Összemértem szép szemével,
     Szöszke Lilla szép szemét;
Bájos arca kellemével
     Phyllis arca kellemét;

A mosolygó Daphne ajkát
     Ajka kedvességivel,
Termetes Ninon növését
     Termetével, nőttivel.

Ámde mását nem találom
     Déltől fogva éjszakig,
Nem találom, bár bolyongjak
     Napkelettől nyúgatig.

Ő van egyedűl szivemben,
     Képe kísér mindenütt,
S hasztalan nézek hasonlót:
     Semmi szépség rá nem üt.

Úgy ragyognak tiszta arcán
     Szép sugárú szemei,
Mint az ég derűletében
     A setét éj csillagi.

Nézzek hát a csillagokra,
     Melyek ott fenn bolyganak,
A magas szép csillagokra,
     Hogy vidúlást adjanak?

Ah ezek is oly kevélyen
     Néznek rám, mint szinte ő,
Oly hideg, csalóka fénnyel
     Futnak el, mint szinte ő.

Egyedűl a hold borong még
     Itt a fák alatt velem,
És rezeg halvány világa,
     Melyben képemet lelem.

Egyedűl a fülmilének
     Szívszorító bús dala
Zeng, midőn epedve járok
     A ligetben tétova.

Börzsöny, 1822


Elemzések

A vers a szerelmes vallomásra épül, ahol a költő összehasonlítja a szeretett nőt különböző más nőkkel. A vers teológiai szempontból is érdekes, mert az isteni szépség megjelenését és a földi szépséget állítja egymással szembe.

A bibliatudomány szempontjából a vers megidézi az égiek szépségét és a földiek hiányát. A költő bolyong az ég és a föld között, keresve azt a szépséget, amely hasonló ahhoz, ami szívétől nem hiányzik. Ez az égi szépség itt az Isten szépsége. A vers azt sugallja, hogy Isten szépsége felülmúl minden földi szépséget.

A patrisztika nézőpontjából a vers bemutatja a földi, képmutató és múlandó szépséget, míg Isten szépsége örök. A költő folyamatosan keresi a tökéletes szépséget a földön, de mindig csalódást él át. Ez arra utalhat, hogy a világi szépség és élvezetek soha nem elégítik ki teljesen az emberi lelket, mert csak Istenben található meg a valódi öröm és beteljesülés.

A skolasztika nézőpontjából a vers a lélek szeretetét és vágyát Isten felé mutatja. A költő szerelmes a szépségbe és a tökéletességbe, de csak Istenben találja meg a valódi szépséget és tökéletességet. A versben megjelenő szépség és csillogás mind múlandó, míg Isten szépsége örök és megállíthatatlan.

A vers összefüggéseiben tehát megjelenik az isteni szépség, a földi szépség hiánya, a keresés és csalódás motívuma, valamint a tökéletesség iránti vágy. Az isteni és tökéletes szépség iránti vágy és annak hiánya lehetőséget ad a teológiai elmélkedésre és az emberi lélek mélyebb útkeresésére.

Vörösmarty Mihály "A GŐGÖS" című versét irodalomtudományi szempontból több szempontból is elemezhetjük.

1. Verselés és forma: A vers négy soros, négy soros váltakozó rímes formája a két pár rímkatetekkel (aabbaabb) alkotja. Ez a versforma az 1800-as évek elején terjedt el a romantika jegyében, tehát ez a vers is a romantikus költészet jegyeit hordozza.

2. Motívumok: A versben több motívum ismétlődik, amikkel Vörösmarty a női szépséget és a vágyat fejezi ki. A szép szemek, bájos arcok, ajkak és termetek továbbá a csillagok és a hold mind a szépségbe és a vágyakozásba vannak kapcsolva.

3. Női szépség és vágy: A versben a költő különböző nők szépségét hasonlítja össze, hogy rájöjjön, hogy nincs olyan szép, mint a vágyott nő. Ez a motívum a romantikus költészetben gyakori visszatérő elem, ahol a vágy és a hiányérzet a szerelmi líra központi témája.

