Midőn vezéreik a rómaiaknak meghódoltak

                 I

Hazám, hazám, minő uton jársz?
Mit tartsak immár felüled?
Szeresselek-e ezután is?
Megengedi a becsület?

Szerettelek gyász-napjaidban,
Amig szerencsétlen valál.
El nem riasztott oldaladtól,
Bár rémitett börtön, halál.

Szegény valál bár, koldus és rab,
De bár maradtál volna az;
Szenvedtünk volna még tovább is,
Nem jött ajkunkra vád, panasz.

Mert ami szint' oly drága, mint te,
Mi szentebb még tán, mint magad,
Mi nélkül hitvány rongy az élet,
S haszontalan minden javad:

Megvolt egy kincsed, egy jutalmad,
Egy csodatévő bűvszered,
Mi ismét mindent helyrehozhat,
Mikor már minden elveszett.

Becsületed - e legfőbb kincsed,
Mit vissza nem hoz semmi sem! -
Eszeveszetten oda dobtad
A szabadulás perciben!

Legjobbjaid hiába kértek,
Hogy várakozz még keveset:
"Nincs veszve semmi sors alatt az,
Ki soha el nem csüggedett".

Nem hű fiaid hagytak cserbe,
Te hagytad cserbe azokat.
Ellökted őket, s felölelted,
Akik szerezték gyászodat.

És elcserélted özvegy fátylad,
Mit tisztelet, dics övezett,
A mennyezettel, haj! ahonnan
Elköltözött a becsület...!

- Oh, én hazám, boldogtalan hon!
Bukott hölgy, eltévedt anya!
Hősök szülője, elkerített
A sok hazudozó banya!

A keblet, mely tejével táplált,
Fertőzi undok idegen;
S ne fussak a födél alól, mely
Szégyent, gyalázatot terem!?
....................................
Oh, én hazám, minő uton jársz,
Mit tartsak immár felüled?
Szeresselek-e ezután is?...
Megengedi a becsület?...

                                  (1869)

                 II

Oh, honfi, aki leborulsz
Az oceáni partokon,
Felénk tekintesz és gyötör
A hazavágyó fájdalom;

Kit nem csábítnak el ama
Szebb, jobb világnak bájai,
Hogy ne ohajtsd, köztünk, velünk
Bilincseinket hordani;

Kinek keblében a remény
Elfáradt, a hit megtörött;
Ki itt nem életet keressz,
Csak véreid közt sírgödört;

Oh, honfi, immár légy nyugodt,
S ha menhelyed, újabb honod
A föld legmostohább zuga;
Ne hagyd el azt és halj meg ott!

Öljön meg ott a fájdalom,
Mert itt a szégyen ölne meg.
A hon, melyért szived sovárg,
Az a hon - volt, nincs, elveszett!

A nép, amelyért vérezél,
Megtagadá önnönmagát.
Nem hordja már rabláncait,
Mert szolga lett és hord igát.

S ha tán a mult emléke hí,
Azt is hijába keresed.
E meggyalázott földbe' már
Apáid hamvát sem leled.

Mert nem nyughattak abban ők!
Az ősök, a nagyok, dicsők,
Fölkeltek sírjaikbul és
Most szerteszét bolyongnak ők.

Bolyongnak éjjel nyugtalan,
Keresve egy-egy szent helyet,
Hol jeltelen temetve van
A számüzött honszeretet.

És amikor rájok virad,
E földbe rejtik arcukat,
Hogy meg ne gyúljanak azok
A szégyen és harag miatt...

Oh, honfi, csak bolygj, hontalan
S ti koporsótlan szellemek,
Ha már elég nagy átkotok,
Még vissza se tekintsetek.

Ne lássatok nagyobbat itt:
A megőrült becsületet,
Mit a helóta ivadék
Gúnykacaja közé temet...!

