Szeresd hazádat és ne mondd:
A néma szeretet
Szűz mint a lélek, melynek a
Nyelv még nem véthetett.

Tégy érte mindent: éltedet,
Ha kell, csekélybe vedd;
De a hazát könnyelmüen
Kockára ki ne tedd.

S nem csak dicsőké a haza;
A munkás pór, szegény,
Bár észrevétlen, dolgozik
A hon derűletén.

Tűrj érte mindent ami bánt,
Kínt, szégyent és halált;
De el ne szenvedd, el ne tűrd
Véred gyalázatát.

S ne csak veszélyben légy serény,
A béke vészesebb,
S melyet vág álmos népeken,
Gyógyíthatlanb a seb.

Gondold meg, mennyit érsz: eszed,
Szived, pénzed, karod,
S fukar légy, alkván a honért,
Ha azt feláldozod.

S midőn a legtöbb emberek
Csüggednek várni jót
Családjok -, társaik - s magokért,
Ha sorsok csalfa volt;

Midőn nem méltatott erény
És bűn, mely célt nem ér,
Kifárad újra küzdeni
A vágyott javakért;

Midőn a legbuzgóbb anya
Remény - s munkátalan,
S a veszni indult gyermekért
Csak sóhajtása van;

Te még, oh honfi, ébren állj,
Remélni, tenni hő,
Míg a honból, kin lelked függ,
Van egy darabka kő.

S midőn setét lesz a világ
És minden tűz kiég,
A honfiszívben fennmarad
Egy élő szikra még.

S hol honfi húnyt, e szikra ég
Fenn a sírhalmokon,
Bal századoknak éjin át
E lángban él a hon.

S kihűlt hamvából a dicső
Göröghon újra kél,
Felhozza régi hőseit
E szikra fényinél.

E szikra a hon napja lesz,
S hol fénye hőn ragyog,
Az élet a hon kebelén
Ujúlva feldobog.

És újra felvirúl a föld,
Amerre a szem néz,
És minden, aki rajta él,
Munkára tettre kész.

S a nemzet isten képe lesz,
Nemes, nagy és dicső,
Hatalma, üdve és neve
Az éggel mérkező.

Oh honfi, őrizd e tüzet
S ne félj, ha vész borúl:
E szikra fényt ad és hevet
S ég olthatatlanúl.

1843. szeptember 1. előtt


Elemzések

A vers teológiai szempontból való elemzése során különböző aspektusokat vizsgálhatunk meg. Először is, a versben a haza szeretete kerül a középpontba, és ennek a szeretetnek az elkötelezettséget és odaadást kell jelentenie. Ez kapcsolódik az egyik legfontosabb teológiai elvhez, az isteni szeretethez, amely az emberi lélek tisztaságának és földöntúli hatalmának képzeletét hordozza magában.

A versbibliatudományi aspektusa azért is érdekes, mert az idézetek és kifejezések az érzést, hogy a haza szeretete maga a következetesség és az ígéretesség, a teremtő boldogság és a kinyilatkoztatás folytonossága irányába haladnak. A bibliai imádságok, a prófétai szövegek és a zsoltárok ismertek és jól felhasználhatók ahhoz, hogy mélyebb dimenziót adjanak a haza szeretetének.

A patrisztika nézőpontjából a vers azt mutatja be, hogy a haza szeretete egy szent és isteni ajándék, amelyet ki kell fejezni és meg kell osztani a saját népeddel és az egész emberiséggel. Ez kapcsolódik azon elméletekhez, amelyek azt állítják, hogy az emberi cselekedet mindenki számára látható példát kell állítson.

A skolasztika szemszögéből a vers azt hangsúlyozza, hogy a haza szeretete minden emberi lényről gondoskodik, és az egyének közösségi felelősségével jár a nagyobb jóért. Ez összhangban van a középkori skolasztikusok egyik jellemző gondolatával, miszerint a közösség és a közjó alapja az emberi szabadság felelőssége, és hogy minden tevékenységnek a közösség megsegítését kell szolgálnia.

Ezenkívül, ha más irányokban is gondolkodunk, mint például a morál és az etika, a vers azt a kérdést veti fel, hogy milyen mértékben vagyunk hajlandók áldozatot hozni és mit vagyunk hajlandók tenni szeretett hazánkért. Ez lehetőséget nyújt a személyes és társadalmi felelősség iránti elmélkedésre, valamint a közös célok és értékek meghatározására.

A vers irodalomtudományi szempontból több összefüggést is hordoz, mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban. Az alábbiakban felsorolok néhány ilyen összefüggést:

1. Magyar romantika: A vers Vörösmarty Mihálytól származik, aki a magyar romantika egyik jelentős alakja volt. A romantikus korszakban a haza és a hazaszeretet kifejezése, valamint a nemzet ereje és összetartása fontos motívumok voltak. Vörösmarty ebben a versben is ezeket a romantikus elemeket jeleníti meg.

