Oh! ki tőlem, s bút nevelő szivemtől,
Mint hiú árnyék, el akarsz szakadni,
Nézz, midőn elmégy, panaszimra vissza,
          Nézz, de ne sajnálj.

Szép derűlten fog neked a kegyes nap
Sütni, hűs szellő leszen úti társad,
Elkerűl éjszak zivatarja, s a vad
          Sorsok haragja.

Oh! ha tán ekkor kinyiland szivedben
A szelíd kedvek s örömek virága,
Oh csak akkor, szűz ajakidra kérlek,
          Jussak eszedbe.

Nem borúl el szép napod és szerencséd,
Majd ha rám gondolsz, sem az édes álom,
Mely vidám lelked tüneményein leng,
          El nem enyészik.

Bánatom, mint hű követő, veled megy,
Ah de ez sem von gyönyöridre felhőt,
Meg ne útáld, mert csak azért sohajtoz,
          Hogy ne felejts el.

Börzsöny, 1820


Elemzések

A vers irodalomtudományi szempontból az 1820-as évek magyar romantika korszakába helyezhető. Vörösmarty Mihály a romantika egyik vezető alakja volt és a költészetén keresztül az érzelmek kifejezése és a természeti jelenségek szimbolikus jelentése voltak hangsúlyosak a műveiben.

A versben szereplő központi tema az elválás fájdalma és a vágy az emlékezésre. Ezek a témák jellemzőek a romantika szépirodalmi műveire, amelyek erőteljesen foglalkoztak az érzelmekkel és az egyéni élményekkel. Az elválás melankolikus képe és az emlékezés fontossága olyan témák, amelyek általánosan jelen vannak a romantikus irodalomban.

A vers szerkezete is jellemző a romantika időszakára. A rímek és ritmusok szabálytalanok, ami a költő egyéni hangját és érzelmi állapotát tükrözi. Ez a sajátosság a romantikus költők stílusának része volt, akik a hagyományos költői formákat széles körben elhagyták a kifejezőkészség és a szabadság érdekében.

Az említett szimbolikus jelenetek, mint a derűs nap és a hű szellő, a természet és a természeti jelenségek romantikus szimbólumaivá válnak. Ezek a szimbólumok azt mutatják, hogy a természet mindig jelen van az emberi élményekben és érzelmekben, és képesek arra, hogy megnyugtassanak és megvigasztaljanak minket.

A versnek az is lehet hatása a nemzetközi romantikus irodalomra, például a német romantikára, amely erőteljesen befolyásolta a magyar romantikus költőket. A természet romantikus szimbolizmusa és az érzelmek, a szubjektív élmények erős hangsúlyozása jellemző volt mindkét irodalmi irányzatra.

Összefoglalva, Vörösmarty Mihály "Az elmenőhöz" című verse irodalomtudományi szempontból az 1820-as évek magyar romantika korszakába helyezhető. A versben jelen vannak a romantika jellemző témái, mint az érzelmek kifejezése, az elválás fájdalma és az emlékezés fontossága. A vers szerkezete szabálytalan, ami a romantikus költők stílusának része volt. A természeti jelenségek, a szimbolikus szereplők, és a természet szerepe továbbá jellemzőek a romantikus irodalomban, mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban.

Vörösmarty Mihály "Az elmenőhöz" című versében a költő egy búcsúverset ír arról a személyről, aki elhagyja őt, és arra kéri, hogy gondoljon rá még akkor is, ha boldog és derűlten él. A vers kifejezi a költő fájdalmát és vágyát arra, hogy feltűnjön az elhagyott személynek.

Bibliatudományi nézőpontból nézve a versben megfigyelhető a költő hittel való kapcsolata. A költő a szeretett személyt kéri, hogy ne sajnálja őt, amikor elmegy, valószínűleg azért, mert bízik Istenben és abban, hogy az állapotát ő felügyeli. A vers elején a költő azt említi, hogy a személyt a "bút nevelő szív" tőle akar elszakítani, ami arra utalhat, hogy a költő sorsa és fájdalma Isten akaratából ered.