 


Elemzések

A vers a természettudományos szempontokat nem említi, inkább hazafias és társadalmi témákat érint. Az első részben a hazaszeretet és a becsület kérdései vannak hangsúlyban, valamint a hatalommal való konfrontáció és az egyén felelőssége a közösség iránt. A második részben pedig a múlt emléke és az örökség fontossága kerül előtérbe.

Azonban a vers mögötti gondolatokat és érzéseket össze lehet kapcsolni a természettudomány mai felfedezéseivel, például az ökológiával. Azokban a sorokban, ahol a hazát megszemélyesítve beszél a költő, utalhat a természeti környezetre, amelyet tiszteletben kell tartani, megvédeni és megőrizni. Az "elhagyott földbe" süllyedt múlt emlékei és az apáink szellemei, akik "bolygva keresnek egy-egy szent helyet", áthelyezhetők az erősen érintett és megsebzett természetre, amelyet múlt és jelen generációk gondatlansága és felelőtlensége okozott.

A versben megjelenő hazaszeretet és az egyén felelőssége a közösség iránt összekapcsolható a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás fogalmával. A költőnek a hazájáért való aggodalma és kérdezése, hogy vajon továbbra is szeresse-e, rávilágít arra az igényre, hogy mindannyian törekedjünk a természeti környezetünk és a társadalom jövője iránti szeretetre és törődésre. Az "elköltözött becsület" utalhat arra, hogy a környezeti károk és a természeti erőforrások kimerülése a társadalom megbecsülésének és tiszteletének elvesztését is eredményezheti.

A versben megjelenő fájdalom és szégyen érzése pedig összefügghet a klímaváltozás és a természeti környezet pusztulásával kapcsolatos aggodalmakkal. A hazafiak és az ősök szellemének fáradtsága és bolyongása utalhat arra, hogy a természeti környezet és az örökségük sérülése miatt nehezen találnak otthonra a világban. A vers összességében rámutat arra, hogy a természeti környezet megóvása és a társadalmi felelősségvállalás kulcsfontosságúak a hazaszeretet és a jövő generációk iránti szeretet szempontjából.

A Luzitán dal című vers teológiai értelmezése a következőképpen alakulhat:

A versben megjelenik a hazaszeretet és a hazához való hűség, valamint a becsület kérdése. Azt fejezi ki, hogy a költő szerette a hazáját még a nehéz időkben is, amikor az szerencsétlen állapotban volt. A versben felmerül a dilemma, hogy a hazát szeressék-e a jövőben is, és hogy a becsület ezt megengedi-e.

A bibliatudomány nézőpontjából vizsgálva a verset, az fogalmazódhat meg, hogy a költő az Istenbe vetett hit és a vallási értékek fontosságára utal. A becsület elvesztése és a hazahűség dilemmája hívhatja fel a figyelmet a lelkiismeret és a vallási értékek kapcsolatára.

A patrisztika nézőpontjából vizsgálva a verset, kiemelhető az isteni jutalom és büntetés témaköre. A becsület elvesztése és a hazaszeretet dilemmája a patrisztikus gondolkodás szerint az isteni rend és erkölcs közötti kapcsolatot hozhatja elő.

A skolasztika nézőpontjából vizsgálva a verset, felmerülhet az emberi cselekedetek és döntések erkölcsi értékelése. A becsület elvesztése és a hazaszeretet dilemmája a skolasztika szerint az erény és az erkölcstelenség közötti különbséget vetíti előtérbe.

Az elhelyezési koncepcióre reflektálva a versben megjelenik a múltat és a jelenkori helyzetet összekötő sírásás téma. A szellemek bolyongása a múltbéli honszeretetért és a megőrült becsületért is szimbolikákat hordoz. Ez a nézőpont azt hangsúlyozza, hogy a költő hiányolja a múlt szép emlékeit, amelyeket elföldeltek és elfeledtek, és azt kéri, hogy a szellemek ne is tekintsenek vissza, hogy ne lássák a nagyobb szégyent és haragot. Ebben a felfogásban a múlt és a jelen összefonódik és hatással van egymásra.

