Aug. 11. 1869.

Hát ez ama hely, aholott
Az Árpádok laktak?
Ez a hamva leviharzott
Nyolc, kilenc századnak?

Valóban, az ős nagyságnak
Itt még romja sincsen.
Képe a mulandóságnak!
Hamu és por minden.

Elnézek a pusztaságon,
Ez utcákon végig.
Régi dicsőségnek - látom -
Csak a búja él itt.

És mint a hű méh sokáig
Ama lomb körül jár,
Honnan a raj anyja pedig
Régen elszállott már:

Úgy a rege jár e tájon,
Mult idők regéje;
Alig érthető immáron
Annak is igéje.

Csak a késő honfi-bánat
Érti még panaszát,
Midőn a bús éjszakákat
Együtt átvirrasztják.

És egymás karján bejárják
Az egész vidéket;
És egymásnak mutogatják,
Hogy itt mik történtek.

Itten állott az Elsőnek
Apostoli trónja;
Jeruzsálemi Endrének
Itt a koporsója.

Ős dicsőség, ősi nagyság
Kezdete és vége!
Itt minden füszál, kő, virág
Régi szent ereklye.

Hol e ködös szentegyház van,
Lépdele Szent László,
Aranyos hímes palástban,
Körüle sok zászló.

Felhő árnya, szél zugása,
Csörgése az érnek,
Csöndes, méla siratása
Elmult szép időknek.

E hallgatag utcákon itt
Nagy árnyékok járnak;
A harangok nevét zengik
Szent István királynak.

Ezek a fák, melyek itten
Búsan hajladoznak,
Hogy elmúlik végre minden!
Arról álmodoznak.

Nagy királyok széke hajdan
Ős Alba Regia.
Kegyeletes emlék mostan,
Hamvadó múmia.

Itt e vén torony előttem
Már inog is, látszik;
Egy sóhajtás még belőlem -
S a fejemre omlik...

 


Elemzések

A vers, Vajda János "Székesfehérvárott" című műve, a teológiában is fontos szerepet játszik. A versben megjelennek olyan témák, mint az ős nagyság, romok és hamu, a múlás és az emlékezet, amik teológiai értelmezésben is fontosak lehetnek.

A bibliatudomány szempontjából az ős nagyság említése a bibliai történetekre utalhat. Az Árpádok itt laktak, ami az Árpád-háznak, a magyar történelem jelentős családjának a kiemelkedésére, nagyságára utal. Az Apostoli trón és Jeruzsálemi Endre koporsójának említése pedig a katolikus és ortodox hagyományban fontos, ezek a Szent Péter apostol és az apostolok utódainak helyeivel kapcsolatosak.

A patrisztika nézőpontjából a versben megjelenő múlandóság és az idő múlása témái is fontosak lehetnek. Az idő múlása és a múlás jelentőségét a patrisztikus írók is gyakran megvizsgálták. A versben említett búja, az elszállt raj anyja, valamint a múmia képe mind a múlással, az elmúlással és a halandósággal kapcsolatos témákra utalhatnak.

A skolasztika nézőpontjából a versben megjelenő dicsőség, nagyság, és ereklyék is fontosak lehetnek. A skolasztika időszakban nagy hangsúlyt kapott a dicsőség, a nagyság és az elhunyt szentek ereklyéivel való kapcsolat. A versben említett Szent László, Szent István király és az Árpádok is fontos szereplők a magyar történelemben és vallásos hagyományban is.

Emellett a versben megjelenő város és az emberi emlékezet kapcsolata is érdekes lehet a teológiai szempontból. A város romjai, a múmia és az emlékezet jelentősége mind a múlás, az elmúlás és a halandóság tematikájához kapcsolódik.

Ezek mellett még más teológiai szempontok is felmerülhetnek, például a megváltás és az üdvösség kérdése, a kegyelem és az isteni gondviselés szerepe, valamint a keresztény hit és gyakorlat kapcsolata a múlttal.

Összességében a vers teológiai értelmezése sokrétű lehet, és függhet a teológiai irányzattól, a mű és az olvasó bölcseleti háttértudásától.

A vers címe "Székesfehérvárott" és a szerzője Vajda János, aki 19. századi magyar költő. A vers 1869-ben született, ebben az évben a költő Székesfehérvárt látogatta meg, és a város múltjának, történelmi és vallási jelentőségének a hatására írta meg ezt a verset. A vers jellegzetesen romantikus hangulatú, és a múltat, az elveszett nagyságot és a múlandóságot tükrözi.

