás motívumai dominálnak. Az alázuhanni és elbukni képei kétségtelenül a hatalommal kapcsolatos összefüggésekre utalnak, melyek nem specifikálnak semmagyar, sem nemzetközi klasszikus vagy kortárs művekre. A hatalommal való bukás és a vérbe merülés továbbá általános emberi motívumok, melyek szépirodalmi alkotásokban gyakran előfordulnak.

A szomorújáték és gyászvég kifejezések utalhatnak a drámai műfajra is, az irodalomtörténetben ismert tragédia fogalmára. A versben a szerző azonban elutasítja, hogy az általa ábrázolt képeket pusztán szomorújátéknak vagy gyászvégnek ítélje, és hangsúlyozza, hogy a valódi sötétség még ezeken túl van. Ez lehet utalás arra, hogy a versben bemutatott képek csak egy kisebb része az emberi szenvedésnek és kétségbeesésnek.

A 19. századi és 20. századi irodalomban, mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten sok olyan művet találunk, melyekben a tragédia, a hatalom bukása és az emberi szenvedés központi szerepet kap. A háborúk, forradalmak, diktatúrák, politikai és társadalmi változások korszakában ezek a témák gyakran foglalkoztatták az írókat és költőket, akik műveikben reflektáltak a körülöttük zajló eseményekre és az emberi létezés megpróbáltatásaira.

Mint minden műalkotás, ez a vers is rengeteg lehetséges értelmezést és összefüggést hordozhat. Az irodalomtudományi elemzés során azonban hozzá kell tenni, hogy minden értelmezés szubjektív, és az egyéni élmények és ismeretek befolyásolhatják a vers megértését és értelmezését.

A vers természettudományos szempontból nem tartalmaz közvetlen utalásokat vagy leírásokat. Azonban, az alábbiakban lehetőség szerint kapcsolatot teremtünk a vers és a mai természettudományos felfedezések között.

- A versben hangsúlyosan szerepel a magasból való alázuhanás és az eltűnés motívuma. A gravitációról és az űrből legújabb idegen bolygók felfedezéséről beszélhetünk, amelyek elősegítették az ember képességét a térben való mozgásra és a Földön kívüli világok megismerésére.

- Az óceán szerepét felidézve a versben, érdekes lenne megemlíteni a tengerfenék kutatásának eredményeit. Amerika legmélyebb pontjára, a Mariana-árokra való leszállás, valamint a mélytengeri vulkánok és lények felfedezése mind fontos felfedezések a tengeri kutatás területén.

- A "szálfa" leírás kapcsolatban állhat a növényekre és a növekedésükre vonatkozó legfrissebb kutatásokkal. A növények fotoszintézisük révén energiaforrást termelnek, amely elengedhetetlen az élet folytatásához.

- A versben szereplő "csillag" utalhat a csillagászatra és az asztrofizikára. Az újabb űrteleszkópok, mint például a Hubble űrtávcső, segítségével felfedezhetünk korábban ismeretlen csillagokat és galaxisokat, első pillantásra eldobólag határtalan univerzumban.

Összességében, mivel a vers nem tartalmaz számos konkrét utalást, a legfrissebb természettudományos felfedezésekkel való közvetlen kapcsolatot nehéz megállapítani. Azonban, a természettudomány általánosabb témáit, mint például a gravitáció, az óceáni kutatás, a növények növekedése vagy az asztrofizika, fel lehet sorolni, és összeköthetők a vers hangulatával és motívumaival.

A vers teológiai szempontból több témát és kérdést vet fel. Az alábbiakban részletesen elemzem az összefüggéseket a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira is.

A versben megjelenik az "alázuhanni magasból mélybe" motívum, mely a bűnbeesésre, az emberi bukásra utal. Ez bibliai összefüggéseket idézhet fel, mint például az Éden kertjének elhagyását és az emberi bűn következményeit (1 Mózes 3). A bűn és bukás képeit erősíti a "alámerülni kiontott vérbe" sor is, amely utalhat Jézus Krisztus kiontott vérre a kereszthalála során, aki megváltást hozott az emberiség számára.

A versben megjelenik továbbá a bukás és elbukás képe, mely egyrészről a hatalom bukását jelentheti, másrészről pedig a bűn következményeként elbukásra utalhat. Ezt a motívumot összefüggésbe hozhatjuk az eredendő bűnnel és az emberi kísértéssel. A "Leesni mint Éden bosszuálló" sor visszatér az Éden kertjének bukott állapotához, ahol az emberiséget az eredeti állapotához képest szenvedésre ítélték.

A versben megjelenik a sötétség és a gyász motívuma is. A "nem a legsötétebb gyászvég" és a "nem a végtelennek tetsző éjszaka" sorok arra utalnak, hogy a versben felsorolt állapotok még nem jelentik a teljes sötétséget és a legszomorúbb gyászvégét. Ez összhangban lehet az egyházi és teológiai értelmezésekkel, amelyek szerint a teljes sötétség és gyász csak a világvégén áll be, mikor a végső ítélet megtörténik.

A vers utolsó része meghatározza a legszomorúbb gyászvég helyét, mely az "a föld üvöltő nyomorban" található, ahol nincs fény. Ez az állapot a teljes elidegenedést, a bűn világában történő elfogadást és annak következményeit jelképezi. Ez összhangban lehet a patrisztikus és skolasztikus tanításokkal, amelyek szerint a világosság és a sötétség, a jóság és a rossz, a bűn és kegyelem ellentétei.

A versben megjelenő gyászvég és sötétség motívumok összekapcsolhatók a középkori teológia által vizsgált eszkatológiai kérdésekkel is. Az eszkatológia a tanítások fő ágazata, amely a végső dolgokkal foglalkozik, mint a mennyország, pokol, purgatórium és a végső ítélet. Ezek az elemek visszatérnek a versben, amikor a költő a teljes sötétség és gyász képét adja.

Összességében a vers teológiai szempontból a bűnbeesés, bukás, bűnbánat, sötétség és gyász motívumait dolgozza fel. Különböző teológiai áramlatokhoz és nézőpontokhoz kapcsolható, mint a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika. Ezeknek az összefüggéseknek és motívumoknak a felismerése segít megérteni a vers mélyebb teológiai üzenetét.