4. Természetjellemzés: A versben a természeti elemek - a csillagok, a hold, a fák, a liget - hangulatteremtő elemként jelennek meg. A csillagok ragyogása, a hold borongása és a rezegő halvány világ együttérzővé és romantikussá teszik a vers hangulatát.

5. Szimbólumok: A hold és a csillagok szimbolikus jelentéssel bírnak ebben a versben, amit a költő az általuk képviselt ragyogással és elérhetetlenséggel kapcsol össze. Ezek a szimbólumok kihangsúlyozzák a vágyakozás és az elérhetetlenség motívumait.

6. Történelmi és kulturális vonatkozások: A Börzsönyben játszódó versben a természet a központi helyet foglalja el, ami a költő hazaszeretetét is jelzi. A versben megjelenik a romantikus hangulat mellett a költő korabeli társadalmi és történelmi kontextusba is helyezhető elemek.

A vers természettudományos szempontból vizsgálva bemutatja a természeti jelenségek és a költő személyes érzelmei közötti kapcsolatot.

Az első versszakban a költő összeméri Szöszke Lilla és Phyllis szépségét. Ez a versszak a mai természettudomány kutatásainak tükrében azt sugallja, hogy a szépségnek objektív és mérhető tulajdonságai lehetnek, amelyek a szemünkön keresztül érzékelhetőek. Az elmúlt években a szépségtudomány területén számos kutatás történt, amelyek kimutatták, hogy a szépség szubjektív érzetünkön kívül objektív vonásokra is alapozódik, például a szimmetria és a mások által vonzónak tartott jellemzők jelenléte.

A második versszakban a költő Daphne mosolygását és Ninon termetét összehasonlítja. A természettudomány mai felfedezései, például a genetika területén, azt mutatják, hogy az emberi tulajdonságokat az öröklődés és az évrendi környezeti hatások együttesen alakítják. Tehát lehetnek olyan tulajdonságok, amelyek egyénenként változnak, mint például a mosolygás vagy a testmagasság.

A harmadik versszakban a költő hiába keresi a mását, nem találja, bármerre is jár. Ez a rész a mai tudásunk tükrében arra utalhat, hogy a genetikai variabilitás és a környezeti hatások miatt minden egyedi egyedülálló. A modern genetika és összehasonlító genomika felfedezései azt mutatják, hogy minden ember egyedi genetikai állománnyal rendelkezik, és nincsenek két teljesen azonos egyedek.

Az ötödik versszakban a költő leírja a Szívemben lévő képet, amely mindenhová elkíséri. Ez a rész a modern neuroszemiotika és agykutatás területéről szólhat, ahol azt vizsgálják, hogy az érzelmek és az érzékek milyen módon kapcsolódnak az agy bizonyos területeihez.

A hatodik versszakban a költő a szemekhez hasonlítja a csillagokat, amelyek ragyognak és örömet adnak. Ez a rész összetett lehet, de a mai asztrofizikai kutatások alapján azt mutathatja, hogy a csillagos ég szépsége és ragyogása is hasonló hatást kelthet bennünk, mint egy szép szem vagy arc.

A hetedik és nyolcadik versszakban a költő tovább folytatja a csillagokkal kapcsolatos gondolatmenetet, összehasonlítva a szemlélődővel és saját érzéseivel. Ez arra utalhat, hogy a természeti jelenségek, mint például a hold és az égitestek, megmaradnak és kísérnek bennünket, még akkor is, ha az emberi élmények változnak.

Összességében a vers a természettudományos legújabb felfedezéseivel összefüggésben bemutatja a természet és az emberi érzelmek közötti kapcsolatot. A modern természettudományos kutatásokra utalva rámutat arra, hogy a természetben felfedezett mintákat és jelenségeket az emberi érzékek észlelik és az emberi érzelmi világban tehetik felmerülnek.