1

A vadász ül hosszu méla lesben,
Vár felajzott nyílra gyors vadat,
S mind fölebb és mindig fényesebben
A serény nap dél felé mutat.
Hasztalan vár; Vértes belsejében
Nyugszik a vad hűs forrás tövében.

A vadász még lesben ül sokáig,
Alkonyattól vár szerencsejelt:
Vár feszülten a nap áldoztáig,
S ím a várt szerencse megjelent:
Ah de nem vad, könnyü kis pillangó
S szép sugár lány, röpteként csapongó.

"Tarka lepke, szép arany pillangó!
Lepj meg engem, szállj rám, kis madár;
Vagy vezess el, merre vagy szállandó,
Ahol a nap nyúgodóba jár."
Szól s iramlik, s mint az őz futása,
Könnyü s játszi a lány illanása.

"Istenemre!" szóla felszökelve
A vadász: "ez már királyi vad! "
És legottan, minden mást feledve,
Hévvel a lány nyomdokán halad.
Ő a lányért, lány a pillangóért,
Verseneznek tündér kedvtelésért.

"Megvagy!" így szól a leány örömmel,
Elfogván a szállongó lepét;
"Megvagy!" így szól a vadász, gyönyörrel
A leányra nyújtva jobb kezét;
S rezzent kézből kis pillangó elszáll;
A leány rab szép szem sugaránál.

2

Áll-e még az ősz Peterdi háza?
Él-e még a régi harc fia?
Áll a ház még, bár fogy gazdasága
S telt pohárnál űl az ősz maga.
A sugár lány körben és a vendég;
Lángszemében csábító varázs ég.

S Hunyadiért, a kidőlt dicsőért,
A kupák már felvillantanak,
Ősz vezére s a hon nagy nevéért
A vén bajnok könyei hulltanak;
Most könyűi, vére hajdanában
Bőven omlott Nándor ostromában.

"Húnyt vezérem ifju szép sugára"
Szól az ősz most "éljen a király!"
A vadásznak vér tolúl arcára
S még kupája illetetlen áll.
"Illetetlen mért hagyod kupádat?
Fogd fel, gyermek, és kövesd apádat."

"Mert apád én kétszer is lehetnék
És ha ittam, az nincs cenkekért;
Talpig ember, akit én említék,
Nem gyaláz meg ő oly hősi vért!"
S illetődve s méltóság szemében,
Kél az ifju, tölt pohár kezében:

"Éljen hát a hős vezér magzatja,
Addig éljen, míg a honnak él!
De szakadjon élte pillanatja,
Melyben attól elpártolni kél;
Egy király se inkább, mint hitetlen:
Nyűg a népen a rosz s tehetetlen."

S mind zajosban, mindig hevesebben
Víg beszéd közt a gyors óra ment.
A leányka híven és hivebben
Bámulá a lelkes idegent.
"Vajh ki ő, és merre van hazája? "
Gondolá, de nem mondotta szája.

"Téged is, te erdők szép virága,
Üdvözölve tisztel e pohár!
Hozzon isten egykor fel Budába;
Ősz apáddal a vadász elvár;
Fenn lakozva a magas Budában
Leltek engem Mátyás udvarában."

Szól s bucsúzik a vadász, rivalva
Inti őt a kürthang: menni kell.
Semmi szóra, semmi biztatásra
Nem maradhat vendéglőivel.
"Emlekezzél visszatérni hozzánk,
Jó vadász, ha meg nem látogatnánk."

Mond szerényen szép Ilonka, állván
A kis csarnok végső lépcsején,
S homlokán az ifju megcsókolván,
Útnak indúl a hold éjjelén.
S csendes a ház, ah de nincs nyugalma:
Fölveré azt szerelem hatalma.

3

Föl Peterdi s bájos unokája
Látogatni mentenek Budát;
Minden lépten nő az agg csodája;
Mert sok újat meglepetve lát...
A leányka titkon édes óra
Jövetén vár szép találkozóra.