Más ötletként a vers tükrében a hazaszeretetről és hazavárásról lehet beszélni, valamint a hazához való kapcsolódás önmegvalósító lehetőségeiről és identitásképzésről. A versben megjelenik a külföldön élő és hazájától távol levő magyar hazaszeretete és vágya arra, hogy haza térjen. A költő a hazatérésre és a hazához való hűségre buzdít, de ugyanakkor megkérdőjelezi, hogy a becsület megengedi-e. Ez a felfogás arra hívja fel a figyelmet, hogy a hazához való kötődés és a becsület között nehéz dilemma állhat fenn.

Összességében tehát a Luzitán dal című vers teológiai értelmezése a hazaszeretet, a becsület, a hazatérés és a múlt és jelen kapcsolatára hívja fel a figyelmet, amelyet a bibliatudomány, patrisztika, skolasztika vagy más teológiai nézőpontok alapján lehet tovább kifejteni.

A vers, mely Vajda János "Luzitán dal" címet viseli, egy lírai mű, amely az előadó haza iránti szeretet és aggodalom érzéseit fejezi ki. A vers első szakaszában az előadó aggódik hazája megítélése és sorsa miatt. Kifejezi a kettősséget, amelyben szerette az országát a nehéz időkben, ugyanakkor kritikával illeti az országát azért, hogy elhajtotta a hősöket és felkarolta a gazembereket. A versben a hazája elvesztése miatti fájdalom, és az abban rejlő lehetőségek és értékek megragadása közötti dilemmával küzd.

A vers második szakasza viszont arról beszél, hogy aki hű marad a hazájához, annak az a legjobb döntése, hogy ott marad és meghal. Az előadó ezután felszólítja a hontalan embereket, hogy vándoroljanak és ne tekintsenek vissza, mert a megőrült becsületet nem látják jól, hogy milyen nagy átokká vált, amelyet a helóta leszármazottak mocskolnak.

A vers stílusa lüktető és szenvedélyes. Vajda János erős metaforák, összehasonlítások és képek használatával fejezi ki a hazája iránti szeretetét és az elárulás fájdalmát. Az előadó saját érzéseit és gondolatait fogalmazza meg, és egy történetmesélő hangot használ, hogy közvetlenül kommunikáljon a közönségével.

A vers hagyományos és modern elemeket egyesít. Kifejezi a romantika és az elszigeteltség hangulatát, miközben eljátssza a modernizálódó közösséget és a pozitív megoldásokat. A metrikai struktúra szabályos és rímes, és a verset az epikus retorika jellemzi.

A vers számos irodalmi összefüggésre utal mind a magyar, mind a nemzetközi irodalom területén. Például a versben úgynevezett "helyettesítő hősökről" beszél, akik elárulják a húgukat, és helyettük szolgálják a gonosz embert. Ez a motívum visszaköszön olyan irodalmi művekben, mint Shakespeare "Hamlet" vagy Jókai Mór "A vörös gerle" című műve. A verseket azonban ismeretlen forrásból származó idézetekkel is megvágják, amelyek erőteljes hatást gyakorolnak a hallgatóságokra.

A versben megjelenő képek és szimbólumok is kapcsolódhatnak más irodalmi művekhez. Például a "luzitán dal" a portugál nép máról szeret énekszólamára utal, ami hasonlít az angol népdalokhoz Robert Burns vagy a skót balladák. Ezenkívül a "helóta leszármazottak" említése a görög mitológiára és a rabszolga-ellenes mozgalmakra utalhat.

Összességében a Vajda János "Luzitán dal" című versét irodalomtudományi szempontból értelmezve láthatjuk, hogy a szerző mesterien manipulálja a verselést, a képeket és a szimbólumokat, hogy a közönség figyelmét felkeltse és a hazája iránti mélységes feltárulkozást és fájdalmat közvetítse. A vers magas szintű retorikával és emocionális hatással rendelkezik, és számos összefüggést találunk más magyar és nemzetközi irodalmi művekkel.