Kétes szép remények
     Töltik keblemet,
Búmat édesítik,
     Dúlják kedvemet,
S így kötött szemekkel
     Fellegútakon
Visznek álmadozva
     A zárt kör felé.

Oh ha veszteség van
     Szánva sorsomúl,
Csak te, szép reménység,
     Csak te légy velem.
Köss az ifjuságnak
     Égi szárnyakat,
Hogy kerűlje a föld
     Szentetlen porát;

Adj az ért korúnak
     Állhatást, erőt;
Nyújts az elhalónak
     Gyámoló kezet,
Míg rogyó inakkal
     Sírba váncorog!

Börzsöny, 1822 eleje


Stílusok

Kétes szép remények
Özönlik belemben,
Könnyebbítik búmat,
Vigaszul szolnoznak,
S holt szemekkel tekintek
A felhők folott,
Álommal a szívem
Az öröklét felé.

Ó, ha veszteségek
Sújtják sorsomat,
Legyél velem, szép remény,
Maradj mellettem.
Ragyogó szárnyakat
Adj a fiatalnak,
Hogy elkerülje a föld
Bűnös porát.

Adj erőt és állhatatosságot
Az öregnek,
Nyújts segítő kezet
A leomlónak,
Míg roskadt inakkal
Vacsorát keres!

Börzsöny, 1822 eleje


Elemzések

A vers első három sora általános érzelmi állapotokat fejez ki, nem hozható összefüggésbe konkrét természettudományos felfedezésekkel. Azonban a következő sorokban találhatók olyan kifejezések, amelyek kapcsolatba hozhatók a természettudományos ismeretekkel:

- "Fellegútakon" - A fellegek kutatása és megértése az atmoszfératudomány bővülő területe. A modern kutatások segítségével ma már képessé váltunk a felhők mozgásának és fejlődésének megértésére.

A következő részben a vers a remény szimbólumára épít, de továbbra sincsenek közvetlen kapcsolódási pontok a konkrét természettudományos felfedezésekhez.

Összességében ez a vers több olyan érzelmeket és szimbólumokat tartalmaz, amelyek nem tűnnek közvetlenül kapcsolódni a legfrissebb természettudományos felfedezésekhez. Azonban vannak olyan részek, mint a fellegek említése, amelyek kapcsolatba hozhatók a természettudományos ismeretekkel, különösen az atmoszfératudomány területén.

A vers teológiai szempontból a remény témáját járja körül. A remény, mint érzelmi állapot, gyakran kapcsolatba hozható a vallással, hiszen a hit segíthet átlendülni nehézségeken, és reményt adhat a jobb jövőben. A versben a remény kétes és szép, azaz bizonytalan és vonzó egyszerre. Ez tükrözheti az emberi életben tapasztalt bizonytalanságot és a vágyakozást a boldogság után.

A bibliatudomány szempontjából a remény témája kapcsolódhat az igéként vagy jelzőként használt "remélni" szóhoz a Szentírásban. Az Ószövetségben gyakran említik a reményt, mint Isten iránti bizalmat és vágyódást. Például a Zsoltárok könyvében olvashatunk a remény fontosságáról (Zsoltárok 33:22, 71:5).

A patrisztika nézőpontjából a remény és az életképesség közötti kapcsolat lehet érdekes. A korai egyházi atyák, mint például Ágoston vagy Keresztelő Szent János, sokat írtak a reményről, amely az ember hitének kifejezője és a keresztény élet szerves része. A remény képes erőt adni az embernek a nehézségekkel való szembenézéshez vagy a szenvedés elviseléséhez.

A skolasztika szempontjából a remény elemzik hozzájárulhat a tökéletesedéshez, vagyis az emberi lelkiség mélyebb megértéséhez a keresztény doktrínában. Az Aquinói Szent Tamás által képviselt skolasztika hittételei szerint a remény, mint az erkölcsi erény, segíthet az embernek közönséges jónál magasabb jónak a remélésében, például a mennyei boldogságban.

A vers tehát a remény témáját boncolgatja teológiai szempontból, és kapcsolódik a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira is. A remény azt sugallhatja, hogy az ember keresi és várja a boldogságot, akit Isten szeret és akinek az élete örök értelmet nyerhet a remény által.

Vörösmarty Mihály "A reményhez" című versét irodalomtudományi szempontból is elemeznünk kell. A vers a remény témáját boncolgatja és az emberi élet különböző szakaszaiban felmerülő remények fontosságát hangsúlyozza.

A vers első szakasza kétes szép reményekről beszél, amelyek töltik Vörösmarty keblét és édesítik a búját. Ez arra utal, hogy a vers szerzője bizonytalansággal és bánattal találkozik az életben, de a remény által talál vigaszt és örömet. Ez egy gyakori motívum a romantikus irodalomban, ahol az érzelmek és az élet nehézségei között fennálló feszültséget ábrázolják.

A második szakasz arról szól, hogy a reménységnek kell erőt adnia az ifjúságnak, hogy elkerülje a föld szentetlen porát. Ez a rész arra utal, hogy a remény a fiataloknak adhat optimizmust és inspirációt, hogy kerüljék a gonoszságot és a pusztulást. Ez a motívum előfordul más romantikus művekben is, ahol a fiatalok megőrzik az ártatlanságukat és kerülik a társadalom negatív hatásait.

A harmadik szakaszban a reményt arra kéri, hogy adjon erőt és támogatást a velejétől elhalónak, aki már gyengülő fizikai és lelki állapotban van. Ez a rész az emberi sors kiszámíthatatlanságát és gyengeségét hangsúlyozza. Ez a motívum gyakran megjelenik a lírában és más művekben is, ahol az emberi halandóság és sebezhetőség központi téma.

Vörösmarty Mihály "A reményhez" című versének a magyar irodalomtörténetben jelentős helye van, mivel ábrázolja a romantikus líra egyik legfontosabb témáját, a remény fontosságát. Emellett általánosabb összefüggéseket is találhatunk a nemzetközi szépirodalomban, ahol ugyancsak megtalálhatók az emberi élet reményei és a remény beteljesülése vagy elvesztése.

Összességében Vörösmarty Mihály "A reményhez" című versét irodalomtudományi szemszögből a romantikus líra jellemzői és motívumai alapján érdemes elemezni. A vers kiemeli a remény fontosságát az ember életében és az emberi sors különböző szakaszaiban felmerülő kérdéseket.