S van tolongás s új öröm Budában:
Győzelemből várják a királyt,
Aki Bécset vívó haragában
Vérboszút a rosz szomszédon állt.
Vágyva néz sok hű szem ellenébe:
Nem vidúl még szép Ilonka képe.

"Hol van ő, a nyájas ösmeretlen?
Mily szerencse fordúlt életén?
Honn-e, vagy tán messze költözötten
Jár az őzek hűvös rejtekén?"
Kérdi titkon aggó gondolattal,
S arca majd ég, majd szinében elhal.

S felrobognak hadvész-ülte képpel
Újlaki s a megbékült Garák.
S a király jő, fölség érzetével
Környékezvén őt a hős apák.
Ősz Peterdi ösmer vendégére,
A király az: "Áldás életére!"

"Fény nevére, áldás életére!"
Fenn kiáltja minden hű ajak;
Százszorozva visszazeng nevére
A hegy és völgy és a zárt falak.
Haloványan hófehér szobornál
Szép Ilonka némán és merőn áll.

"A vadászhoz Mátyás udvarában
Szép leánykám, elmenjünk-e hát?
Jobb nekünk a Vértes vadonában
Kis tanyánk ott nyúgodalmat ád."
Szól az ősz jól sejtő fájdalommal,
S a bús pár megy gond-sujtotta nyommal.

És ha láttál szépen nőtt virágot
Elhajolni belső baj miatt,
Úgy hajolt el, félvén a világot,
Szép Ilonka titkos bú alatt.
Társasága lángzó érzemények,
Kínos emlék, és kihalt remények.

A rövid, de gyötrő élet elfolyt,
Szép Ilonka hervadt sír felé;
Hervadása líliomhullás volt:
Ártatlanság képe s bánaté.
A király jön s áll a puszta házban:
Ők nyugosznak örökös hazában.

1833 októbere előtt


Elemzések

A vers címe és cselekménye nem közvetlenül kapcsolódik a természettudományhoz, azonban néhány részlet és motívum felhasználható ahhoz, hogy a verselemzés szempontjából értelmezzük a természettudományhoz való kapcsolódást. A következőkben a legfontosabb elemeket fogom értelmezni az alábbi sorrendben:

1. Vadászat és természet: A versben a vadászat és a természet motívuma jelenik meg. A vadász hosszú ideig várva a vadat, a belsejében nyugszik a vad megpihent forrásban. Ez a rész az állatok viselkedésére, az ökoszisztémák működésére hívhatja fel a figyelmet.

2. Pillangó és növények: A második részben a vadász várva a szerencsejelre, egy könnyű pillangóra és egy szép lányra talál. Itt a pillangó és a lány szépségét, gyorsaságát, könnyedségét említi. Ez a rész a rovarok szabályozásával, repülési technikájával, valamint a növények és rovarok közötti kölcsönhatásokkal kapcsolatos.

3. Hagyományok és idő: A második részben Peterdi házában beszélnek az ősz hőséről és a királyról. A versben megvan a változás és az idő múlása is. Ez a rész az emberi társadalom és az idő múlása, valamint a hagyományok és a történelem szerepét is érinti.

4. Visszatérés és hazaszeretet: A következő részben a vadász távozik és arra kéri a lányt, hogy emlékezzen rá és térjen vissza hozzájuk. Ez a rész a visszatérés, a haza szeretetének és a társadalomhoz való kötődésnek fontosságára utal.

A fent említett elemeknek nincs közvetlen kapcsolata a modern természettudománnyal. Azonban a természeti és társadalmi motívumok jelenléte a versben lehetővé teszi, hogy a természettudományhoz kapcsolódó általános észleléseinkkel és felfedezéseinkkel kapcsolatos kérdéseket merítsünk ki belőle.

A vers alapvetően romantikus lírai költemény, amelyben a szerző, Vörösmarty Mihály, két részben mutatja be a szerelem történetét. A vers első részében a vadász várakozik egy gyors vadat, de a várt szerencse helyett egy könnyű kis pillangó és egy szép lány jelenik meg. A lány azonnal meghódítja a vadászt, és a vers második részében már együtt vannak, és ellátogatnak Budára. Azonban a vers harmadik részében kiderül, hogy a lány beteg, és végül meghal. A tragikus befejezés ellenére a versben a szerelem ereje és az érzelmek ábrázolása dominál.