A vers első része többek között a múlandóság motívumát és a romokat mutatja be. Az Árpád-házi uralkodókról beszél, akik itt éltek, azonban a romjaik már alig találhatók meg a városban. Ez a kép a múlandóságot és az idő elszállását jeleníti meg.

A második részben a költő figyelmét a jelenre és a pusztaságra irányítja. Szemléli a város utcáit, és megállapítja, hogy a régi dicsőségnek csak a buja él itt. Az egyszerű emberek, akik itt élnek, már alig értik a régi legendákat és regéket. A költő megemlíti az éjszakákat, amikor a honfiak együtt vannak és emlékezik a múltra, panaszkodnak és megmutatják egymásnak a város történelmi helyszíneit.

A következő részben a költő konkrét helyszíneket említ, mint például az apostoli trón és Jeruzsálemi Endre koporsója. Az ősi dicsőséget és nagyságot ezek a helyek testesítik meg, és minden kő és virág egy régóta imádott szent ereklye. A Szent László székesegyházban az árnyékok járkálnak, a harangok Szent István nevét zengik, és a fák sóvárogva várják, hogy minden véget érjen.

A következő rész az ősi Alba Regia, azaz Fehérvári királyi székhely, ahol nagy királyok ültek, de most már csak emlék maradt, amely lassan elhalványul, mint egy hamvadó múmia.

A vers befejező részében a költő egy vén toronyt említ, amely előtte lengeteg, és amely lassan elomlik. Ez a kép a múlt emlékeinek és szimbólumainak a pusztulását jelzi.

Összességében a vers a múlt romjaira és történelmi emlékeire reflektál, valamint a múlandóság és idő múlásának motívumát jeleníti meg. A versen keresztülhaladva a magyar történelem szimbólumain, Vajda János megrajzol egy képet a múltról, amely már csak buja formában éli tovább a jelenben, de már nehezen érthető, vagy elhalványuló emlék a maiak számára.

A vers szövegét alapvetően a múlt időszakhoz kapcsolhatjuk, amikor az Árpádok uralkodtak és Székesfehérvár jelentős politikai és vallási központ volt. A versben megjelenik a pusztulás és a múlandóság motívuma, amelyek a természetben és a természettudományban is jelen vannak.

Egyik példa a természettudományos felfedezések kapcsán a múlandóság motívuma az, hogy a hamu és por mindent beterít. A modern kémia és elemzések segítségével ma már többet tudunk a porról és a hamuról, azok összetételükről és eredetükről.

A versben említett pusztaság és az utcák is kapcsolódhatnak a természethez. A természettudományok olyan területekkel foglalkoznak, mint a területi kialakulás, a látens vulkanizmus, az erózió és az élőlények alkalmazkodása az életkörülményekhez. Ezen belül a város utcái és épületei valamilyen módon kapcsolódnak az ember és a természet együttes építkezéséhez és az emberi tevékenység hatásához a környezetre.

A régi dicsőség és az elhunyt királyok emlékei is kapcsolódnak a természettudományhoz. Régészeti és antropológiai kutatások során objektíven lehet elemezni a múlt idők és a múlt uralkodói nyomait. Mind a foglalkozások, mind a hadviselések alakultak és változtak a múltban, amit természettudományos elemzésekkel, mint például a paleobotanika vagy a paleoklimatológia segítségével is tanulmányozhatunk.

A versben a természet képei is megjelennek, mint például a fák, a felhők és a szél. Ezek mind fontos elemei a természettudományoknak és a természettudósoknak. A növényekkel foglalkozó tudományágak, mint a botanika, a fitokémia vagy az ökológia, segítenek megérteni a növények életét és kapcsolatát a környezetükkel.

Az épített környezet is kapcsolatba hozható a természettudománnyal, mint például a vén torony, amely már inog, és a fejre omlik. Az építészet és a szerkezetek stabilitása, az anyagok elemzése és a szerkezeti elemeik élettartama mind olyan területek, amelyek a természettudomány részét képezik.

Mindent figyelembe véve, a versnek megvannak a kapcsolódási pontjai a természettudományhoz. A múlandóság és az elhunyt királyok emlékei, a természeti környezetben megjelenő elemek, valamint az épített környezet mind olyan témák, amelyek a természettudományok aktuális felfedezéseivel és kutatási területeivel összekapcsolhatóak.