Nagy hiba az nálunk
Egy ily faluban,
Hogy ennyi ember közt
Legény alig van.

Kit nátha nyomorít,
Kit meg a keh bánt;
Peti balra sántít,
Bandi jobbra szánt.

Egyik szőke volna,
S tüzes a haja;
Másik barna volna,
S borzas, mint boglya.

Aki józan, hideg,
Mint a jégverem;
Aki boroz, orrán
Bibircsó terem.

Hordja el a tatár
Leányságomat,
Én maholnap férhez
Adom magamat;

Bükfából vágatok
Férjet magamnak,
A sarokba vetem,
Jó lesz cobornak.

1829 eleje


Elemzések

Vörösmarty Mihály "Ilus panasza" című versét irodalomtudományi szempontból számos aspektusból lehet elemezni mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Kezdve a magyar irodalommal, a vers a költemény jellegzetes formáját, a falusi bánatot és panaszt fejezi ki. A falu és a falusi élet ábrázolása jellemző motívum a magyar költészetben, sok más költő is foglalkozott a falusi lét problémáival és nehézségeivel.

A vers szintén megmutatja Vörösmarty Mihály tehetségét a lírai poézisben, és azonkívül, hogy a társadalmi problémákat és az emberi sorsot érinti, egyéni érzelmeket és vágyakat is közvetít.

A versben használt képek, mint például az egyik legény szőke haja vagy a másik legény barna és borzas kinézete, szintén fontosak a lírai képzelet és a szimbolikus jelentések szempontjából.

A nemzetközi szépirodalom területén hasonló témákat és motívumokat találhatunk, például a falusi költészet, a társadalmi problémák és az egyéni érzelmek ábrázolása is jelen vannak más nemzetek költészeti hagyományaiban.

A versben kiemelkedik Vörösmarty Mihály tehetsége a rimákkal és ritmussal. Az irodalomtudományban az ilyen formai elemek és technikák szintén jelentős szerepet játszanak az irodalmi művek elemzésében és megértésében.

Minden lehetséges összefüggést, amit a verssel kapcsolatban találhatunk, meg kell vizsgálni a verselemzés során, figyelembe véve a szerző életének és korszakának háttérét, a műfaji és stiláris jellemzőket, valamint a kulturális és társadalmi kontextust.

A vers természettudományos szempontból számos érdekességet tartalmaz.

Kezdve a náthával, ez a betegség valószínűleg a koronavírushoz hasonló légúti megbetegedést jelenthet, amelyre a mai természettudományban számos kutatás fókuszál.

A "kehe" kifejezés viszont különös lehetőségekre utalhat, hiszen a legfrissebb felfedezések szerint a természetben számos mikroorganizmus létezik, például a baktériumok vagy gombák, amelyek az emberi egészségre káros hatással lehetnek.

A versben említett szőke és barna haj tulajdonságok lehetnek a hajszín genetikai összetételével kapcsolatos kutatásokkal összefüggésben. A mai természettudományban jelentős fejlődés történt a genetikai kutatások terén, és ma már sok minden kideríthető a haj tulajdonságairól.

A hideg és meleg tulajdonságok a test hőháztartásával és a hidegérzékenységgel kapcsolatban lehetnek érdekesek. Egyes anyagok vagy biológiai folyamatok hatására az ember teste hidegebb vagy melegebb lehet, amelyeket természettudományos kísérletekkel és vizsgálatokkal lehet megérteni és magyarázni.

A tatár leányság és az eladósodás a társadalmi-gazdasági vonatkozásokat hordozza magában, amelyekhez a mai gazdasági és szociális tudományok adhatnak értelmezést és magyarázatot.

A "bükfából vágatok férjet magamnak" sor érdekes lehetőségeket kínál a növényekkel és a természetes anyagokkal kapcsolatos kutatások terén. Manapság számos olyan anyagot és technológiát kutatnak és fejlesztenek, amelyek a természetes anyagokat és erőforrásokat használják fel környezetbarát módon.

Összességében a vers olyan témákat érint, amelyek kapcsolódhatnak a mai természettudományos kutatásokhoz és felfedezésekhez. A légúti megbetegedések kutatása, a genetikai összetétel és tulajdonságok, a test hőháztartása, a társadalmi-gazdasági jelenségek és a fenntartható anyagok és technológiák használata mind olyan területek, amelyekben a természettudományok jelenlegi fejleményeket tettek.

A vers, Vörösmarty Mihály "Ilus panasza" című műve, teológiai szempontból is értelmezhető. A versben megjelenő népdal szerű forma és az egyéni hangvétel között található feszültség, valamint az emberi sors és a vallásos hagyományok közötti kapcsolat érdekes mélységeket nyitnak a teológiai elemzés számára.

A vers első részében a faluban élő emberek közötti egyensúlytalanságot mutatja be a költő. Kifejezi, hogy hiányzik egyensúly, mert kevés a legény a faluban. Ez a probléma már önmagában is teológiai reflexióra adhat okot, hiszen a házasság és a családalapítás a teológiai hagyományokban fontos szerepet tölt be.

A következő részekben pedig megjelennek az egyéni szereplők a versben. Itt már érdekes összefüggésekre lehet bukkanni a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika szempontjaira való tekintettel. A bibliai történetekben találhatunk hasonló karaktereket, akik fizikai vagy lelki problémákkal küzdenek (mint Peti és Bandi), vagy akiknek jellegzetes külső tulajdonságuk van (mint a szőke és tüzes hajú lány). Ezek az elemek a bibliai szimbólumokkal és a hívők számára fontos történetekkel való kapcsolatot is érzelmeztethetnek.

A jégveremmel kapcsolatos rész arra enged következtetni, hogy a józan életmód és a mértéktartás teológiájából is táplálkozik a vers. A borozás és a bibircsó, mint jelzők pedig a hedonizmus és az üres életmód kritikáját is magában hordozhatja. A teológia történetében a mértékletesség és a józanság fontos eszmék, melyeket a patrisztikus és skolasztikus teológusok is hangsúlyoztak.

A vers végén megjelenik egy személyes vágy, melyben a költő felajánlja a leányát valakinek, hogy férjhez adja. Ez a felajánlás hátterében a tradicionális vallásos értékrend és az emberi kötelezettségek is tetten érhetőek. Az első keresztény teológusok között elterjedt nézet szerint az emberi élet célja az, hogy Isten tetszése szerint éljen, és a társadalomban betöltse a megfelelő szerepét. Ez a felajánlás a vallásos élet alapjaival kapcsolatos gondolatokra reflektálhat.

A vers tehát számos teológiai összefüggést és reflexiót tárhat fel. A bibliai történetek, patrisztikus és skolasztikus teológiai gondolatok, valamint a vallásos értékek és kötelezettségek mind megjelenhetnek az elemzésben, és segíthetnek mélyebb értelmet találni a versben rejlő üzenetekben.