Ülök a hajófödélen.
Száll a füst, zúg a kerék.
Haladunk vígan, serényen.
Fut mögöttem a vidék.

Ringatózom e csalképen
A keringő táj felett.
Hogy sietnek szembe vélem,
S tűnnek el fák, ligetek.

Így foly egybe mult, jövendő;
És a lelkem révedez:
Idő, idő, örök idő -
Nem-e a te képed ez?

Hátha nem is az idő múl,
Ez csak úgy tetszik nekünk.
Örök a lét innen és túl;
Elmuló csak életünk?

Hátha csak látásunk téved?
Az idő áll, mint a nap,
S csak a hátán bolyg az élet,
Fölszinén a sugarak?

Hátha az a mulandóság,
Mit mi annak képzelünk,
A valódi állandóság?
S csak a lét játszik velünk?

Hátha úgy van, hátha úgy van...
Az idő is, mint a part,
Változik, de mozdulatlan...
Mi megyünk csak, ő marad?...

 


Elemzések

A vers teológiai szempontból több értelmezést is megenged. Az alábbiakban bemutatok néhány lehetséges értelmezést a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjairól.

Bibliatudomány:
A versben megjelenik a múlás és az idő kérdése. A bibliai megértés szerint a világ teremtése óta az idő előrehalad, és az emberi élet is folyamatosan változásban van. A "Változik, de mozdulatlan... Mi megyünk csak, ő marad?" sorok a boldogulás körforgására utalhatnak. Az ember halad az időben, miközben az idő önmagában változatlan marad.

Patrisztika:
A patrisztikus gondolkodásban az idő és a tér isteni rend fenomenális megnyilvánulása. Az idő az ember számára az isteni teremtés megmozdulásainak jele, és az életben való haladásnak valódi jelentősége van. A versben megjelenő idő és mozdulatlanság ellentétes fogalmak lehetnek, amelyek a vallásos élet ellentmondásait fejezik ki.

Skolasztika:
A skolasztikus teológiában az idő és az örökkévalóság közötti kapcsolatot vizsgálják. Az időhöz kötött emberi élet, amely állandó változásban van, kapcsolatban van az örökkévalósággal, amely az isteni létezés állandó és változatlan formája. A versben felvetett kérdések arra utalnak, hogy az idő viszonylagossága és az élet változékonysága csak átmeneti jelenség lehet, míg az igazi valóság az örökkévalóságban található.

Ezen túlmenően, a vers összefüggéseket mutat az emberi élet és az időlét kapcsolatával, valamint a múlandóság és az örökvalóság kontrasztjával. Ezen keresztül a vers mélyebb értelemben is megkérdőjelezi az emberi tapasztalatokat és az idő értelmét.

A versnek az idő és a lét természete köré szerveződő tematikája van. A vers első részében a lírai én egy hajón ülve elhagyja a vidéket, és a körülötte lévő táj változik, ahogy a hajó halad. Ez a folyamat szimbolizálja az idő múlását és a múlt és jövő közötti összefüggést. A lírai én elmereng az idő természetén, és megkérdőjelezi az idő múlásának érzékelését. Ezután a versben megfogalmazódnak olyan elmélkedések, amelyek arra utalnak, hogy az idő és a lét mibenléte talán más, mint gondoljuk. Az idő talán mozdulatlan, és csak a mi érzékelésünkben változik, és a lét maga csupán egy játék az idővel.

A vers magyar irodalmi összefüggései között találhatók az olyan romantikus lírai művek, amelyek az idő múlásának érzékelését feszegetik, például Kölcsey Ferenc Elmélkedés a világról vagy Arany János Toldi című műve. Az idő természete és hatása a lírai én érzékelésére a magyar szépirodalom számos művében megjelenik.

Nemzetközi szépirodalmi összefüggések között a versben megjelenő elmélkedések a lét természetéről és az idő múlásáról felidézhetik a filozófus Arthur Schopenhauer gondolatait, valamint a modernizmus idővel és léttel kapcsolatos műveit, például James Joyce Ulisszesz című regényét vagy Virginia Woolf Az Óramutató című regényét.

A vers formailag elbeszélő lírai mű, amely végig tartja az ABAB rímképletet, ami tipikus a romantikus lírában. A vers ritmikája ringatózó, hasonlóan a hajó mozgásához, ezzel erősítve a szöveg tematikáját. Az ezerjó köznyelvi és megszólító tónusban íródott, ami jelzi a lírai én kötetlen beszédstílusát és a verse olvasóhoz történő közvetlen közeledését.

Összességében a vers a magyar és a nemzetközi irodalmi hagyományokra reflektálva az idő, az érzékelés és a lét természetét tematizálja, és megkérdőjelezi azokat. A romantikus lírai hagyomány mellett Schopenhauer gondolatai és a modernizmus idő- és lételméleti értelmezései felidézhetők a versen keresztül.

A versben a természettudomány néhány fő témájára utalások találhatók. Ezek közül néhányat részletesen kifejtek.

1. Füst és zúgás: A kezdő sorokban a vers megeleveníti a hajón utazás élményét, amelyet a füst és a kerék zúgása kísér. Ez utalhat a hajó gőzműködésére és a technikai fejlődésre, amelyet a természettudomány területeiben elértünk.

2. Vígan és serényen haladunk: A hajómozgás észlelése azt mutatja, hogy a természettudomány mai állása lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsan és hatékonyan haladjunk a kutatási területeken. Ebben az értelemben a természettudomány előrehaladása új felfedezésekhez és ismeretekhez vezet.

3. Keringő táj: A versben a szerző a körülötte elterülő tájat észlelődik és megjegyzi, hogy a fák és a ligetek gyorsan eltűnnek. Ez arra utalhat, hogy a természettudomány fejlesztése és az új technológiák lehetővé teszik számunkra, hogy szinte pillanatok alatt megfigyeljük és tanulmányozzuk a környező természeti jelenségeket és tájakat.

4. Idő és mulandóság: A versben az idő fontosságáról, valamint annak lehetséges természettudományos értelmezéseiről is szó van. Azt kérdezi, hogy valójában mennyire múlik az idő, és hogy talán az idő csak egy dimenziója az emberi érzékelésnek. Ez az utalás arra, hogy a természettudomány mai állása szerint az idő és a tér összetett fogalmak, amelyeket csak részben értünk meg. A kvantumfizikai és az űrkutatás kutatási területei rendkívül érdekes és új információkkal járnak a tér és az idő rejtélyeinek megértéséhez.

5. A döntő kérdés: Végül a szerző spekulál arról, hogy az idő talán nem is múlik, hanem mi, emberek vagyunk azok, akik elmozdulunk a térben. Ha az idő végső soron mozdulatlan, akkor az idő különböző dimenzióiban előforduló változások a létünket és tapasztalatainkat meghatározzák.

Ezek csak néhány példa a vers természettudományos rendszerezésére. Mindemellett fontos megjegyezni, hogy a vers elsősorban lírai műfajba tartozik, és hogy a természettudományos témák és ábrázolások itt csak a szerző képekben kifejeződő gondolatainak részei.