A versben jelen van a romantikus korra jellemző természeti képek és a természet erejének szimbolikus jelentése. A vadász és a vad képével a vad természet megjelenik, ami ellentétben áll a szerelmesek érzelmeivel és a szépségükkel. A természethez való viszony a romantikára jellemző dualizmust tükrözi, ahol a természetet az emberi érzelmekre vetítik.

A versben megtalálhatók a magyar irodalom hagyományos értékei és eszközei, mint például az elrejtett népi elemek és népdalok, amelyek Vörösmarty műveiben gyakran jelennek meg. Ez a vers betekintést nyújt a magyar folklórba és hagyományokba, azonban a romantikus érzelmek és az egyéni élmények is erősen jelen vannak.

A nemzetközi szépirodalom területén a versben megjelenő szerelem és a lány halála olyan témákhoz kapcsolható, amelyek megtalálhatók más romantikus művekben is. Az elszántság, a szenvedély és a tragikus szerelem motivumai a világirodalomban is gyakoriak, például Shakespeare műveiben vagy a romantikus lírában. Emellett a természet, a vágy és az érzelmek kifejezése szintén olyan témák, amelyek gyakran megjelennek a romantikus irodalomban.

Összességében, Vörösmarty Mihály "Szép Ilonka" című versében a romantika jellemző elemei jelennek meg mind a magyar, mind pedig a nemzetközi szépirodalomban. A természeti képek, a szerelem szenvedélye és a tragikus befejezés mind olyan témák és motívumok, amelyek a romantika idején a legelterjedtebbek voltak.

A vers a teológiai szempontokat többféle módon értelmezheti. Az alábbiakban bemutatom a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjait.

Bibliatudomány:
A bibliatudomány szempontjából a versben számos bibliai motívum található. A vadásznak hosszú ideig várnia kell a szerencsés találatra, ami a türelem és kitartás jelképe lehet. Ezt a várakozást a nap déli sugara fokozza, ami a Messiásra való várakozást is szimbolizálhatja. A vadász a lányért és a pillangóért versenyez, ami arra utalhat, hogy az embernek két világ közötti választása van: a földi örömök vagy a szellemi értékek keresése. A pillangó, mint szépség és könnyedség jelképe, az élet múlandóságára is utalhat.

Patrisztika:
A patrisztika nézőpontjából a vers a lélek utazásáról és a spirituális tapasztalásról szól. A vadász által megtapasztalt várakozás és önfegyelem a lelki növekedés és küzdelem allegóriája lehet. A lány, mint szépség és sugárzás jelképe, a Lélek szimbóluma lehet, amely elvezeti az embert a lelki fejlődés útján.

Skolasztika:
A skolasztika szempontjából a vers arra utalhat, hogy a végső boldogság és teljesség elérése érdekében az embernek ki kell emelkednie a földi vágyak és örömök közül, és el kell érnie a szellemi példaképeket, mint például a királyt. A vadász erőfeszítése és határozottsága a célok és eszmék iránti elkötelezettséget szimbolizálhatja. A versekben megjelenő király és az ősz Peterdi háza a világi és a spirituális hatalmat jelképezheti, amelyekhez az ember követendő példaképként tekint.

Egyéb ötletek:
A vers számos olyan témát érint, amelyek teológiai vonatkozásokkal rendelkeznek, például a hit, a szenvedés és az örök élet. A vadász által megtapasztalt várakozás és vágyakozás az emberi élményeket és az Istennel való kapcsolatot is tükrözheti. A király megjelenése és az ősz Peterdi háza a világi és spirituális hatalom találkozását jelképezheti, amelyek a hit és az örök élet útjának megvalósításához szükségesek.

Összességében a vers teológiai szempontból számos tematikát érint, mint a várakozás, a hit és az örök élet, és különböző nézőpontokon keresztül lehet értelmezni, mint a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika.