Ne nézz reám!
Bájolsz, de nem hiszek;
Ne szólj hozzám!
Ámítsz, nem értelek:
Pillantatodban csáb orgyilka reng,
Minden szavadban egy tört eskü zeng.

Felejteném
Hogy egykor hűm valál,
Ha sejteném
Hogy az lesz a halál;
De élni még, ha rád nem gondolok,
Több mint halál, több mint a kínpadok.

Emlékezet
Világát égetem
Képed felett,
És rajta függ szemem.
S ha majd világ s szemem lehúnytanak,
Képed s az élet sírba szállanak.

Mit esdekelsz?
Felejts, ha megcsalál.
Nem érdekelsz,
Bár porba omlanál:
Hizelgésed bántó, ha még bizol,
S búd nem vigasztal, bármint bánkodol.

Menjünk tova;
Szivünk kettészakadt,
S egyiknek, ah!
A fájó rész maradt:
Neked jutott öröm, kéj, szerelem,
Ezeknek romja - hűségért - nekem.

1839. február 7. előtt


Elemzések

A vers Vörösmarty Mihály A megcsalt leány című művének része. Számos irodalomtörténész és irodalomkritikus elemzéseket írt erről a versrészletről, és számos ókori és modern irodalmi összefüggésre hivatkoznak.

Egyik lehetséges megközelítés az, hogy a vers a romantikus irodalomra jellemző motívumokat és témákat tükrözi. A versben megjelenik a magány, a szerelem fájdalma, az elcsábítás és a hűtlenség motívuma. Ezek az elemek a romantikus irodalom gyakran előforduló témái, amelyeket Vörösmarty is képes megjeleníteni a versében.

Egy másik lehetséges összefüggés a magyar irodalom területén Az elveszett illúziók című regényre vezethető vissza, melyet Balzac írt. Ez a regény a korabeli társadalom romlottságát, a hazugságot és a csalást festi le, ami hasonlóan tükröződik Vörösmarty versében is. Mindkét műben a főszereplő megtapasztalja a csalást és a fájdalmat, ami szorosan összekapcsolódik a romantikus irodalom jellemzőivel.

Nemzetközi szépirodalmi összefüggések tekintetében a versben megjelenő témák és érzelmek számos más műben megjelennek. Az elcsábítás és a csalatás képe a klasszikus művekben is gyakran előfordul, például Ovidius Metamorfózis című művében. A szerelem fájdalma és a csalódás témája pedig számos Shakespeare drámában is megjelenik, mint például a Hamletben vagy a Szentivánéj éjszakájában.

A vers struktúrája és nyelvezete a romantikus költészet sajátosságaira utal, amelyet szintén nemzetközi szinten lehetne összefüggésbe hozni azon hasonló korabeli vagy későbbi művekkel, amik a romantika költészeti stílusát követik.

Összességében a vers számos irodalomtudományi szempontból értelmezhető és összefüggésekre utal mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén. A romantika tematikáját és stílusát tükrözi, ami a magyar és nemzetközi irodalomban gyakran előforduló elemek közé tartozik.

A vers első sorai természettudományos szempontból megközelítve arra utalnak, hogy a beszélőt valamilyen báj hatás alatt tartanak. A bájolás fogalma az emberi viselkedés pszichológiai elemzésével kapcsolatos, és a mai tudomány arra összpontosít, hogy megértsék, miért hajlamosak az emberek hiszékenyek lenni és könnyen befolyásolhatók.

A vers utal a pillantatok erejére is, ami a szemmozgások és a pupillák változásainak tanulmányozásával kapcsolatos. A szerelem általában erős érzelmi reakciókat vált ki és változásokat idéz elő a pupillák méretében és mozgásában.

A következő sorok azt fejezik ki, hogy a beszélő a múlt emlékezetét égeti el, kizárólag a másik személyre fókuszálva. Ez a memória és az emlékezés kutatásához kapcsolódik, melyek azzal foglalkoznak, hogyan tároljuk és hozzáférünk a múltbeli események emlékéhez.

A versben szerepel egy gyengébb szókapcsolat, ami utalhat az evolúcióra és az öröklődésre: "ha majd világ s szemem lehúnytanak, Képed s az élet sírba szállanak". Ez a sor úgy értelmezhető, hogy a szemét bezárva a beszélő elveszíti a külvilágot és a képet, ami az életről marad. Ez a gondolat a halállal és az élet folyamatával kapcsolatos.

A vers végén a beszélő kijelenti, hogy nem érdekli a másik személy és nem tudja elfogadni a hizelgést, mert az nem vigasztalja. Ez a rész arra utalhat, hogy a beszélő elutasítja a társadalmi normákat és a külső elismerést, inkább a hűséget és az igazságosságot tartja fontosabbnak.

A vers egészében a beszélő egy szerelmi csalódást fejez ki. A mai természettudományos kutatások segíthetnek megérteni, hogy miért alakul ki egyes emberek számára fontos és jelentőségteljes kapcsolatok, és miért válnak csalódással és fájdalommal járó helyzetekké. Továbbá, a tudományos kutatások segíthetnek megérteni az emberi agy és érzelmek működését, amelyek lehetővé teszik a szerelem és az érzelmi kapcsolatok átélését.

A verselemzés során a következő teológiai szempontokra koncentrálhatunk:

1. Bűn és megtérés: A vers fő témája a csalás és az árulás, amelyeket a "megcsalt leány" tapasztal. Ebben a kontextusban összefüggésbe hozhatjuk a bűn és megtérés fogalmát. A leány elutasítja a bűnt, amit a megtévedt társ hoz rá, és szenvedést és halált kínál helyette. Ez a teológiai kapcsolat arra utal, hogy a bűn következményei mindig megállapítottak, és a megbánás és a megtérés lehetőségét kínálják.

2. Isteni gondviselés: A versben a főszereplő elveszti hittel és bizalommal valószínűleg Isten iránt, és a csalás és az árulás miatt kiábrándultá válik. Azonban a vers végén nem csak a romok és az elszállt élet kerül bemutatásra, hanem az is, hogy nem teljesen veszett el, míg a hűség megmaradt. Ez azt sugallja, hogy Isten gondviselése még mindig jelen van még a szenvedés és a bűn közepette is.

3. Bibliatudomány és patrisztika: Ahhoz, hogy a verset teológiai szempontból értelmezzük, fontos megértenünk a bibliatudomány és a patrisztika gondolatait. A bibliatudomány segít megérteni a bibliai történetek és szimbólumok kontextusát és jelentését. A patrisztika pedig felkínálja az egyházi atyák teológiai gondolatait és értelmezését. Ezek az eszközök segíthetnek összekapcsolni a verset a vallási gondolatokkal és a keresztény hagyománnyal.

4. Skolasztika: A skolasztika a középkori teológiai gondolkodás egyik irányzata volt, amely a racionalitásra és a logikára helyezte a hangsúlyt. A versben megjelenő ellentmondások, például az általános hit elutasítása, a romok és a maradék közötti ellentét, kapcsolatba hozhatók a skolasztika gondolatmenetével. Ezáltal a vers teológiai aspektusait a racionalitás és a logika által is megvizsgálhatjuk.

Az említett nézőpontokon kívül más megközelítések közé tartozhat a vallási tapasztalat és az emberi kapcsolatok általános teológiai értelmezése. A versben megjelenő bánat, csalódás és szenvedés olyan érzelmek, amelyek az emberi létezés mélyebb szintjeire is kihatnak, és a teológiai elmélkedés központjába helyezhetik az emberi tapasztalatot és érzéseket.