A patrisztika nézőpontja szerint a versben a költő a halandóságát hangsúlyozza. A költő rádöbben arra, hogy az elhagyott személyre gondolni fog, de arra kéri, hogy ne sajnálja, mert az idő múlása miatt a költő bánata és fájdalma is múlni fog. A patrisztika hangsúlyozza, hogy minden élet csak átmeneti és múlékony, ezért a középpontba helyezi az öröklét és az Istennel való kapcsolat fontosságát.

A skolasztika nézőpontjából a versben a költő kétségbeesését és szenvedését lehet látni. A költő bánatát és fájdalmát a következményként, a megtapasztalható világ részeként éljük meg, és az élettől való elfordulásra készteti. Az elmenő személy a boldogság és a derű megszemélyesítője, amit a költő elveszít, és ezáltal még nagyobb fájdalmat él át. A skolasztika hangsúlyozza a szenvedés és a bűn létét, és a költő vágyainak nem teljesülését tapasztalhatjuk meg ebben a versben.

Egyéb nézőpontokból is meg lehet közelíteni a verset, például pszichológiai vagy emocionális nézőpontból. A költő érzelmileg függ a másik személytől, és sokat szenved a távozása miatt. A vers lehet általánosabb értelemben is értelmezhető, mint a szeretet és a gyengédség kifejezése, amiket a költő az elhagyott személy felé irányít.

Ez csak néhány lehetőség arra, hogyan lehet elemezni a verset teológiai, bibliatudományi, patrisztika és skolasztika szempontjából. A vers többértelműsége lehetőséget ad más nézőpontok és értelmezések felfedezésére is.

A Vörösmarty Mihály "Az elmenőhöz" című versét természettudományos szempontból is értelmezhetjük. Bár a vers maga nem közvetlenül kapcsolódik a természettudomány mai legfrissebb felfedezéseihez, azonban a természeti elemek, például a nap, a szél és az éjszaka, amelyek a versben megjelennek, összekapcsolhatóak a nyugati civilizációban folytatott kutatásokkal és felfedezésekkel.

A vers első sorában a "hűs szivemtől" kifejezés arra utalhat, hogy az ember közvetlen kapcsolatban áll a természettel, és már korábban is felismerte annak fontosságát. A következő sorokban szereplő "kegyes nap" és "hűs szellő" a természeti jelenségeket, mint a napfény és a légmozgásokat emlegeti, amelyeket a mai technológia és természettudományos ismeretek jobban megérthetünk és előrejelezhetünk.

A versben szintén szerepel az "éjszak zivatarja" és a "vad Sorsok haragja" kifejezés, amelyek a természeti katasztrófákra és a véletlen eseményekre utalhatnak. A modern természettudomány lehetővé teszi egyre pontosabb előrejelzéseket a viharok, földrengések és egyéb természeti jelenségek időzítésével kapcsolatban, így segítve az embereket a felkészülésben és védekezésben.

A versben szereplő "kedvek s örömek virága" kifejezés pedig arra utalhat, hogy az emberiség képes új örököket és boldogságot találni a természeti világban, például bioinspirációval és biotechnológiával. A természettudomány legfrissebb felfedezései lehetővé teszik a megfelelő anyagok és technológiák kifejlesztését, amelyek új lehetőségeket nyújtanak az embereknek a fenntarthatóság, az energiatermelés és az életminőség terén.

Ezenkívül a vers úgy ábrázolja az ember és a természet közötti kapcsolatot, hogy az emberi érzelem, mint a bánat, valójában az emberiség által okozott problémákra és a természeti környezetre gyakorolt hatásra utalhat. Így a természettudományos kutatások és felismerések segíthetnek az emberiségnek abban, hogy megtalálja azokat a megoldásokat, amelyek a természetvédelmet és a fenntarthatóságot előtérbe helyezik, és hatékonyabban kezelik a természeti erőforrásokat.

Összességében, bár a vers nem közvetlenül kapcsolódik a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel, kiemelhetünk olyan elemeket, amelyek segíthetnek összekapcsolni a természettudományos fejlemények és az emberi érzelmek közötti kapcsolatot. A vers az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságát hangsúlyozza, és rámutat arra, hogy a természettudományos kutatások és ismeretek segíthetnek a környezetvédelem és a fenntarthatóság előmozdításában.