2. Politikai költészet: A vers politikai témát dolgoz fel, ami egy tipikus jellemzője a politikai költészetnek. A költő felhívja a honfitársak figyelmét a hazaszeretet fontosságára, és arra ösztönzi őket, hogy tegyenek érte.

3. Nemzeti identitás és összetartozás: A vers hangsúlyozza, hogy a hazaszeretet nem csak a dicsőséges múltra és a nagy hősökre való büszkeség, hanem a szegények és munkások iránti empatia és segítőkészség is. Ezzel a vers kiemeli a nemzeti összetartozás és az együvé tartozás fontosságát.

4. Heroikus versek: A versben visszatérő motívum a harc és a küzdelem a hazáért, a veszélyben serény munka és az áldozatkészség. Ezek az elemek a hősi versek jellemzői, amelyek erősítik a nemzeti identitást és inspirálják az olvasót.

5. Mítoszok és epikus elemek: A versben utalás történik a görög hősi korszakra és a görög hősökre, akik a szikra fényénél újra megélednek. Ezeken keresztül a vers epikus hatással rendelkezik és történelmi mítoszok felidézésével erősíti az olvasók nemzeti öntudatát.

6. Szentimentalizmus: A versben megjelenő érzelmi töltés és az egyén és a hazakapcsolatának megjelenítése a romantikus stíluson belül a szentimentalizmusra utal, amely az érzelmeket és az egyéni élményeket hangsúlyozza.

7. Egyetemes mondanivaló: Bár a vers erősen kapcsolódik a magyar és a nemzetközi irodalmi hagyományokhoz, mondanivalója és az ember és a hazája közötti kapcsolat ábrázolása egyetemes érvényű. A vers arra ösztönzi az olvasót, hogy szeresse és tisztelje a hazáját, és tegyen érte minden tőle telhetőt.

Ezen összefüggések mindegyike hozzájárul a vers jelentőségéhez és értékéhez mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban. A vers üzenete és stilisztikai megoldásai megfelelnek a romantika és a politikai költészet jellemzőinek.

A vers természettudományos értelmezése a következő elemekre terjed ki:

1. A "haza" fogalma: A vers alapvető téma a hazaszeretet és a hazáért való küzdelem. Azonban a mai természettudományos ismeretek kontextusában szemlélve a verset, felvetődik a kérdés, hogy mi adhatja a hazaszeretet lényegét. A természettudományok, például az evolúcióbiológia és a genetika segítenek megérteni, hogy a haza szeretete lehetőség szerint genetikusan meghatározott és ösztönzött, hiszen a családok és közösségek együttműködése és az örökítő anyagok továbbadása a túlélést szolgálja.

2. A munkás réteg fontossága: A vers felhívja a figyelmet arra, hogy nem csak a dicsőséges és vezető pozíciókban lévő emberek játszanak fontos szerepet a hazánk, a hon megerősítésében. A mai természettudományos kutatások pedig rámutatnak a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek hosszú távú hatásaira a társadalom stabilitására és jólétére.

3. A béke fontossága: A vers említi, hogy a béke is veszélyes lehet, még veszélyesebb, mint a háború. Ezt természettudományos szempontból úgy lehet értelmezni, hogy a konfliktusok és különböző társadalmi problémák megoldása nélkülözhetetlen a társadalmi fejlődéshez és a természeti környezet megőrzéséhez. A békés együttműködés és kommunikáció lehetővé teszi a tudományos és technológiai fejlődést, amely hozzájárul a fenntartható jövő megvalósításához.

4. Az egyéni felelősség: A vers hangsúlyozza, hogy minden egyén felelős a hazájáért. Ezt a mai természettudományos szerzők is megerősítik, hogy a klímaváltozás, a fogyasztás és a szennyezés problémái miatt minden embernek szerepe van a fenntartható jövő előmozdításában. Az egyének döntései és cselekedetei befolyásolhatják a természeti környezetet és az életminőségünket a jövőben.

5. A haza jelentősége a történelemben: A vers kifejezi a haza hatalmát és azon képességét, hogy újjászülessen a "sírhalmokból". Ezt természettudományos értelemben úgy érthetjük, hogy a természet folyamatosan újra megújul és alkalmazkodik a környezeti változásokhoz. Az evolúció például bizonyítja, hogy az élet az idők során felvirul és különböző formákat ölt.

Következtetés:
A vers elemzése a természettudományos szempontból azt mutatja, hogy a természettudományok segíthetnek megérteni és támogatni a hazaszeretet és a hazáért való küzdelem lényegét. A természeti környezet megőrzése, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a béke fenntartása és az egyéni felelősségvállalás mind elengedhetetlenek a fenntartható jövő és a társadalmi fejlődés szempontjából.